Agribank Chi nhánh 3 thông báo bán đấu giá tài sản

14/01/2021

1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh 3. Địa chỉ: số 112 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, Tp.HCM.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh dầu khíViệt Nam. Địa chỉ: 781/C1-C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
3. Tài sản đấu giá: 
3.1.Tài sản 1:  Quyền sử dụng đất tại 26 thửa đất tọa lạc tại Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận, chi tiết xem Tại đây.

Giấy tờ về tài sản:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 429257, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00614QSDĐ/QĐ 1404 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 26/09/2003;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 027263, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 02136 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 04/07/2008;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 046032, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 01191 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 16/11/2007;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 720515, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 02407 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 20/03/2009;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 027270, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 02142 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 04/07/2008;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 106558, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 02264 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 03/11/2008;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 114180, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 01325 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 17/12/2007;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 114181, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 01323 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 17/12/2007;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 878047, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 02179 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 30/07/2008;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 018318, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 02050 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 16/05/2008;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 788444, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 01377 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 10/03/2009;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 429525, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00694QSDĐ/QĐ 2133 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 23/12/2003;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 968222, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00719 QSDĐ/QĐ 2133 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 23/12/2003;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 429296, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00585QSDĐ/QĐ 1404 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 26/09/2003;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 337701, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 01641 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 08/10/2009;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 106537, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 02273 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 03/11/2008;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 429354, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00529QSDĐ/QĐ 1404 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 26/09/2003;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 913323, số vào sổ cấp GCN: CH 00476 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 05/10/2010;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 690285, số vào sổ cấp GCN: CH 00226 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 07/06/2010;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 913359, số vào sổ cấp GCN: CH 00475 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 05/10/2010;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 913318, số vào sổ cấp GCN: CH 00477 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 05/10/2010;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 123872, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 02190 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 31/07/2008;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 046031, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 01218 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 16/11/2007;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 090187, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 02335 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 22/01/2009;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 027269, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 02141 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 04/07/2008;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 106538, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 02278 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 03/11/2008
3.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất 04 thửa đất tọa lạc tại Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận, chi tiết xem Tại đây.

Giấy tờ về tài sản:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 913140, Số vào sổ cấp GCN: CH 00265 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 08/09/2010;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 925269, Số vào sổ cấp GCN: CH 000238 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 05/08/2010;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 691406, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 00007 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 25/01/2006;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 691377, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 00015 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 25/01/2006.
4. Giá khởi điểm: 6.765.552.161 đồng (Sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn, một trăm sáu mươi mốt  đồng)Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.
5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (năm trăm ngàn đồng).
6. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
7. Tiền đặt trước: 338.278.000 đồng (Ba trăm ba mươi tám triệu hai trăm bảy mươi tám ngàn đồng), tương đương 05 % giá khởi điểm. Số tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam số: 1920201360346 tại Agribank chi nhánh Bến Thành. 
8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: từ ngày 13/01/2021 đến ngày 20/01/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh dầu khíViệt Nam. Địa chỉ: 781/C1-C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có tài sản.
10. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 13/01/2021 đến ngày 20/01/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh dầu khíViệt Nam. Địa chỉ: 781/C1-C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 19/01/2021 đến ngày 21/01/2021 (trong giờ hành chính).
- Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật đất đai năm 2013.
11.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 22/01/2021 tại văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh dầu khíViệt Nam. Địa chỉ: 781/C1-C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
12. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi