Agribank chi nhánh huyện Sóc Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá bán khoản nợ số 193

09/08/2022

Agribank Chi nhánh Sóc Sơn đăng tải thông tin về việc thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ. Cụ thể như sau:

I. Thông tin về tài sản bán đấu giá:

1. Thông tin về người có khoản nợ bán đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng No & PTNT Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Sóc Sơn

- Địa chỉ: Đường 3, Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

2. Thông tin về người có khoản nợ đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng No & PTNT Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Sóc Sơn

- Địa chỉ: Đường 3, Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

3. Thông tin về khoản nợ đấu giá:

- Tên bên nợ: Công ty cổ phần trà Hoàng Long (Tên cũ: Công ty TNHH trà Hoàng Long)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mã số doanh nghiệp 0100631513 Do: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/02/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/07/2021

- Loại hình tổ chức: Công ty cổ phần

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 36b, Đường 2, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật là Ông Cao Văn Đạt – Chức vụ: Giám đốc

- Mã số khách hàng (CIF): 3160-019637751

- Ngân hàng cho vay: Agribank Chi nhánh Sóc Sơn

- Khoản nợ của Công ty cổ phần trà Hoàng Long đã chuyển sang nợ xấu

- Giá trị ghi sổ của khoản nợ đến ngày 31/07/2022 là: 78.266.772.333 đồng

+ Dư nợ gốc: 69.073.034.608 đồng. Trong đó:

Nợ gốc ngắn hạn: 60.900.000.000 đồng

Nợ gốc dài hạn: 8.173.034.608 đồng

+ Nợ lãi: 9.193.737.725 đồng

Nợ lãi ngắn hạn: 8.077.740.435 đồng

Nợ lãi dài hạn: 1.115.997.290 đồng

- Giá khởi điểm bán khoản nợ: 104.081.075.823 đồng

(Bằng chữ: Một trăm linh bốn tỷ, không trăm tám mươi mốt triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn, tám trăm hai mươi ba đồng)

4. Thông tin về tài sản đảm bảo của khoản nợ đấu giá:

* Tài sản đảm bảo 1: Quyền sử dụng đất, diện tích: 129m2, thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 3-QL, địa chỉ: Đường 2, xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, GCN QSDĐ số A 854757, vào sổ cấp GCN số 00326.QSDĐ/QĐUB do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 20/06/1991 mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Hợp đồng đảm bảo: Hợp đồng thế chấp số 480/2012/HĐTC lập ngày 09/02/2012 và Văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTC số 229/2017 ngày 24/01/2017; Văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTC số 198/2021 ngày 13/01/2021 tại Văn phòng công chứng Trung Tâm., đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/02/2012. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 12/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 16

+ Tờ bản đồ số: 3-QL

+ Địa chỉ thửa đất: Đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

+ Diện tích: 129 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín mét vuông)

Trong đó: Đất ở: 120 m2; đất vườn: 9 m2

+ Hình thức sử dụng:

+ Mục đích sử dụng: đất ở, đất vườn

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành A 854757, vào sổ cấp GCN số 00326.QSDĐ/QĐUB do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 20/06/1991 mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 5.715.000.000 đồng

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 2: Quyền sử dụng đất, diện tích: 103m2, thuộc thửa đất số 17, tờ bản đồ số 3-QL, địa chỉ: Đường 2, xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, GCN QSDĐ số A 538833, vào sổ cấp GCN số 00325.QSDĐ/QĐUB do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 08/04/1994, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Hợp đồng đảm bảo số:

Hợp đồng thế chấp số 478/2012/HĐTC lập ngày 09/02/2012 và Văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTC số 227/2017 ngày 24/01/2017; Văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTC số 196/2021 ngày 13/01/2021 tại Văn phòng công chứng Trung Tâm,đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/02/2012. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 12/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 17

+ Tờ bản đồ số: 3QL

+ Địa chỉ thửa đất: Đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

+ Diện tích: 103 m2 (Bằng chữ: Một trăm linh ba mét vuông)

+ Mục đích sử dụng: đất ở

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành A 538833, vào sổ cấp GCN số 00325.QSDĐ/QĐUB do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 08/04/1994, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 4.635.000.000 đồng

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 3: Quyền sử dụng đất, diện tích: 98m2, thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 3-QL, địa chỉ: Đường 2, xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, GCN QSDĐ số L 958987, vào sổ cấp GCN số 02404.QSDĐ/QĐUB do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 17/09/2002, mang tên hộ ông Nguyễn Đức Lai

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 479/2012/HĐTC lập ngày 09/02/2012 và Văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTC số 228/2017 ngày 24/01/2017; Văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTC số 197/2021 ngày 13/01/2021 tại Văn phòng công chứng Trung Tâm, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/02/2012. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 12/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 18

+ Tờ bản đồ số: 03-QL

+ Địa chỉ thửa đất: Đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

+ Diện tích: 98 m2 (Bằng chữ: Chín mươi tám mét vuông)

+ Mục đích sử dụng: đất ở

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành L 958987, vào sổ cấp GCN số 02404.QSDĐ/QĐUB do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 17/09/2002, mang tên hộ ông Nguyễn Đức Lai.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 4.410.000.000 đồng

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 4: Quyền sử dụng đất, diện tích: 105m2, thuộc thửa đất số 19, tờ bản đồ số 03-QL, địa chỉ: Đường 2, xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, GCN QSDĐ số S 230502, vào sổ cấp GCN số 02499.QSDĐ/QĐUB do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 23/01/2003, mang tên hộ ông Nguyễn Đức Lai

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 476/2012/HĐTC lập ngày 09/02/2012 và Văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTC số 225/2017 ngày 24/01/2017; Văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTC số 194/2021 ngày 13/01/2021 tại Văn phòng công chứng Trung Tâm, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/02/2012. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 12/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 19

+ Tờ bản đồ số: 03-QL

+ Địa chỉ thửa đất: Đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

+ Diện tích: 105 m2 (Bằng chữ: Một trăm linh lăm mét vuông)

+ Mục đích sử dụng: đất ở

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành S 230502, vào sổ cấp GCN số 02499.QSDĐ/QĐUB do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 23/01/2003, mang tên hộ ông Nguyễn Đức Lai

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 4.725.000.000 đồng.

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 5: Quyền sử dụng đất, diện tích: 325m2, thuộc thửa đất số 91, tờ bản đồ số 2 QL, địa chỉ: Đường 2, xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, GCN QSDĐ số A 538841, vào sổ cấp GCN số 00407.QSDĐ/QĐUB do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 16/04/1994, mang tên bà Trần Thị Nhi.

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 477/2012/HĐTC lập ngày 09/02/2012 và Văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTC số 226/2017; Văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTC số 195/2021 ngày 13/01/2021 ngày 24/01/2017 tại Văn phòng công chứng Trung Tâm, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/02/2012. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 12/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 91

+ Tờ bản đồ số: 2 QL

+ Địa chỉ thửa đất: Đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

+ Diện tích: 325 m2 (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi lăm mét vuông)

Trong đó: Đất ở: 120 m2; đất vườn: 205 m2

+ Mục đích sử dụng: đất ở, đất vườn

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành A 538841, vào sổ cấp GCN số 00407.QSDĐ/QĐUB do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 16/04/1994, mang tên bà Trần Thị Nhi.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 12.575.000.000 đồng.

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 6: Quyền sử dụng đất, diện tích: 600m2, thuộc thửa đất số 322, tờ bản đồ số 18, địa chỉ: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, GCN QSDĐ số BM828744, vào sổ cấp GCN số H 00867 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 04/04/2013, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 53/02/2013 lập ngày 17/04/2013 và Văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTC số 494 ngày 23/04/2018 tại Văn phòng công chứng Bắc Quang, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 17/04/2013. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 322

+ Tờ bản đồ số: 18

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

+ Diện tích: 600 m2 (Bằng chữ: Sáu trăm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 600 m2; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành BM828744, vào sổ cấp GCN số H 00867 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 04/04/2013, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 1.800.000.000 đồng.

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 7: Quyền sử dụng đất, diện tích: 150m2, thuộc thửa đất số 230c, tờ bản đồ số 3, địa chỉ: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, GCN QSDĐ số BM828595, vào sổ cấp GCN số H 00868 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 04/04/2013, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 53/02/2013 lập ngày 17/04/2013 và Văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTC số 494 ngày 23/04/2018 tại Văn phòng công chứng Bắc Quang, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 17/04/2013. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 230c

+ Tờ bản đồ số: 3

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

+ Diện tích: 150 m2 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 150 m2; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 100 m2; đất trồng cây lâu năm: 50 m2

+ Thời hạn sử dụng: đất ở: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: Đến 26/01/2055

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành BM828595, vào sổ cấp GCN số H 00868 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 04/04/2013, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 582.000.000 đồng.

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 8: Quyền sử dụng đất, diện tích: 13168,5m2, thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số Trích đo thửa đất, địa chỉ: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, GCN QSDĐ số BM965926, vào sổ cấp GCN số H 00949 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 23/10/2013, mang tên ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi.

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 202/02//2014/HĐTC lập ngày 23/07/2014 tại Văn phòng công chứng Bắc Quang, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 23/07/2014. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 1

+ Tờ bản đồ số: Trích đo thửa đất

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

+ Diện tích: 13168,5 m2 (Bằng chữ: Mười ba nghìn, một trăm sáu mươi tám phẩy năm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 13168,5 m2; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm

+ Thời hạn sử dụng: 06/09/2063

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành BM828595, vào sổ cấp GCN số H 00868 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 04/04/2013, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 526.740.000 đồng.

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 9: Quyền sử dụng đất, diện tích: 4580,2m2, thuộc thửa đất số 2, tờ bản đồ số Trích đo thửa đất, địa chỉ: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, GCN QSDĐ số BM965927, vào sổ cấp GCN số H 00948 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 23/10/2013, mang tên ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi.

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 202/02//2014/HĐTC lập ngày 23/07/2014 tại Văn phòng công chứng Bắc Quang, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 23/07/2014. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 2

+ Tờ bản đồ số: Trích đo thửa đất

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

+ Diện tích: 4580,2 m2 (Bằng chữ: Bốn nghìn, năm trăm tám mươi mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 4580,2 m2; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: đất rừng sản xuất

+ Thời hạn sử dụng: 06/09/2063

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành BM965927, vào sổ cấp GCN số H 00948 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 23/10/2013, mang tên ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 61.832.700 đồng.

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 10: Quyền sử dụng đất, diện tích: 3040m2, thuộc thửa đất số 42, tờ bản đồ số 66-43-2, địa chỉ: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, GCN QSDĐ số BA477226, vào sổ cấp GCN số H 00419 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 21/05/2010, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 256/2019/HĐTC lập ngày 22/03/2019 tại Văn phòng công chứng Bắc Quang, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 22/03/2019. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 42

+ Tờ bản đồ số: 66-43-2

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

+ Diện tích: 3040 m2 (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm bốn mươi mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 3040 m2; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm

+ Thời hạn sử dụng: 24/04/2052

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành BA477226, vào sổ cấp GCN số H 00419 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 21/05/2010, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 121.600.000 đồng

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 11: Quyền sử dụng đất, diện tích: 400m2, thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 66-43, địa chỉ: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, GCN QSDĐ số BA477227, vào sổ cấp GCN số H 00420 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 21/05/2010, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 256/2019/HĐTC lập ngày 22/03/2019 tại Văn phòng công chứng Bắc Quang, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 22/03/2019. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 5

+ Tờ bản đồ số: 66-43

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

+ Diện tích: 400 m2 (Bằng chữ: Bốn trăm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 400 m2; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: đất ở

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành BA477227, vào sổ cấp GCN số H 00420 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 21/05/2010, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 480.000.000 đồng

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 12: Quyền sử dụng đất, diện tích: 1900m2, thuộc thửa đất số 4a, tờ bản đồ số 66-43, địa chỉ: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, GCN QSDĐ số BA477228, vào sổ cấp GCN số H 00422 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 21/05/2010, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 256/2019/HĐTC lập ngày 22/03/2019 tại Văn phòng công chứng Bắc Quang, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 22/03/2019. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 4a

+ Tờ bản đồ số: 66-43

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

+ Diện tích: 1900 m2 (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 1900 m2; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: đất ở

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành BA477228, vào sổ cấp GCN số H 00422 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 21/05/2010, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 2.280.000.000 đồng.

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 13: Quyền sử dụng đất, diện tích: 27754m2, thuộc thửa đất số 111, tờ bản đồ số 66-44, địa chỉ: Thôn Khuổi Ít, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, GCN QSDĐ số BT950924, vào sổ cấp GCN số H 00302 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 13/04/2015, mang tên ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi.

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 256/2019/HĐTC lập ngày 22/03/2019 tại Văn phòng công chứng Bắc Quang, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 22/03/2019. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 111

+ Tờ bản đồ số: 66-44

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Khuổi Ít, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

+ Diện tích: 27754 m2 (Bằng chữ: Hai mươi bảy nghìn, bảy trăm năm mươi tư mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 27754 m2; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 400,0 m2; đất trồng cây lâu năm: 27354,0 m2

+ Thời hạn sử dụng: đất ở: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: 23/06/2050

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành BT950924, vào sổ cấp GCN số H 00302 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 13/04/2015, mang tên ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 1.254.160.000 đồng.

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 14: Quyền sử dụng đất, diện tích: 16091m2, thuộc thửa đất số 4, tờ bản đồ số 66-43, địa chỉ: Thôn Khuổi Ít, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, GCN QSDĐ số BT950925, vào sổ cấp GCN số H 00306 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 13/04/2015, mang tên ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi.

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 256/2019/HĐTC lập ngày 22/03/2019 tại Văn phòng công chứng Bắc Quang, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 22/03/2019. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 4

+ Tờ bản đồ số: 66-43

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Khuổi Ít, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

+ Diện tích: 16091 m2 (Bằng chữ: Mười sáu nghìn không trăm chín mươi mốt mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 16091m2; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 400,0 m2; đất trồng cây lâu năm: 15691,0 m2

+ Thời hạn sử dụng: đất ở: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: 50 năm

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành BT950925, vào sổ cấp GCN số H 00306 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 13/04/2015, mang tên ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 787.640.000 đồng.

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 15: Quyền sử dụng đất, diện tích: 19245m2, thuộc thửa đất số 2, tờ bản đồ số 66-43, địa chỉ: Thôn Khuổi Ít, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, GCN QSDĐ số BT950926, vào sổ cấp GCN số H 00305 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 13/04/2015, mang tên ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi.

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 256/2019/HĐTC lập ngày 22/03/2019 tại Văn phòng công chứng Bắc Quang, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 22/03/2019. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 2

+ Tờ bản đồ số: 66-43

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Khuổi Ít, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

+ Diện tích: 19245 m2 (Bằng chữ: Mười chín nghìn hai trăm bốn mươi lăm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 19245m2; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm

+ Thời hạn sử dụng: 50 năm

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành BT950926, vào sổ cấp GCN số H 00305 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 13/04/2015, mang tên ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 769.800.000 đồng.

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 16: Quyền sử dụng đất, diện tích: 24985m2, thuộc thửa đất số 110, tờ bản đồ số 66-43, địa chỉ: Thôn Khuổi Ít, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, GCN QSDĐ số BT748047, vào sổ cấp GCN số H 00304 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 13/04/2015, mang tên ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi.

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 256/2019/HĐTC lập ngày 22/03/2019 tại Văn phòng công chứng Bắc Quang, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 22/03/2019. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 110

+ Tờ bản đồ số: 66-43

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Khuổi Ít, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

+ Diện tích: 24985 m2 (Bằng chữ: Hai mươi bốn nghìn, chín trăm tám mươi lăm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 24985m2; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm

+ Thời hạn sử dụng: 23/06/2050

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành BT748047, vào sổ cấp GCN số H 00304 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 13/04/2015, mang tên ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 999.400.000 đồng.

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 17: Quyền sử dụng đất, diện tích: 3470m2, thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 44-19, địa chỉ: Thôn Khuổi Ít, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, GCN QSDĐ số BT950930, vào sổ cấp GCN số H 00303 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 13/04/2015, mang tên ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi.

- Hợp đồng đảm bảo số: Hợp đồng thế chấp số 256/2019/HĐTC lập ngày 22/03/2019 tại Văn phòng công chứng Bắc Quang, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 22/03/2019. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 12

+ Tờ bản đồ số: 44-19

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Khuổi Ít, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

+ Diện tích: 3470 m2 (Bằng chữ: Ba nghìn, bốn trăm bảy mươi mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 3470m2; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: đất ở 400m2; đất trồng cây lâu năm 3070m2

+ Thời hạn sử dụng: 23/06/2050

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành BT950930, vào sổ cấp GCN số H 00303 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 13/04/2015, mang tên ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 282.800.000 đồng

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của công ty.

* Tài sản đảm bảo 18:

- Loại TSĐB: Bất động sản: Quyền sử dụng đất, diện tích: 1900m2, thuộc thửa đất số 152a, tờ bản đồ số 66-43, địa chỉ: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, GCN QSDĐ số BA477225, vào sổ cấp GCN số H 00421 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 21/05/2010, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- HĐTC số 270/2019/HĐTC lập ngày 29/03/2019 tại Văn phòng công chứng Bắc Quang, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 30/03/2019. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 152a

+ Tờ bản đồ số: 66-43

+ Địa chỉ: Thôn Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, Hà Giang

+ Diện tích: 1.900 m2 (Một nghìn chín trăm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 1900m2; chung: không

+ Mục đích sử dụng: đất ở 1000m2; đất trồng cây lâu năm 900m2

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở lâu dài; đất trồng cây lâu năm đến ngày 24/04/2052

+ Nguồn gốc sử dụng: Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành BA477225, vào sổ cấp GCN số H 00421 do UBND huyện Bắc Quang cấp ngày 21/05/2010, mang tên ông Nguyễn Đức Lai.

- Giá trị tài sản đảm bảo: 1.236.000.000 đồng.

* Tài sản đảm bảo 19:

- Loại TSĐB: Bất động sản: Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất; diện tích: 5049,9m2, thuộc thửa đất số 391, Mảnh trích đo địa chính số: 01-2021, địa chỉ: Thôn Chu Thượng, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, GCN QSDĐ số CT 961885, vào sổ cấp GCN số CT 00461 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Giang cấp ngày 08/06/2021, mang tên Công ty TNHH Trà Hoàng Long

+ Tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Công trình: Nhà máy sản xuất chè xuất khẩu.

- Hình thức sử dụng: riêng: 5049,9m2; chung: không

- Thời hạn sử dụng: Đến hết ngày 14/01/2071

- Hạng mục:

+ Nhà văn phòng: Diện tích xây dựng: 150,4m2; Diện tích sàn: 601,6m2; Cấp công trình: Cấp III.

+ Nhà máy: Diện tích xây dựng: 1406,0m2; Diện tích sàn: 1406,0m2; Cấp công trình: Cấp III.

+ Nhà bảo vệ: Diện tích xây dựng: 31,3m2; Diện tích sàn: 31,3m2; Cấp công trình: Cấp IV.

+ Nhà bếp và Nhà ăn: Diện tích xây dựng: 70,0m2; Diện tích sàn: 70,0m2; Cấp công trình: Cấp IV.

- Giá trị tài sản đảm bảo: 6.624.300.000 đồng.

- HĐTC số 785/2021/HĐTC lập ngày 16/07/2021 tại Văn phòng công chứng Bắc Quang, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 26/08/2021. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 16/07/2021.

* Tài sản đảm bảo 20: Dây chuyền máy móc sản xuất chè Nhật Bản:

- Giá trị tài sản đảm bảo:14.914.000.000 đồng.

- HĐTC số 1368/2016/HĐTC ngày 25/11/2016, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 28/11/2016. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

Tài sản đảm bảo 21: Dây chuyền máy móc sản xuất chè:

- Giá trị tài sản đảm bảo: 3.270.000.000 đồng.

- HĐTC số 3160208/TC/2013 ngày 22/04/2013, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 22/04/2013. Biên bản định giá tài sản đảm bảo ngày 20/01/2021.

II. Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản

1. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công tài sản bảo đảm, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh ….);

b. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; đúng yêu cầu.

c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;

d. Thù lao dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 21/12/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016;

e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

f. Tiêu chí khác do Người có tài sản đấu giá quy định: Tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề đến nay đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ cho các TCTD trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện)

2. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

- Hồ sơ mô tả năng lực kinh nghiệm

- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá

- Phương án bán đấu giá

3. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:

- Thời gian: trước 17h00 ngày 11/08/2022.

- Địa điểm: Ngân hàng No & PTNT Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Sóc Sơn

Địa chỉ: Đường 3, Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại : 024.38843513

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi