Hành trình đưa Nghị quyết về “Tam nông” đi vào cuộc sống

14/07/2020

Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) được đánh giá là một trong số những nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh chóng và tạo ra những kết quả nổi bật, trong đó góp phần làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ chuyển sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao. Trong hành trình đưa Nghị quyết này đi vào cuộc sống không thể không nói đến vai trò của Agribank- Ngân hàng gắn với sứ mệnh “Tam nông” từ những ngày đầu thành lập mà dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Agribank đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới.

Lãnh đạo, tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống

Là quốc gia có đông dân số sinh sống và làm việc khu vực nông nghiệp, nông thôn, xác định nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế trọng điểm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều chỉ đạo, lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Hội nghị Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) được xem là bước phát triển mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010 (Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 18/3/2002). Trong bối cảnh mới, Nghị quyết về “Tam nông” này của Đảng bổ sung người nông dân- chủ thể của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 được xem là cốt lõi của Nghị quyết.

Lãnh đạo, chỉ đạo Ngân hàng Thương mại có sứ mệnh gắn với “Tam nông” ngay từ những ngày đầu thành lập, nhận thức Nghị quyết 26-NQ/TW mang tính toàn diện và đầy đủ nhất để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta từ trước đến nay, Đảng ủy Agribank đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo Agribank tiên phong, chủ lực triển khai Chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 41/2010/NĐ-CP, Nghị định 55/2015/NĐ-CP, Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 55) và các chương trình tín dụng chính sách khác. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Agribank, Agribank triển khai nhiều giải pháp hoàn thành sứ mệnh vì "Tam nông"

Dư nợ đầu tư phát triển “Tam nông” luôn chiếm 70%/tổng dư nợ nền kinh tế của Agribank. Vốn tín dụng Agribank chiếm gần 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam (tín dụng Tam nông hiện chiếm khoảng 25% dư nợ nền kinh tế). Agribank tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới, tín dụng Agribank “phủ kín” đến 100% số xã trên cả nước. Agribank còn được biết đến là Tổ chức tín dụng luôn phát huy vai trò tích cực trong phát triển kinh tế biển, là ngân hàng duy nhất có phòng giao dịch tại 9/13 huyện đảo, hỗ trợ cho 24.000 tàu cá ở 28 địa phương ven biển, phát triển đội tàu công suất lớn hiện đại đánh bắt xa bờ… với quyết tâm cùng hệ thống chính trị triển khai thành công Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để đạt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển.

Bên cạnh cung ứng tín dụng, Agribank phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ và kênh phân phối, trong đó với việc phát triển 68.000 tổ vay vốn và các Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, triển khai Đề án Thẻ nông nghiệp, nông thôn… qua đó đã và đang góp phần tích cực tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính ngân hàng, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Trung bình hàng năm, Agribank dành hàng ngàn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất đối với các đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp, dành hàng trăm tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Agribank là một trong số các tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 26 về "Tam nông"

Có thể khẳng định rằng, Agribank đã và đang đóng góp rất quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, công cuộc xoá đói giảm nghèo. Những đóng góp quan trọng của Agribank được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát triển “Tam nông” toàn diện, theo hướng hiện đại hóa 

Thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng, tạo ra những tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và môi trường sinh thái trên địa bàn, lĩnh vực đặc biệt quan trọng này.

Agribank mong muốn có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển "Tam nông"

Nhận thức, kiên định mục tiêu giữ vững vị trí, vai trò chủ lực của Agribank trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy chỉ đạo Agribank xây dựng và triển khai Chiến lược kinh doanh 2016- 2020, tầm nhìn 2030, trong đó có chiến lược đưa vốn và dịch vụ ngân hàng đến từng hộ sản xuất, liên kết hợp tác với hội nông dân, phụ nữ, hội cựu chiến binh và đặc biệt là phối kết hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp cơ sở để đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn. Trong quy chế cho vay khách hàng, Agribank mạnh dạn dành hẳn một phần quy định về “cho vay hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn” trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro trong sản xuất kinh doanh. Từ nhận thức đến hành động cụ thể, Agribank cam kết tiếp tục chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay nông nghiệp, nông thôn, quan tâm đến việc đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay, tiết kiệm chi phí cho vay để hạ lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để đóng góp nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển “Tam nông”.

Agribank đang ở giai đoạn quyết liệt chuẩn bị cho quá trình cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN, với kỳ vọng quá trình này triển khai thành công đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho Nhà nước và người dân. Trong hành trình đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đối với nước ta, nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh; Đảng ủy Agribank xác định nhất quán việc lãnh đạo, chỉ đạo Agribank phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của NHTM Nhà nước, phát huy thế mạnh vượt trội trong cung cấp tín dụng, sản phẩm dịch vụ cho khu vực nông thôn, tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là địa bàn chiến lược, khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ là phân khúc chính, cùng phát triển và hội nhập sâu rộng, góp phần làm nên thành công của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam, đưa nông nghiệp Việt Nam đạt mục tiêu Top 15 nước phát triển nhất thế giới vào năm 2030.

Thái Anh

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi