Lãnh đạo hoạt động kinh doanh hiệu quả, giữ vững vai trò chủ đạo của doanh nghiệp Nhà nước

11/08/2020

Nhìn lại chặng đường phát triển Agribank giai đoạn 2015 – 2020 với những dấu ấn thành công và không ít khó khăn, thách thức, có thể thấy rõ vai trò quan trọng của Đảng ủy Agribank trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Đổi mới phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng


Xác định vai trò quan trọng của giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ Agribank chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, xem đây là yêu cầu vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài.

 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy Agribank quan tâm thường xuyên, chú trọng nâng cao chất lượng 


Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Agribank triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết TW4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch, nhất là những thông tin sai lệch liên quan đến Agribank và ngành Ngân hàng thông qua các hình thức truyền thông nội bộ, giáo dục về truyền thống, nêu cao ý thức cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Đảng ủy quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở; tổ chức 3 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho 868 lượt học viên là bí thư/phó bí thư cấp ủy, cán bộ làm công tác KTGS đảng, cán bộ giúp việc cấp ủy tại các chi, đảng bộ trực thuộc; xét cử hơn 400 lượt đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp tham dự các lớp cao cấp LLCT, trung cấp LLCT, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 778 quần chúng ưu tú; 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 500 đảng viên mới…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát


Triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 06/12/2013 của Đảng ủy Khối DNTW, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ Agribank được tăng cường, phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng và các đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.


Công tác kiểm tra giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát được nâng lên đã góp phần quan trọng giúp Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chấp hành đúng các quy định của Trung ương. Đảng ủy Agribank tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát theo hướng: Giám sát phải mở rộng; Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung sâu hơn vào các lĩnh vực phức tạp; Phối hợp chặt chẽ các đơn vị chức năng trên cơ sở phát huy hiệu quả các quy định phối hợp công tác; xử lý đồng bộ, kịp thời các vi phạm trên các lĩnh vực.


Phát huy hiệu quả vai trò công tác kiểm tra giám sát, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, phát huy sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội Công đoàn, Đoàn Thanh niên, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Agribank đã có những chuyển biến tích cực. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị được nâng lên rõ rệt. Đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, tính răn đe trong toàn hệ thống, tất cả các trường hợp tham nhũng đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, Nội quy lao động của Agribank.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh doanh an toàn, hiệu quả


Giai đoạn 2015 – 2020, Đảng ủy Agribank quyết liệt chỉ đạo thực hiện 2 giai đoạn cơ cấu. Bằng các biện pháp quyết liệt đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, định hướng chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và tình hình thực tế của Đảng bộ, Đảng ủy đã chỉ đạo HĐTV, Ban Điều hành tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu hoàn thành phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; tăng cường năng lực quản lý, điều hành…, nhờ đó, hoạt động của Agribank đạt kết quả toàn diện, khả quan.

 

Hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả là tiền đề quan trọng để Agribank tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới


Đến 30/6/2020, Agribank hoàn thành vượt mức 5/5 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW đề ra cho khối các ngân hàng thương mại: Tổng tài sản tăng trưởng bình quân 12,5%/năm (Nghị quyết đề ra tăng trên 10%/năm); Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng bình quân 15,2%/năm (Nghị quyết tăng trưởng từ 12-13%/năm); Nợ xấu đạt tỷ lệ 1,87% (Nghị quyết dưới 3%); Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 43,83%/năm (Nghị quyết tăng trên 5%/năm); Thu nhập người lao động tăng bình quân 15,6% (Nghị quyết tăng bình quân trên 5%/năm).


So với nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank đề ra, đã hoàn thành toàn diện, vượt mức 12/12 chỉ tiêu kinh doanh chính: Tổng tài sản tăng 12,5%/năm (Nghị quyết tăng trưởng 10 đến 12%); Nguồn vốn huy động tăng 14,28% (Nghị quyết tăng 13-15%/năm); Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 15,2% (Nghị quyết tăng 11 - 13%); Tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn 70,75% (Nghị quyết 65-70%); Doanh thu phí dịch vụ tăng 20,4% (Nghị quyết tăng tối thiểu 15-17%). Đặc biệt, chỉ tiêu nợ xấu đạt 1,87% (Nghị quyết dưới 3%); Thu nợ xử lý rủi ro, nợ bán cho VAMC là 10.931 tỷ đồng, gấp 2 lần mục tiêu định hướng (Nghị quyết: 5000-6000 tỷ); Mặc dù Agribank đã trích lập dự phòng để mua toàn bộ 50.900 tỷ nợ đã bán cho VAMC bằng trái phiếu đặc biệt nhưng lợi nhuận vẫn tăng 43,83%/năm, gấp hơn 6 lần so với Nghị quyết (6 – 8%/năm).


Uy tín, thương hiệu Agribank tiếp tục được khẳng định, củng cố, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các tổ chức uy tín trên thế giới ghi nhận và đánh giá cao với nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất; Bằng khen và Cờ thi đua của Chính phủ; The Asian Banker xếp hạng vị trí 142/500 Ngân hàng lớn nhất châu Á Thái Bình Dương về quy mô tài sản; Brand Finance Banking 500 xếp hạng 190 và cũng là xếp hạng cao nhất trong số 9 ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam trong bảng xếp hạng toàn cầu năm 2020; TOP10 Bảng xếp hạng VNR500; Giải thưởng "Ngân hàng hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu", "Ngân hàng vì cộng đồng”…


Agribank luôn giữ vai trò tiên phong, đầu tàu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, là công cụ hỗ trợ dẫn dắt thị trường và góp phần thực hiện chính sách tiền tệ, phục vụ mục tiêu ổn định vĩ mô, đóng góp quan trọng phát triển nền kinh tế đất nước./.

Thanh Ngọc

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi