Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

07/12/2022

1. Khoản nợ bán đấu giá: 
Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thái Đăng Long tại Agribank CN huyện Ân Thi (trực thuộc Agribank CN tỉnh Hưng Yên) theo các Hợp đồng tín dụng số: 2409-LAV-201100420 ngày 18/01/2011; 2409-LAV-201700234 ngày 19/01/2017; 2409-LAV-201701669 ngày 18/07/2017 và các PLHĐ kèm theo giữa Agribank Chi nhánh huyện Ân Thi và Công ty TNHH Thái Đăng Long, thông tin cụ thể như sau:: 
1.1. Thông tin về khoản nợ:
Giá trị ghi sổ của khoản nợ (tạm tính đến ngày 31/8/2022) là: 15.668.412.563 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ sáu trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm mười hai nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng). Cụ thể:
+ Dư nợ gốc: 8.958.644.000 đồng 
+ Nợ lãi: 6.709.768.563 đồng
Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty TNHH Thái Đăng Long thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh huyện Ân Thi
1.2. Thông tin tài sản bảo đảm của khoản nợ:
a. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 319; Tờ bản đồ số 07; Địa chỉ: Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Theo Giấy chứng nhận QSD đất CĐ779960 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/11/2016, số vào sổ CT05105. Hợp đồng thế chấp được Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ. 
- Giá trị tài sản thời điểm 16/01/2017 theo Biên bản định giá TSBĐ số 06/BBĐG: 1.650.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 1.237.500.000 đồng
b. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 320; Tờ bản đồ số 07; Địa chỉ: Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Theo Giấy chứng nhận QSD đất số CĐ779964 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/11/2016, số vào sổ CT05111. Hợp đồng thế chấp được Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ.
- Giá trị tài sản thời điểm 16/01/2017 theo Biên bản định giá TSBĐ số 05/BBĐG: 1.650.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 1.237.500.000 đồng 
c. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 318; Tờ bản đồ số 07; Địa chỉ: Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Theo Giấy chứng nhận QSD đất số CĐ779962 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/11/2016, số vào sổ CT05107. Hợp đồng thế chấp được Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ.
- Giá trị tài sản thời điểm 16/01/2017 theo Biên bản định giá TSBĐ số 07/BBĐG: 1.650.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 1.237.500.000 đồng
d. Tài sản 4: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 321; Tờ bản đồ số 07; Địa chỉ: Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Theo Giấy chứng nhận QSD đất số CĐ779961 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/11/2016, số vào sổ CT05106. Hợp đồng thế chấp được Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ. 
- Giá trị tài sản thời điểm 16/01/2017 theo Biên bản định giá TSBĐ số 07/BBĐG: 1.650.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 1.237.500.000 đồng
e. Tài sản 5: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 322; Tờ bản đồ số 07; Địa chỉ: Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Theo Giấy chứng nhận QSD đất số CĐ779963 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/11/2016, số vào sổ CT05108. Hợp đồng thế chấp được Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ.
- Giá trị tài sản thời điểm 16/01/2017 theo Biên bản định giá TSBĐ số 03/BBĐG: 1.650.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 1.237.500.000 đồng
f. Tài sản 6: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 323; Tờ bản đồ số 07; Địa chỉ: Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Theo Giấy chứng nhận QSD đất số CĐ747392 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 03/01/2017, số vào sổ CT05402. Hợp đồng thế chấp được Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ.
- Giá trị tài sản thời điểm 16/01/2017 theo Biên bản định giá TSBĐ số 02/BBĐG: 1.650.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 1.237.500.000 đồng
g. Tài sản 7: 04 chiếc xe ô tô khách và 01 chiếc xe ô tô con theo HĐTC tài sản 225052015/HĐTC ngày 22/5/2015 và PL HĐTC ngày 27/5/2016; PL HĐTC ngày 28/7/2017; PL HĐTC ngày 31/05/2018. HĐTC Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ.
- Giá trị TSBĐ thời điểm 31/05/2018 theo Biên bản định giá số 05/BBĐG: 2.140.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 1.498.000.000 đồng
h. Tài sản 8: 02 chiếc xe ô tô khách cũ theo HĐTC tài sản bên thứ ba số 30112015/HĐTC ngày 01/12/2015; PL HĐTC ngày 28/7/2017. HĐTC Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ.
- Giá trị TSBĐ thời điểm 28/7/2017 theo Biên bản định giá số 02/BBĐG: 500.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 250.000.000 đồng
i. Tài sản 9: 01 chiếc xe ô tô khách cũ theo HĐTC tài sản bên thứ 3 số 01122015/HĐTC ngày 01/12/2015; PL HĐTC ngày 28/7/2017. Hợp đồng thế chấp được Công chứng và giao dịch bảo đảm đầy đủ.
- Giá trị TSBĐ thời điểm 28/7/2017 theo Biên bản định giá 01/BBĐG: 500.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 250.000.000 đồng. 
* Tại thời điểm bán nợ, Agribank Chi nhánh huyện Ân Thi và Công ty TNHH Thái Đăng Long chưa tiến hành kiểm tra, đối chiếu thực trạng đối với 04 xe ô tô (03 xe của Công ty TNHH Thái Đăng Long: BKS 89B-001.63; BKS 89B-002.44; BKS 89B – 001.93, 01 xe của ông Đỗ Văn Hanh BKS 89B-001.60) do ông Nguyễn Văn Thái, giám đốc Công ty không phối hợp làm việc. Các xe ô tô trên vẫn do Công ty và chủ tài sản bên thứ 3 sử dụng, quản lý.
Khoản nợ bán theo nguyên trạng, theo phương thức có gì bán nấy“có sao bán vậy”.

2. Người có khoản nợ đấu giá: 
2.1. Người có khoản nợ đấu giá: 

2.1.1 Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: Số 793 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, Tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
2.1.2 Agribank Chi nhánh huyện Ân Thi Hưng Yên (Trực thuộc Agribank CN tỉnh Hưng Yên)
Địa chỉ : Số 83 Nguyễn Trung Ngạn, Thị Trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, Hưng Yên
2.2. Đại diện người có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC) 
Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

3. Hồ sơ pháp lý: 
- Các Hợp đồng tín dụng số: 2409LAV201100420 ký ngày 18/01/2011; số 2409LAV201700234 ký ngày 19/01/2017; số 2409LAV201701669 ký ngày 18/07/2017 và các PLHĐ kèm theo;
- Các Hợp đồng thế chấp tài sản Công chứng, PL Hợp đồng thế chấp; 
- Hồ sơ pháp lý của TSBĐ là bất động sản và động sản

4. Giá khởi điểm: 11.425.050.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).    
- Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng; các loại thuế, phí, lệ phí chuyển quyền và các loại thuế, phí, lệ phí khác nếu có. 
- Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế Giá trị gia tăng; các loại thuế, phí, lệ phí làm thủ tục chuyển quyền và các loại thuế, phí, lệ phí khác mà pháp luật quy định người mua và người bán có trách nhiệm phải nộp.

5. Tiền đặt trước: 1.142.505.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm bốn mươi hai triệu năm trăm linh năm nghìn đồng).

6. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

7. Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

8. Phương thức khách hàng thanh toán tiền mua nợ:
Bên mua nợ phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua, bán nợ trong một lần và trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán.
- Giá trị mua bán trên Hợp đồng bằng đúng giá trị khoản nợ được mua bán thành công.
- Người trúng đấu giá khoản nợ chuyển tiền thanh toán mua khoản nợ đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nợ/Quy chế vào tài khoản của Bên có khoản nợ.
- Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ như thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ mà người trúng đấu giá khoản nợ không thanh toán thì sẽ mất toàn bộ số tiền trả trước mua khoản nợ và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá

9. Thời gian địa điểm bán hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 07/12/2022 đến 17h00’ ngày 13/12/2022 (Trong giờ hành chính, trừ Chủ nhật) tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên. 

10. Thời gian và địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 08/12/202209/12/2022.  Khách hàng có nhu cầu xem hồ sơ khoản nợ đấu giá và các giấy tờ pháp lý của khoản nợ liên hệ với đơn vị đấu giá; Agribank Chi nhánh huyện Ân Thi; Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, hoặc Agribank AMC.

11. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/12/2022 đến 11h30’ ngày 14/12/2022 (Trong giờ hành chính); Số tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản chỉ định có thông tin như sau:
- Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên
- Số tài khoản: 030056592888 mở tại Sacombank Chi nhánh Hưng Yên
- Nội dung chuyển khoản : Họ tên + ĐKKD/CMTND/CCCD/HC + nộp tiền đấu giá khoản nợ Thái Đăng Long

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 9giờ00 ngày 15/12/2022 tại Chi nhánh công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên.

13. Thông tin chi tiết liên hệ:
- Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT VN. Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số 135 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, SĐT cán bộ PT: 0904947349 và tại Website: www.agribankamc.com.
- Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên. Địa chỉ: Số 64 đường Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi