Agribank Chi nhánh Gia Lâm thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

25/07/2019

1. Thông tin về bên chào bán và tài sản đấu giá: 
1.1. Thông tin bên chào bán:
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) -Chi nhánh Gia Lâm
- Địa chỉ: Số 187, đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

1.2. Thông tin về tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Bất động sản theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BG 503888, số vào sổ cấp GCN số 4649.QĐ-UBND.2011.CH.00626.2011 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 24/11/2011 mang tên bà Bùi Thị Yến.
- Đặc điểm tài sản: 
+ Thửa đất số 79 (2), tờ bản đồ số 9
+ Địa chỉ: Thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.
+ Diện tích: 82.4 m2 (Bằng chữ: Tám mươi hai phẩy bốn mét vuông./.)
+ Hình thức sử dụng: riêng 82.4 m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài
Tài sản 2: Bất động sản theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BG 503887, số vào sổ cấp GCN số 4649.QĐ-UBND.2011.CH.00627.2011 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 24/11/2011 mang tên bà Bùi Thị Yến.
- Đặc điểm tài sản: 
+ Thửa đất số 79 (1), tờ bản đồ số 9
+ Địa chỉ: Thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.
+ Diện tích: 79.7 m2 (Bằng chữ: Bảy mươi chín phẩy bảy mét vuông./.)
+ Hình thức sử dụng: riêng 79.7 m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá; Hồ sơ gửi trực tiếp.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Gia Lâm.
- Địa chỉ: Số 187, đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
 (Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hoàng Duy, Chức vụ: Phó trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp, SĐT: 0389973990)

3. Giá khởi điểm: 1,703,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm linh ba triệu đồng./.)

4. Tiêu chí lựa chọn:
Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do Agribank – Chi nhánh Gia Lâm quyết định, cụ thể:

STT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu
1 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu
2 Số lượng đấu giá viên Có tối thiểu 05 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại công ty, Đấu giá viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định, đã đăng ký với Sở tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên
3 Thời gian hoạt động (kinh nghiệm) Có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên (tính theo ngày/tháng của năm)
4 Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả Có trang web công ty, đã thực hiện ký Hợp đồng về việc đăng tin quảng cáo với các đơn vị có uy tín; có các đối tác hỗ trợ hoạt động bán đấu giá uy tín: Văn phòng luật sư, Văn phòng công chứng ; Thừa phát lại; Tổ chức tín dụng ...
5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.
6  Năng lực, kinh nghiệm - Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
 - Có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn 02 năm gần nhất;
 - Có tối thiểu 05 Hợp đồng bán đấu giá tài sản với các Tổ chức tín dụng trong thời hạn 01 năm gần nhất.
 - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố.
7 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và theo thỏa thuận


 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi