Đảng ủy Agribank tham dự Hội thảo "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương"

19/03/2023

Chiều 17/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương"

Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lương Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; cùng đại diện lãnh đạo Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí thành viên Tổ Biên tập Đề án; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và gần 80 đại biểu đại diện 38 đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Chủ trì Hội thảo có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối. Về phía Đảng ủy Agribank có đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Truyền thông

Khai mạc Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Trung Hiếu cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng, nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các đảng ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; nhằm góp phần làm rõ thêm những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, Hội thảo được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, ra đời vào tháng 2/1943.

Toàn cảnh Hội thảo.

Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến, tham luận tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Theo đó, tập trung làm rõ quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; kết quả thực hiện; những vấn đề đặt ra; những mô hình, cách làm hay về lãnh đạo, triển khai văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời đưa ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối trong thời gian tới.

Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Truyền thông Agribank cho biết: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Agribank đã tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở; đồng thời chỉ đạo việc đổi mới, sáng tạo trong xây dựng, phát triển, bồi đắp làm sâu sắc các giá trị, bản sắc văn hóa của Agribank trên nền tảng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, truyền thống và nét đẹp văn hóa ngành ngân hàng. Theo đó, năm 2012, Hội đồng thành viên đã ban hành, triển khai nghị quyết về Cẩm nang văn hóa Agribank; Quy định về tiêu chuẩn, phong cách giao dịch của giao dịch viên trong hệ thống Agribank; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; các văn bản liên quan chỉ đạo thực hiện Cẩm nang văn hóa, Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng theo Quyết định số 11/QĐ-HHNH ngày 25/02/2019 của Hiệp hội Ngân hàng, . . Trong đó, Cẩm nang văn hóa Agribank được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở đúc kết, kế thừa những giá trị cốt lõi từ bản sắc, đặc trưng riêng có của văn hóa Agribank được thế hệ các cán bộ lãnh đạo, người lao động dày công vun đắp trong suốt hành trình phát triển của Agribank, định hướng chuẩn mực hành vi ứng xử, giao tiếp và đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, người lao động Agribank, . .. trên nền tảng xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bà bản sắc dân tộc, kế thừa những văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc hướng đến “Chân - Thiện - Mỹ” thấm nhuần tinh thần dân tộc, tinh thần nhân văn, dân chủ  và khoa học; để văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh nội sinh quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Agribank.

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Ban Truyền thông Agribank phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo đã nghe đại biểu các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng và triển khai văn hoá doanh nghiệp tại đơn vị mình. Các đại biểu cũng thống nhất cao với những nội dung trong 2 dự thảo. Trong đó, dự thảo Nghị quyết đã xác định được những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mang tính đặc trưng, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối. Đặc biệt, các tham luận cũng đề xuất các ý kiến nhằm tăng cường vai trò của các cấp ủy đảng trong xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước đã cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý giá, trong đó có kinh nghiệm: “Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa”. Những nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối trong thời gian qua đã góp phần cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở đi vào thực tiễn cuộc sống; tạo ra bản sắc riêng của từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Một trong những nhiệm vụ quan trọng tại Kết luận số 06-KL/ĐUK của Đảng ủy Khối đặt ra với các đảng ủy trực thuộc là chú trọng ban hành nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận lãnh đạo về văn hóa doanh nghiệp, sau 10 năm đã có những chuyển biến với 22 nghị quyết chuyên đề được ban hành. Công tác xây dựng văn hóa trong Đảng, trong doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp được nâng cao; quan điểm “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế - chính trị - xã hội” được quán triệt và nhận thức đầy đủ hơn, cụ thể hóa trong nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của mỗi doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Các giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp ngày càng được thấm nhuần, dần trở thành những chuẩn mực đạo đức, lối sống của từng cá nhân và tổ chức trong doanh nghiệp; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; tạo môi trường văn hóa lành mạnh. 

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW kết luận Hội thảo

Đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối trong thời gian qua đã góp phần cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở đi vào thực tiễn cuộc sống; tạo ra bản sắc riêng của từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối cần bám sát đặc điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ từng doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong thời gian tới. Trong đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, ban điều hành các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, người lao động trong công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; xác định phát triển văn hóa doanh nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tại đảng bộ, gắn mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp với các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Lê Văn Châu yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng đưa việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp của các cấp ủy Đảng là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và Đảng viên hằng năm; xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải gắn với công tác xây dựng Đảng, với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Chú trọng xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại. Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo HĐQT/HĐTV, ban điều hành các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ban hành các văn bản cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy về văn hóa doanh nghiệp. Nghiên cứu, ban hành, bổ sung, hoàn thiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc văn hóa doanh nghiệp; sửa đổi các quyết định, nội quy, quy chế làm việc của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn chặt với chuyển đổi số; quan tâm xây dựng và giữ gìn uy tín thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm xã hội, vì lợi ích cộng đồng.

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội thảo để nghiên cứu, tham mưu trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết chuyên đề trong thời gian sớm nhất.

Minh Trung - TSC

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi