Đảng ủy Agribank chú trọng công phát triển đảng viên từ tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên 

18/05/2022

Trong những năm qua, Đảng ủy Agribank luôn thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai kịp thời các nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ , đặc biệt là trong tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên, coi đây là một nhiệm vụ, một nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng và đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội của các nhiệm kỳ.

Để công tác phát triển đảng viên đạt được nhiều kết quả trong tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên, Đảng ủy Agribank đã ban hành Nghị quyết số 225-NQ/ĐU-NHNo ngày 12/10/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức Công đoàn; Nghị quyết số 86-NQ/ĐU-NHNo ngày 06/5/2016 về lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank; đồng thời ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank, qua đó giúp các cấp ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt các giải pháp, phát triển đảng viên theo chỉ tiêu, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Agribank.

Theo báo cáo của Đảng ủy Agribank: Đảng bộ Agribank là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), là tổ chức đảng chưa toàn hệ thống; hiện có 124 chi/đảng bộ trực thuộc, trong đó 41 chi/đảng bộ tại Trụ sở chính, 42 chi/đảng bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội và 41 chi/đảng bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với 4.421 đảng viên, các tổ chức đảng còn lại trực thuộc cấp ủy địa phương. Mô hình tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên không thống nhất với tổ chức đảng. Hiện nay, Agribank có 184 tổ chức công đoàn cơ sở, 38.499 đoàn viên công đoàn. Với đặc thù trên đã tác động không nhỏ đến công tác quản lý và phát triển đảng viên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Agribank có mô hình tương ứng với mô hình tổ chức Đảng của Đảng bộ Agribank với 84 tổ chức cơ sở đoàn, với 3.956 đoàn viên.

Thực hiện Chỉ thị số 07- CT/ĐUK ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Agribank chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác phát triển đảng viên. Các cấp ủy trực thuộc đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Agribank, qua đó nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về công tác phát triển đảng viên; kịp thời xây dựng các văn bản để cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối tương đối phù hợp với tình hình thực tế của Agribank.

Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Đảng bộ luôn xác định tham gia xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trẻ là nhiệm vụ trọng tâm nên thường xuyên chú trọng, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vun đắp hoài bão, định hướng cho đoàn viên động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Mặt khác, thông qua các phong trào thi đua sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, đã phát hiện, tạo điều kiện để những nhân tố tích cực từ tổ chức đoàn, tổ chức công đoàn được cống hiến, rèn luyện, thử thách và phấn đấu trở thành đảng viên. Trên cơ sở giới thiệu các quần chúng ưu tú của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chức Đảng giao nhiệm vụ để thử thách, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ những quần chúng phấn đấu vào Đảng, đồng thời, giao cho tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tiếp tục theo dõi, giúp đỡ. 

Để tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, người lao động phấn đấu, rèn luyện, hằng năm, tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên đã phát động các đợt phong trào thi đua yêu nước, thi đua sáng tạo, điển hình là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “dân vận khéo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”…. Qua các đợt thi đua đã phát hiện nhiều nhân tố mới đóng góp tích cực vào sự phát triển doanh nghiệp. Giai đoạn 2015-2021, đã có 10.433 đoàn viên công đoàn tham gia học tập lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; 10.092 đoàn viên công đoàn được tổ chức công đoàn giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp; 7.832 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng; Đoàn Thanh niên, đã có 924 đoàn viên ưu tú tham gia học tập lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; 898 đoàn viên ưu tú được tổ chức đoàn giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp; 433 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Tuy nhiên, việc kết nạp đối với đoàn viên, người lao động đạt tỷ lệ thấp do số lượng cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các chi nhánh, đơn vị thường xuyên có biến động, ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng, giới thiệu, tạo nguồn cho Đảng.

Bám sát hướng dẫn chỉ đạo Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Agribank, trong thời gian tới các cấp uỷ đảng trực thuộc cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng viên. Các cấp ủy lãnh đạo, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác phát triển đảng viên để cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kết nạp đảng viên hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức; thực hiện tốt công tác phát hiện, tạo nguồn; chủ động bám sát kế hoạch kết nạp đảng viên hằng năm của cấp ủy để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên theo các quy định của Đảng và Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; quần chúng ưu tú được giới thiệu kết nạp phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, coi trọng cả số lượng và chất lượng; kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đưa những đoàn viên không ưu tú, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện ra khỏi danh sách dự nguồn.

Tăng cường tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng để đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; biểu dương, khen thưởng những nơi làm tốt, những điển hình; kịp thời chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt; trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, biện pháp thiết thực để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giới thiệu nguồn kết nạp đảng ở mỗi tổ chức.

Minh Trung

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi