Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ

13/08/2020

1. Khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Mai (Công ty Hoàng Mai) tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm theo Hợp đồng tín dụng số 3100-LAV-201300425

Tổng nợ:

+ Nợ gốc: 43.018.000.000 đồng

+ Toàn bộ nợ lãi trong hạn và quá hạn: 36.560.000.000 đồng

+ Tổng nợ đến ngày 31/12/2019: 79.578.000.000 đồng Bằng chữ (Bằng chữ: Bẩy mươi chín tỷ, năm trăm bẩy mươi tám triệu đồng)
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/12/2019 cho đến khi Công ty Hoàng Mai thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm.

2. Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

Tài sản thứ nhất

- Tên TS: Quyền sử dụng đất đứng tên ông Nguyễn Ngọc Quý bà Nguyễn Thị Gấm tại địa chỉ thửa đất số 14, tờ bản đồ số 25, Xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số AE 795023.

- Chất lượng: đất ở 240 m2 và nhà bê tông 2 tầng trên diện tích đất 40 m2.

- Tính pháp lý: Chi nhánh đã ký các hợp đồng thế chấp số 319.2011/HĐTC ngày 04/03/201. Đã hoàn thiện thủ tục đăng ký GDBĐ.

Tài sản thứ hai

- Tên TS: Quyền sử dụng đất đứng tên ông Nguyễn Ngọc Quý bà Nguyễn Thị Gấm tại địa chỉ: thửa đất số 26(1), tờ bản đồ số 20, thôn Trung, Xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số AM 272193.

- Diện tích: 102 m2.

- Tính pháp lý: Chi nhánh đã ký các hợp đồng thế chấp số 1206.2009/HĐTC ngày 08/05/2009 và hợp đồng thế chấp sửa đổi số 320.2011/HĐTC ngày 04/03/2011. Đã hoàn thiện thủ tục đăng ký GDBĐ.

Tài sản thứ ba:

- Tên TS: Quyền sử dụng đất đứng tên ông Nguyễn Duy Nhận bà Trần Thị Nguyên tại địa chỉ: thửa đất số 94, tờ bản đồ số 19, thôn Trung, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số L 926599.

- Diện tích: 200 m2.

- Tính pháp lý: Chi nhánh đã ký các hợp đồng thế chấp số 674.2009/HĐTC ngày 18/03/2009 và hợp đồng thế chấp sửa đổi số 318.2011 ngày 04/03/2011. Đã hoàn thiện thủ tục đăng ký GDBĐ.   

Tài sản thứ tư:

- Tên TS: Quyền sử dụng đất đứng tên ông Nguyễn Ánh Biên, bà Nguyễn Thị Mai tại địa chỉ: thửa đất số 85, tờ bản đồ số 25, Xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số T 516963.

- Diện tích: đất ở 125 m2, nhà bê tông 4 tầng.

- Tính pháp lý: Chi nhánh đã ký các hợp đồng thế chấp số  321.2011/HĐTC  ngày 04/03/2011. Đã hoàn thiện thủ tục đăng ký GDBĐ.               

3. Nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

Là khoản vay của Công ty Hoàng Mai tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm theo Hợp đồng tín dụng số 3100-LAV-201300425.

4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

-    Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty Hoàng Mai và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty Hoàng Mai, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Từ Liêm và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 44.919.838.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ chín trăm mười chín triệu tám trăm ba mươi tám nghìn đồng).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá:

Niêm yết từ ngày thông báo đến 11 giờ 30 phút ngày 28/8/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi - Địa chỉ giao dịch: Phòng 502 Chung cư Cảnh sát 113, ngõ 299 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thời gian xem hồ sơ: Ngày 19 và ngày 20/8/2020 tại Agribank AMC LTD: Tòa C3 số 194 đường giải phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến 11 giờ 30 phút ngày 28/8/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi - Địa chỉ giao dịch: Phòng 502 Chung cư Cảnh sát 113, ngõ 299 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 (Năm trăm nghìn) đồng/01 bộ hồ sơ.

8. Tiền đặt trước: 4.490.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm chín mươi triệu đồng) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ.

9. Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

10. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và  phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ, cụ thể như sau:

Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;

+ Bản cam kết xem khoản nợ đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (Sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);

+ Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ; CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

+ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu, có dấu công ty);

+ Bản cam kết xem khoản nợ đấu giá (theo mẫu, có dấu công ty);

+ Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu (sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);

+ Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;

Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

11. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 28/8/2020 (trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợi.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợi.

+ Số tài khoản: 21610000592536 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đống Đa.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 31/8/2020.

- Địa điểm: Tại  Phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi - Địa chỉ: Phòng 502 chung cư cảnh sát 113, số 299 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,   TP. Hà Nội.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Agribank AMC LTD: Tòa C3 số 194 đường giải phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội - Điện thoại: 0983.237.804 – Mr: Cường.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi