Agribank AMC thông báo đấu giá tài sản số 790

10/06/2022

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ trụ sở: Số 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ văn phòng đại diện: Lầu 02, Tòa nhà Galaxy 09, Số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Tân Bình – Địa chỉ: 1200 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện người có tài sản đấu giá: Agribank AMC LTD – Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 tòa nhà số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá, giấy tờ pháp lý của tài sản:

+ Tài sản đấu giá: Là tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6360-LCL-201600154 ngày 29/01/2016 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 6360-LCL-201600154/1 ngày 08/01/2019 giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình (bên nhận thế chấp), bà Nguyễn Thị Vân Anh (bên thế chấp) và Công ty TNHH TM ĐT XNK Phú Khánh (bên được cấp tín dụng).

Quyền sử dụng đất:

Thửa đất số : 41;

Tờ bản đồ số : 4;

Địa chỉ : 4A Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;

Diện tích : 282 m2;

Hình thức sử dụng : Riêng 282 m2, chung: Không;

Mục đích sử dụng : Đất ở tại đô thị;

Thời hạn sử dụng : Lâu dài;

Nguồn gốc sử dụng : Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Ghi chú:

Lộ giới đường Trần Quang Diệu là 20,0 m quy hoạch theo Quyết định số 6982/QĐ-UB ngày 30/09/1995 của UBND Thành phố.

Khi nhà nước thực hiện quy hoạch chủ sở hữu nhà ở phải chấp hành theo quy định.

Nhà ở:

- Địa chỉ : 4A Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;

- Diện tích xây dựng : 128,4 m2;

- Diện tích sàn : 274 m2;

- Kết cấu : Tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT+tôn;

- Cấp (hạng) : Cấp 1;

- Số tầng : 02 tầng.

Ghi chú: Tài sản gắn liền với đất (nhà ở) có sự thay đổi so với mô tả trong Hợp đồng thế chấp nêu trên, bên thế chấp chưa thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để xác nhận sự thay đổi hoặc đăng ký biến động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Ngày 17/12/2018 bà Nguyễn Thị Vân Anh có đơn đề nghị Ngân hàng chấp nhận cho hoàn công tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 4A Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 18/12/2018 Agribank Chi nhánh Tân Bình có văn bản số 2380/TB-NHNoTB-DN về việc chấp thuận hoàn công).

+ Về giấy tờ tài sản:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 404023, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01416/2010/GCN do UBND Quận 3, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/06/2010, đăng ký cập nhật biến động ngày 30/06/2015.

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất.

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6360-LCL-201600154 ngày 29/01/2016 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 6360-LCL-201600154/1 ngày 08/01/2019 giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình (bên nhận thế chấp), bà Nguyễn Thị Vân Anh (bên thế chấp) và Công ty TNHH TM ĐT XNK Phú Khánh (bên được cấp tín dụng).

+ Nơi có tài sản đấu giá: Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

3. Hiện trạng tài sản đấu giá:

Tài sản nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của tài sản. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

Ngày 20/5/2020 Agribank Chi nhánh Tân Bình/Agribank AMC LTD tiến hành thu giữ quyền sử dụng đất, chưa tiến hành thu giữ tài sản gắn liền với đất (nhà ở) vì tài sản gắn liền với đất được ghi trên Hợp đồng thế chấp đã được thay đổi hiện trạng và chưa cập nhật theo quy định. Người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để xác nhận sự thay đổi hoặc đăng ký biến động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với các trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với diện tích trên giấy chứng nhận thì người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Ngày 13/06/2022 và ngày 14/06/2022 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá; Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: Ngày 13/06/2022 và ngày 14/06/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ: Số 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ: Lầu 02, Tòa nhà Galaxy 09, Số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (Ngày 08/06/2022) đến hết ngày 15/06/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ: Số 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ: Lầu 02, Tòa nhà Galaxy 09, Số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

6. Giá khởi điểm tài sản: 52.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, bốn trăm triệu đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)/hồ sơ.

8. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

9. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

10. Số tiền đặt trước: 5.240.000.000 đồng

(Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm bốn mươi triệu đồng) tương đương với 10% giá khởi điểm.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 14/06/2022, 15/06/2022 và ngày 16/06/2022 (trong giờ hành chính).

- Tiền đặt trước được gửi vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn, số tài khoản: 6360201141607 mở tại Agribank Chi nhánh Tân Bình.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 17/06/2022.

- Địa điểm: Tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

- Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Phòng Nghiệp vụ Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn

Trụ sở: Số 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện: Lầu 02, Tòa nhà Galaxy 09, Số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0286.6865.120

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá./.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi