Agribank Hòa Bình thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 215

24/02/2022

Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

1.1. Tên cơ quan: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Agribank tỉnh Hòa Bình).

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: số 1/175 Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình;

1.3. Số điện thoại:  02183.895533;

1.4. Số Fax:           02183.895533;

1.5. Số tài khoản: 459101, mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hoà Bình;

1.6. Người đại diện: ông Phạm Kiên Cường - Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền là: ông Bùi Văn Sơn - Phó Giám đốc

Theo Quyết định số 1589/NHNo.HB-KTNB ngày 25/11/2021 của Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Hoà Bình “Về việc uỷ quyền lại việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật”.

2. Thông tin khoản nợ bán:

2.1 Khoản nợ bán đấu giá là: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Cát Tường Thiên theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 01/2017/HĐTD/CTT ngày 09 tháng 6 năm 2017 và các văn bản, hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng tín dụng khác đã ký kết giữa Công ty TNHH Cát Tường Thiên và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình. Chi tiết như sau:

- Giá trị ghi sổ khoản nợ: Tổng dư nợ đến hết 21/02/2022: 57.558.029.877 đồng .Trong đó:

+ Dư nợ gốc: 49.960.000.000 đồng.

+ Nợ lãi tạm tính đến 21/02/2022: 7.598.029.877 đồng.

- Tình trang hiện tại của khoản nợ: Nợ xấu

2.2 Tài sản bảo đảm của Khoản nợ:

Thế chấp bằng 14 tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Nguyễn Bá Mạnh. Giá trị theo biên bản định giá gần nhất: 91.756.212.000 đồng;

a. Tài sản bảo đảm 1: Quyền sử dụng đất BC223957

- Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Bá Mạnh

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 02/TCTS-CTT-2017 ngày 07/06/2017.

- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BC 223957 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 27/12/2010.

b. Tài sản bảo đảm 2: Quyền sử dụng đất BN297013

- Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Bá Mạnh

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 02/TCTS-CTT-2017 ngày 07/06/2017

- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BN297013 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 29/07/2013.

c. Tài sản bảo đảm 3: Quyền sử dụng đất BN275535

- Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Bá Mạnh

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 03/TCTS-CTT-2017 ngày 19/06/2017

- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BN 275535 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 24/12/2012.

d. Tài sản bảo đảm 4: Quyền sử dụng đất BN275536

- Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Bá Mạnh

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 03/TCTS-CTT-2017 ngày 19/06/2017.

- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BN 275536 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 24/12/2012.

e. Tài sản bảo đảm 5: Quyền sử dụng đấtCI 155455

- Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Bá Mạnh

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 04/TCTS-CTT-2017 ngày 28/06/2017

- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CI 155455 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 22/06/2017.

f. Tài sản bảo đảm 6: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất CĐ282915

- Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Bá Mạnh

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 07/TCTS-CTT-2017 ngày 17/07/2017

- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CĐ 282915 do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 12/07/2017.

g. Tài sản bảo đảm 7: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất CC248102

- Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Bá Mạnh

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 08/TCTS-CTT-2017 ngày 17/8/2017

- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CC 248102 do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 29/10/2015.

g. Tài sản bảo đảm 8: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất CC248100

- Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Bá Mạnh

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 09/TCTS-CTT-2017 ngày 23/8/2017

- Thông tin tài sản:

- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CC 248100 do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 29/10/2015.

h. Tài sản bảo đảm 9: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất CC248101

- Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Bá Mạnh

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 09/TCTS-CTT-2017 ngày 23/8/2017

- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CC 248101 do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 29/10/2015.

2.3. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ:

+ Bằng số: 58.016.662.677 đồng

+ Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, không trăm mười sáu triệu, sáu trăm sáu mươi hai nghìn, sáu trăm bảy mươi bảy đồng./.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ gồm:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết: Có địa chỉ trụ sở rõ ràng, có trang thiết bị đầy đủ để phục vụ quá trình tổ chức đấu giá.

- Phương án đấu giá: Xây dựng phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. Cần công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh trong quá trình tổ chức đấu giá.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có Giấy đăng ký hoạt động của doang nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá ….

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tổ chức đăng ký phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố tại cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

- Ưu tiên cho tổ chức đấu giá có trụ sở hoặc chi nhánh hoạt động tại địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia của Tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá là: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính). Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện nhưng phải đảm bảo ngân hàng nhận được trước thời gian kết thúc thời hạn nộp hồ sơ.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: số 1/175 Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình.

- Số lượng nộp hồ sơ: 01 bộ. (Bì hồ sơ ghi rõ tên địa chỉ của tổ chức đấu giá, tên khoản nợ tham gia lựa chọn)

5. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.

- Phương án tổ chức đấu giá khoản nợ.

- Danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp công bố cập nhật.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản được biết và tham gia đăng ký.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi