Đảng ủy Agribank triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022

30/05/2022

Ngày 19/4/2022, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), ban hành công văn số 694-CV/ĐU-NHNo hướng dẫn tổ chức triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi , cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên người lao động Agribank thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, các cấp ủy đảng trực thuộc cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa- văn nghệ. Tiếp tục thông tin tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, người lao động về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa-văn nghệ; gắn với công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận liên quan của Trung ương: Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”…

Tích cực tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa tốt đẹp của Agribank, chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới tại đơn vị; đồng thời phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đẩy mạnh việc tiếp tục bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động, bảo về nền tảng tư tưởng của đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động tại Agribank hưởng ứng, tham gia sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật gắn với việc triển khai kết luận số 01-Kl/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc tích cực thông tin tuyên truyền việc tổ chức thực hiện công tác văn hóa- văn nghệ với nội dung, hình thức đa dạng, phát huy ưu thế các kênh chuyển tải thông tin của Agribank trên nền tảng số nhằm tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa thông tin tích cực, nét đẹp văn hóa doanh nghiệp Agribank, văn hóa ngành Ngân hàng và các giá trị tốt đẹp, nhân văn, văn hóa dân tộc Việt Nam; đồng thời chủ động nắm bắt thông tin, tư tưởng, dư luận xã hội kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank, qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc triển khai các hoạt động văn hóa- văn nghệ đảm bảo góp phần tuyên truyền về truyền thống, văn hóa doanh nghiệp, vai trò, vị thế của Agribank, đơn vị; có ý nghĩa xây dựng, phát triển, bồi đắp và làm sâu sắc thêm các giá trị, bản sắc văn hóa của Agribank; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; bồi đắp niềm tin, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Agribank, đơn vị, ngành Ngân hàng và đất nước. Các hoạt động văn hóa- văn nghệ được tổ chức đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn hoạt động của Agribank, đơn vị; tuân thủ các quy định liên quan, phù hợp với nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục của dân tộc và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các tổ chức cơ sở đảng khi tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị bám sát, tuân thủ các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng và Kế hoạch số 13-KH/ĐU-NHNo ngày 18/01/2022 của Đảng ủy Agribank về tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng tại Agribank, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, gắn với phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh.

Minh Trung - TSC
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi