Đảng bộ Agribank thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

19/08/2020

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định: “Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trong và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng. Tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự kiển tra, giám sát của Đảng và chịu sự giám sát của Nhân dân” (Nghị quyết Trung ương 5 khóa (X) “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”). 


Quán triệt quan điểm nêu trên và nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Đảng bộ Agribank) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, Ban Thường vụ và Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Hàng năm các cấp ủy tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung thi hành kỷ luật của Đảng, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Agribank trong sạch, vững mạnh.


Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tinh gọn, khoa học, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; từng bước đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, tinh thần tự giác của đảng viên được kiểm tra, giám sát nhằm đưa ra kết luận chính xác, đảm bảo tính khách quan, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Cấp ủy các cấp luôn quan tâm bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên củng cố, kiện toàn cơ bản đảm bảo số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Việc kiểm tra, giám sát và xem xét thi hành kỷ luật đảng viên được đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, công minh, chính xác, kịp thời theo hướng: (i) Giám sát phải mở rộng; (ii) Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm: tập trung sâu hơn vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ xảy ra sai sót, vi phạm như tín dụng; kịp thời kiểm tra, xử lý khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm đơn thư; (3) Phối hợp chặt chẽ các đơn vị chức năng trên cơ sở phát huy hiệu quả các quy định phối hợp công tác; xử lý đồng bộ, kịp thời các vi phạm trên các lĩnh vực. Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào cấp ủy các cấp và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; nội dung kiểm tra chủ yếu vào việc: (i) trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo Quy định số 10-QĐ/ĐUK ngày 14/12/2017 của Đảng ủy Khối DNTW; (ii) về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị; (iii) trách nhiệm về nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH TW; (iv) lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, khắc phục sửa chữa thiếu sót tồn tại, sai phạm, khuyết điểm qua kết luận kiểm tra, kiểm toán tại đơn vị; (v) việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Qua đó, đã chỉ ra những khuyết điểm để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, ngăn ngừa vi phạm. Đến 30/6/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập 30 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 30 tổ chức đảng và 117 đảng viên, trong đó có 69 cấp ủy viên các cấp. Thường trực Đảng ủy thành lập 02 lượt, mỗi lượt 04 đoàn công tác hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thành lập 12 đoàn, kiểm tra, giám sát đối với 10 cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc, 45 đồng chí Bí thư cấp ủy và 115 đảng viên, . . . đến nay không còn đơn thư, khiếu nại, phản ánh cần phải xử lý; Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy và cấp chi bộ trực thuộc thành lập 165 lượt đoàn kiểm tra, giám sát 165 lượt chi bộ trực thuộc/268 lượt đảng viên (trong đó 58 chi ủy viên).

 


Triển khai Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26 - HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch số 515 - KH/ĐU-NHNo, ngày 29/11/2019 của Đảng ủy Agribank về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo, thực hiện rà soát tiêu chuẩn chính trị của 100% nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp; thẩm định hồ sơ và chuẩn y kết quả bầu ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng trình tự quy định.


Phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với chuyên môn và các đoàn thể, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 - NQ/ĐUK ngày 06/12/2013 của Đảng ủy Khối DNTW. Nội dung tập trung vào việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm nêu gương và tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đến 30/6/2020, đã thực hiện kiểm tra toàn diện 291 cuộc, kiểm tra chuyên đề 587 cuộc, các Ban Trụ sở chính kiểm tra 611 cuộc, Văn phòng đại diện khu vực miền 266 cuộc; các chi nhánh, đơn vị tự kiểm tra 14.058 cuộc; kiểm tra, rà soát đột xuất 224 cuộc; chi nhánh tự kiểm tra 5.463 cuộc; Ban Kiểm soát đã thực hiện 336 cuộc kiểm toán, giám sát tại các đơn vị, chi nhánh trong toàn quốc (trong đó, 80 cuộc kiểm toán, giám sát tại các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Đảng bộ). Qua công tác kiểm tra, đã chỉ ra những khuyết điểm để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn và ngăn ngừa vi phạm.

 

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ được đổi mới, tăng cường và có hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tập trung có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt, các lĩnh vực, qua đó, đã góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót khi mới phát sinh, góp phần hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.


Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Agribank tiếp tục quán triệt, học tập các nghị quyết; chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy/UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Agribank về công tác kiểm tra, giám sát và chương trình hành động, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực đối với các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, các tổ chức đảng các cấp, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm nhằm chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả./.


Minh Trung
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi