Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai thông báo đấu giá khoản nợ

02/12/2021

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.
Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
2. Tên, địa chỉ người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 180, Đường 30/4, Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 21/12/2021 tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đồng Nai; số 180, Đường 30/4, Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
4. Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ (có bảo đảm bằng tài sản) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải trí Đông Dương tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.
4.1. Đặc điểm khoản nợ đấu giá: Tổng dư nợ (nợ gốc + nợ lãi và các chi phí phát sinh) của  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải trí Đông Dương tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đồng Nai tính đến ngày 31/12/2021 : 5.478.926.740 đồng. Cụ thể:
+ Dư nợ gốc các khoản vay tính đến ngày 31/12/2021: 4.718.000.000 đồng.
+ Nợ lãi trong hạn tạm tính đến ngày 31/12/2021: 478.976.878 đồng.
+ Nợ lãi quá hạn tạm tính đến ngày 31/12/2021: 268.265.862 đồng.
+ Chi phí bán đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí: 13.684.000 đồng (Bao gồm: Thù lao đấu giá thành, Chi phí niêm yết, thông báo công khai,…)
Ghi chú: Tiền lãi vay tính trên số phải trả thực tế theo mức lãi suất thỏa thuận tại các Hợp đồng Tín dụng đã ký kết cho đến ngày Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Đông Dương thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai
4.2. Đặc điểm tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ đấu giá
Tài sản 1: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 144863 do Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/04/2016, số vào sổ CS10990. cập nhập chuyển nhượng cho Ông Bùi Vĩnh Tuấn theo hồ sơ số 000256.CN.015, mã vạch 2637419907682 ngày 06/11/2019.
- Thửa đất số 199    - Tờ bản đồ số 87     
- Địa chỉ thửa đất: Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
- Diện tích: 600,0 m² (Bằng chữ : sáu trăm mét vuông)
Trong đó : Diện tích được cấp giấy 600,0 m²               Không được cấp: 0,0 m²
- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng           
- Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm 
- Thời hạn sử dụng : đến ngày 31/12/2052
- Nguồn gốc sử dụng đất: nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền với đất : không
Tài sản 2: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 144860 do Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/04/2016, số vào sổ CS10991, cập nhập chuyển nhượng cho Ông Bùi Vĩnh Tuấn theo hồ sơ số 000256.CN.014, mã vạch 2637419907681 ngày 06/11/2019.
- Thửa đất số 200    - Tờ bản đồ số 87     
- Địa chỉ thửa đất: Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
- Diện tích: 858,0 m² (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tám mét vuông)
Trong đó : Diện tích được cấp giấy 858,0 m²               Không được cấp: 0,0 m²
- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng           
- Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm 
- Thời hạn sử dụng : đến ngày 31/12/2052
- Nguồn gốc sử dụng đất: nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Tài sản 3: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 144855 do Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/04/2016, số vào sổ CS10995, cập nhập chuyển nhượng cho Ông Bùi Vĩnh Tuấn theo hồ sơ số 000256.CN.013, mã vạch 2637419907680 ngày 06/11/2019.
- Thửa đất số 204    - Tờ bản đồ số 87     
- Địa chỉ thửa đất: Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
- Diện tích: 1112,0 m² (Bằng chữ: Một nghìn một trăm năm mười hai mét vuông)
Trong đó : Diện tích được cấp giấy 1112,0 m²               Không được cấp: 0,0 m²
- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng           
- Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm 
- Thời hạn sử dụng : đến ngày 31/12/2052
- Nguồn gốc sử dụng đất: nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền với đất : không
Tài sản 4: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 144867 do Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/04/2016, số vào sổ CS11000, cập nhập chuyển nhượng cho Ông Bùi Vĩnh Tuấn theo hồ sơ số 000256.CN.006, mã vạch 2637419907675 ngày 06/11/2019.
- Thửa đất số 209    - Tờ bản đồ số 87     
- Địa chỉ thửa đất: Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
- Diện tích: 1100,0 m² (Bằng chữ : Một nghìn một trăm mét vuông)
Trong đó : Diện tích được cấp giấy 1100,0 m²               Không được cấp: 0,0 m²
- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng           
- Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm 
- Thời hạn sử dụng : đến ngày 31/12/2052
- Nguồn gốc sử dụng đất: nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền với đất : không
Tài sản 5: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 144846 do Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/04/2016, số vào sổ CS11002, cập nhập chuyển nhượng cho Ông Bùi Vĩnh Tuấn theo hồ sơ số 000256.CN.006, mã vạch 2637419907673 ngày 06/11/2019.
- Thửa đất số 211    - Tờ bản đồ số 87     
- Địa chỉ thửa đất: Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
- Diện tích: 632,0 m² (Bằng chữ : sáu trăm ba mươi hai mét vuông)
Trong đó : Diện tích được cấp giấy 632,0 m²               Không được cấp: 0,0 m²
- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng           
- Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm 
- Thời hạn sử dụng : đến ngày 31/12/2052
- Nguồn gốc sử dụng đất: nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền với đất : không
Tài sản 6: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 144869 do Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/04/2016, số vào sổ CS11003, cập nhập chuyển nhượng cho Ông Bùi Vĩnh Tuấn theo hồ sơ số 000256.CN.005, mã vạch 2637419907672 ngày 06/11/2019.
- Thửa đất số 212    - Tờ bản đồ số 87     
- Địa chỉ thửa đất: Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
- Diện tích: 620,0 m² (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi mét vuông)
Trong đó : Diện tích được cấp giấy 620,0 m²               Không được cấp: 0,0 m²
- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng           
- Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm 
- Thời hạn sử dụng : đến ngày 31/12/2052
- Nguồn gốc sử dụng đất: nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền với đất : không
Tài sản 7: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 144838 do Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/04/2016, số vào sổ CS10703, cập nhập chuyển nhượng cho Ông Bùi Vĩnh Tuấn theo hồ sơ số 000256.CN.009, mã vạch 2637419907669 ngày 06/11/2019.
- Thửa đất số 231    - Tờ bản đồ số 87     
- Địa chỉ thửa đất: Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
- Diện tích: 732,0 m² (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi hai mét vuông)
Trong đó : Diện tích được cấp giấy 732,0 m²               Không được cấp: 0,0 m²
- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng           
- Mục đích sử dụng: đất rừng sản xuất 
- Thời hạn sử dụng : đến ngày 31/12/2052
- Nguồn gốc sử dụng đất: nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền với đất : không
4.3. Tình trạng pháp lý: Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người khác số 130/2019/HĐTC-ĐD ngày 19/12/2019 được ký kết giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai (Sau đây gọi tắt là "Agribank Đồng Nai") và ông Bùi Vĩnh Tuấn, bà Trần Thị Kiều Oanh.
5. Hồ sơ pháp lý: 
- Hợp đồng tín dụng số 5900LAV201902815 ký ngày 19/12 /2019 đã ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải trí Đông Dương;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người khác số 130/2019/HĐTC-ĐD ngày 19/12/2019 được ký kết giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai (Sau đây gọi tắt là "Agribank Đồng Nai") và ông Bùi Vĩnh Tuấn, bà Trần Thị Kiều Oanh;
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp QSDĐ, TSGLVĐ ngày 19/12/2019 tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Biên Hòa.
- Hợp đồng ủy quyền ngày 12/04/2021, chủ tài sản là ông Bùi Vĩnh Tuấn và bà Trần Thị Kiều Oanh  cho Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai về việc xử lý tài sản. ký công chứng tại phòng công chứng Nguyễn Thị Xuân, số công chứng 512, quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD.
- Thông báo số 1320/NHNo.ĐN-KHDN ngày 22/10/2021 của Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai V/v: đề nghị thực hiện nghĩa vụ trả nợ;
- Thông báo số 1477/NHNo.ĐN-KHDN ngày 18/11/2021 của Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai V/v: đề nghị thực hiện nghĩa vụ trả nợ;
- Thông báo số 1496/NHNo.ĐN-KHDN ngày 24/11/2021 của Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai V/v: đề nghị thực hiện nghĩa vụ trả nợ;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CD 144863, do Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/04/2016, số vào sổ: CS10990.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CD 144860, do Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/04/2016, số vào sổ: CS10991.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CD 144855, do Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/04/2016, số vào sổ: CS10995.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CD 144867, do Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/04/2016, số vào sổ: CS11000.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CD 144846, do Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/04/2016, số vào sổ: CS11002.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CD 144869, do Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/04/2016, số vào sổ: CS11003.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CD 144838, do Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/03/2016, số vào sổ: CS10703.
6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.
- Rủi ro tiềm ẩn: Bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa ông Bùi Vĩnh Tuấn và bà Trần Thị Kiều Oanh và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải trí Đông Dương và ông Bùi Vĩnh Tuấn,bà Trần Thị Kiều Oanh cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
- Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là Bên mua tự xác định và chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ này. Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro gì đối với khoản nợ trên khi Bên mua trúng đấu giá.
- Kể từ thời điểm hoàn thành việc đấu giá Khoản nợ (Các bên hoàn thành quyền và nghĩa vụ tại Hợp đồng mua bán Khoản nợ đấu giá), người mua trúng đấu giá Khoản nợ sẽ kế thừa, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại kinh tế, rủi ro pháp lý, rủi ro kinh doanh nào liên quan đến Khoản nợ, hồ sơ Khoản nợ và tài sản bảo đảm của Khoản nợ (Bao gồm cả quyền, nghĩa vụ đối với biện pháp bảo đảm, bảo hiểm của Khoản nợ; quyền, nghĩa vụ tố tụng trong các vụ án mà bên người có tài sản đang tham gia).
7. Giá khởi điểm của khoản nợ: 5.478.926.740 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm hai mươi sáu nghìn, bảy trăm bốn mươi đồng)
Giá khởi điểm này chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
8. Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ, số tiền  547.892.674 đồng.
Hình thức nộp: được  chuyển, nộp vào tài khoản sau:
Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí
Số tài khoản: 1608201011257 tại Agribank chi nhánh Trường Sơn.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính,  từ ngày 16/12/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2021 (Tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).
9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: 
Liên tục kể từ ngày 03/12/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/12/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí (Địa chỉ: Văn phòng đại diện Quận 3 của Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.)
10. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ, giấy tờ khoản nợ: liên tục kể từ ngày 03/12/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/12/2021 (trong giờ hành chính)  tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đồng Nai; số 180, Đường 30/4, Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hoặc  Văn phòng đại diện Quận 3 của Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
11. Điều kiện, đối tượng tham gia đấu giá: 
- Người không được đăng ký tham gia đấu giá: là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá, người có liên quan của bên nợ theo quy định pháp luật
- Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.
12. Nộp phiếu trả giá: 
- Trong giờ hành chính, từ ngày 16/12/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2021.
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Quận 3 của Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
13.1.Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;
- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh);
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
13.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:
- Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.
- Trong thời hạn tối đa 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:
- Bên mua nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua, bán nợ ngay trong một lần hoặc nhiều lần, tuy nhiên lần thanh toán cuối cùng không được vượt quá 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.
Giá trị mua bán trên Hợp đồng bằng đúng giá trị khoản nợ được mua bán thành công.
c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
- Người trúng đấu giá khoản nợ chuyển, nộp tiền thanh toán số tiền mua  khoản nợ đấu giá sau khi trừ phần tiền đặt trước để tham gia đấu giá là 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ,  theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nợ  trực tiếp vào tài khoản của Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai sẽ có văn bản thông báo cụ thể số tài khoản thụ hưởng sau. 
- Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ như thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ mà người trúng đấu giá khoản nợ không thanh toán thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt trước  mua khoản nợ.
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng mua bán nợ được ký giữa  Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và bên trúng đấu giá khoản nợ, Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí sẽ chuyển khoản cho Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai toàn bộ số tiền đặt trước ( 10%) tham gia mua đấu giá khoản nợ của bên trúng đấu giá.
14. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên. 
-Bước giá tối thiểu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
Khoản nợ được đấu giá nguyên trạng theo thông tin trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp thực tế khác biệt so với giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí.
Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu kỹ về khoản nợ, tài sản bảo đảm cho khoản nợ và hồ sơ pháp lý khoản nợ, hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm cho khoản nợ, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua khoản nợ đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.
Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị ngừng do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá và Tổ chức đấu giá sẽ không bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.
Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương.
Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.
Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.
Liên hệ Hotline: 0918060516  
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi