Agribank Chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

03/03/2021

I. Thông tin của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: số 108, khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
II. Thông tin về tài sản đấu giá
1 Tài sản thứ nhất
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu 7, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình  theo GCn QSDĐ số BD 259368 do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy cấp ngày 23/05/2011; Số vào sổ CH 00241. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Bà Ngô Thị Hường (CMTND số: 113218950 cấp ngày 14/02/2003 tại Công an Hòa Bình, hộ khẩu thường trú: Khu 3, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình).
Số thửa theo GCN 383;  tờ bản đồ: 18. 
Địa điểm, vị trí của tài sản: Khu 7, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
Diện tích quyền sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng 450m2 trong đó: đất ở tại đô thị  100 m2;  đất trồng cây lâu năm 350 m2.
Mục đích:  đất ở tại đô thị: lâu dài ;  đất trồng cây lâu năm đến 13/09/2054. 
Giá khởi điểm: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn)
2 Tài sản thứ hai
  Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu 7, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình  theo GCn QSDĐ số U 078751 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp ngày 29/04/2002, số thửa theo GCN 148, tờ bản đồ: 12, Số vào sổ 00640. tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Hộ ông Nguyễn Công Hữu CMTND số: 113142268 cấp ngày 31/10/2016 tại Công an Hòa Bình Hộ khẩu thường trú: Khu 9, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
Địa điểm, vị trí của tài sản: Khu 9; TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
Diện tích quyền sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng 225,5 m2. 
Mục đích sử dụng đất: T = 225,5 m2; 
Thời hạn sử dụng đất: Đất T:  lâu dài;
Giá khởi điểm: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn)
III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể:
a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.
IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian: từ ngày …/02/2021  đến ngày …./02/2021;
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: số 108, khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
V. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: số 108, khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; số điện thoại 0218.874228.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi