Agribank Chi nhánh huyện Hạ Lang Cao Bằng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13/09/2021

  1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá:

 Agribank chi nhánh Chi nhánh huyện Hạ Lang Cao Bằng.

 Địa chỉ: Phố Hạ Lang, TT Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng.

  1. Tài sản đấu giá:

2.1. Tài sản thứ nhất của bà Phạm Thanh Hương tại địa chỉ Tổ 27, Phường Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng (nay là tổ 5, phường Hợp Giang Thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng.

a. Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: 164.

- Tờ bản đồ số: 491-III-D-c.

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 27, Phường Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng (Nay là Thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng.

- Diện tích: 136,3m2 (bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu phẩy ba mét vuông).

- Hình thức sử dụng:  + Sử dụng riêng: 136,3 m2

                                      + Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 151805 do UBND Thị xã Cao Bằng (nay là UBND Thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng cấp ngày 30 tháng 12 năm 2011. Số vào sổ cấp GCN: CH00181.

b. Tài sản trên đất (Nhà): 01 Nhà xây 03 tầng + 1 tum.

- Loại nhà: Nhà xây 03 tầng + 1 tum.

- Diện tích xây dựng : 90 m2

- Tổng diện tích sử dụng : 270 m2

- Kết cấu: Nhà khung chịu lực.

        c. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm của tổng tài sản: 5.500.000.000,đ (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Cụ thể:

STT

Tên tài sản

Diện tích/m2

Đơn giá/m2

Giá trị định giá làm tròn (VNĐ)

I

Quyền sử dụng đất diện tích 136.3 m2tài sản gắn liền trên đất là 01 Nhà xây 03 tầng.

     

1

Đất diện tích 136.3 m2 tài sản gắn liền trên đất là 01 Nhà xây 03 tầng.

136.3

 

5,500,000,000

 

      2.2. Tài sản thứ hai của bên bảo lãnh là ông Phạm Hồng Điệp cùng vợ là bà Lục Thị Thu Hiển tại địa chỉ Tổ 17 (Nay là tổ 5), Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

  a. Quyn s dng đất

- Tha đất s:  140.

- T bn đồ s: 491-III-D-a.

- Địa ch tha đất: Phường Hp Giang, Th xã Cao Bng, tnh Cao Bng. (Nay là T 05), Phường Hp Giang, TP Cao Bng, tnh Cao Bng.

- Din tích:  65,8 m2 (bng ch: Sáu mươi lăm phy tám mét vuông).

- Hình thc s dng      :  + S dng riêng: 65,8 m2

                                + S dng chung: Không m2

- Mc đích s dng đất: Đất ti đô th.

- Thi hn s dng đất: Lâu dài

- Ngun gc s dng đất: Nhn chuyn quyn s dng đất.

- Giy t chng minh quyn s dng đất: Giy chng nhn quyn s dng đất s X 924364 do UBND Th xã Cao Bng (nay là UBND Thành ph Cao Bng), tnh Cao Bng cp ngày ngày 16 tháng 08 năm 2004. S vào s cp giy chng nhn quyn s dng đất: H00871.

b. Tài sn gắn liền trên đất (Nhà): 01 nhà xây 03 tng.

- Loi nhà: Nhà xây 03 tng.

- Din tích xây dng: 65,8 m2

- Tng din tích s dng: 197,4 m2

- Kết cu: Nhà xây kiên cố.

       c. Giá khởi điểm:

       Giá khởi điểm của tổng tài sản: 3.500.000.000,đ (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng). Cụ thể:

 

STT

Tên tài sản

Diện tích/m2

Đơn giá/m2

Giá trị định giá làm tròn (VNĐ)

1

Quyền sử dụng đất diện tích 65.8 m2tài sản trên đất là 0 nhà xây 03 tầng.

     
 

Đất diện tích 65.8 m2 và tài sản gắn liền trên đất là 01 nhà xây 03 tầng.

65.8

 

3,500,000,000

      

 

3. Tiêu chí lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản:

Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phải đảm bảo đủ các tiêu chí sau:

- Về Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Cơ sở vật chất và trang thiết bị phải đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện cuộc đấu giá hoặc có phương án thuê, mượn để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc đấu giá.

- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín:

+ Có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên.

+ Có tối thiểu 02 hợp đồng bán đấu giá tài sản là tài sản bảo đảm.

-  Có phương án bán đấu giá hợp lý, hiệu quả.

-  Về thù lao dịch vụ đấu giá: Có đề xuất chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định hiện hành.

4. Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký:

Hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện cuộc bán đấu giá bao gồm:

  • Đơn đăng ký tham gia thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản;
  • 01 bộ hồ sơ năng lực (đóng quyển) chứng minh đủ năng lực thực hiện theo tiêu chí nêu tại mục 4 thông báo này.
  • 01 phương án bán đấu giá.
  • Dự thảo hợp đồng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

  • Thời gian: Trước ngày   17/9/2021.
  • Nộp hồ sơ đăng ký tại:  Phòng kế hoạch kinh doanh – Agribank chi nhánh huyện Hạ Lang Cao Bằng, địa chỉ: Phố Hạ Lang, TT Thanh Nhật, hyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Chi tiết liên hệ:  Phòng kế hoạch kinh doanh – Agribank chi nhánh huyện Hạ Lang Cao Bằng, địa chỉ: Phố Hạ Lang, TT Thanh Nhật, hyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 02063.830.602; Người quản lý khoản vay: CBTD Đàm Hà Đông -  Agribank chi nhánh huyện Hạ Lang Cao Bằng, số điện thoại: 0983.989.427.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi