Đảng bộ Agribank lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên

19/08/2020

Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Đảng bộ  Agribank) có 2850 đảng viên, đang tham gia sinh hoạt tại 75 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Agribank, trong đó có 33 đảng bộ cơ sở, 09 chi bộ cơ sở và 33 chi bộ trực thuộc, 176 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Sau đại hội lần thứ  IX, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Agribank đã khẩn trương chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung công tác cho cả nhiệm kỳ (chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; các trọng tâm công tác theo năm, quý, tháng). Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã ban hành 17 chương trình/kế hoạch hành động, 43 chương trình công tác, 67 nghị quyết/kết luận, 13 quy chế, 12 hướng dẫn, 9 quy định/quy trình, hơn 2.300 quyết định và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Đảng bộ. Đến 30/6/2020, Ðảng ủy Agribank hoàn thành toàn diện 5/5 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề ra cho khối các ngân hàng thương mại và 12/12 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ IX đề ra. Ðạt được kết quả trên, Ðảng ủy luôn chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức Ðảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 


Ðảng ủy Agribank xác định: Công tác xây dựng tổ chức Ðảng, công tác cán bộ là then chốt trong các nhiệm vụ then chốt của Ðảng. Trong đó, coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị thông qua việc tổ chức quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế với trọng tâm là các Nghị quyết hội nghị BCH TW lần thứ 4, 5, 6, 7, 8 khóa XII; tiếp tục các nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, . . . Đảng ủy Agribank lấy kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là thước đo đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết đạt từ 85-90%; sau mỗi lần học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, của Đảng ủy Agribank, các chi, đảng bộ đều triển khai tổ chức sinh hoạt, thảo luận xây dựng chương trình thực hiện và đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế của cá nhân phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Ðây là cơ sở để các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, giáo dục và phân loại đảng viên.


Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Agribank được thực hiện thường xuyên, qua đó đã đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng, góp phần ổn định, đoàn kết nội bộ, hoạt động kinh doanh tăng trưởng bền vững.Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy chú trọng công tác đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương theo quy định.


Thực hiện Quy định số 69 - QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Agribank đã triển khai hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy đảng với 05 cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo các quy định và hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế Agribank. Đến 30/6/2020, Đảng ủy Agribank đã kiện toàn mô hình tổ chức đảng (thành lập mới 13, giải thể 8 tổ chức đảng trực thuộc), sắp xếp tổ chức, bộ máy các phòng ban, cơ quan, đơn vị, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với củng cố, sắp xếp lại mô hình tổ chức màng lưới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đảng ủy thường xuyên phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên mới, tạo nguồn phát triển đảng và đảm bảo bồi dưỡng chính trị cho đảng viên dự bị theo đúng quy định của Đảng, đến 30/6/2020 đã chuyển đảng chính thức cho 757 đảng viên dự bị, kết nạp 604 đảng viên mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.


Xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của Ðảng, Đảng ủy Agribank đã tổ chức 3 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho 868 lượt học viên là bí thư/phó bí thư cấp ủy; cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đảng và cán bộ giúp việc cấp ủy tại các chi, đảng bộ trực thuộc; xét cử hơn 400 lượt đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp tham dự các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 778 quần chúng ưu tú; 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 500 đảng viên mới… . đảm bảo nguồn kế cận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc và tiêu chuẩn quy định của Đảng. Công tác kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Ðảng và đảng viên hàng năm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, gắn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình với kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy nhất quán thực hiện chủ trương đánh giá, phân loại tổ chúc đảng và đảng viên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cá nhân, kết quả kinh doanh của tập thể đơn vị mà đảng viên đó là thành viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xét, đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 75 đảng viên; Đảng bộ được tặng thưởng 02 Cờ thi đua của Khối doanh nghiệp Trung ương; nhiều đảng viên, tổ chức đảng đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các cấp (17 tổ chức đảng và 32 đảng viên được tặng bằng khen của Khối doanh nghiệp Trung ương; 121 tổ chức đảng, 174 cấp ủy cơ sở và 275 đảng viên được tặng giấy khen của Đảng ủy Agribank). Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được củng cố, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.


Ðể giữ vững và phát huy danh hiệu đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðảng bộ Agribank tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng theo hướng khoa học, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 


Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35 - NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Nêu cao ý thức cảnh giác, tự phòng, chống tác động xấu từ mặt trái của kinh tế thị trường và âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trong tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội đề ra.


Phổ biến, quán triệt, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Agribank; chủ động đối thoại, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên, người lao động và các cơ quan báo chí để định hướng dư luận xã hội, bảo vệ hình ảnh, uy tín, thương hiệu Agribank. 


Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên và người lao động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII để xây dựng Đảng bộ Agribank, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo và thực hiện tốt quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và công tác phát triển đảng viên; kết nạp đảng viên mới tại các chi, đảng bộ phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của đảng để nâng cao chất lượng phát triển đảng./.
 

Minh Trung
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi