Khách hàng doanh nghiệp
Bao thanh toán trong nước
(Cập nhật lúc 17:18 ngày 23/9/2013)
Agribank hỗ trợ mua lại các khoản phải thu phát sinh từ mua bán hàng hóa theo thỏa thuận hợp đồng đối với quý khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã.
Đặc tính sản phẩm:
 
-    Đồng tiền: VND.
 
-    Thời hạn bao thanh toán: căn cứ thời hạn còn lại của khoản phải thu và khả năng thu hồi nợ, tối đa 180 ngày.
 
-    Mức bao thanh toán: tối đa 80% giá trị khoản phải thu được chấp thuận bao thanh toán.
 
-    Bảo đảm cho hoạt động bao thanh toán: ký quỹ, cầm cố, thế chấp tài sản, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba và các hình thức bảo đảm khác theo hướng dẫn của Agribank.
 
-    Hình thức: truy đòi, miễn truy đòi.
 
-    Phương thức bao thanh toán: từng lần, theo hạn mức, đồng bao thanh toán.
 
-    Lãi: lãi suất ngắn hạn theo quy định của Tổng giám đốc Agribank. Trường hợp quá hạn áp dụng lãi suất quá hạn tối đa bằng 150% lãi suất bao thanh toán trong hạn tính từ thời điểm khoản bao thanh toán được chuyển sang quá hạn.
 
-    Phí: trả một lần, nhiều lần theo biểu phí.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818