Agribank Chi nhánh Cầu Giấy thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản

04/08/2021

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
- Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Cầu Giấy.
- Địa chỉ: Số 99 phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
2. Tài sản đấu giá: 
2.1. Tài sản thứ nhất:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 33, tờ bản đồ số: 4; Diện tích:150 m2 tại địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Xá, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 905102; Vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: 00737.QSDĐ/2001/QĐ-UBH do UBND huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội cấp ngày 21/07/2003, cụ thể như sau:
* Thửa đất:
- Thửa đất số: 33, tờ bản đồ số: 4
- Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Xá, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.       
- Diện tích: 150 m2 (bằng chữ: Một trăm năm mươi mét vuông)
- Mục đích  sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 905102; Vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: 00737.QSDĐ/2001/QĐ-UBH do UBND huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội cấp ngày 21/07/2003.
 2.2. Tài sản thứ hai:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 12, tờ bản đồ số: 4; 
Diện tích: 138,5m2 tại địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Xá, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 868247, Số vào sổ cấp GCN: CS 26544 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 11/6/2018, cụ thể như sau:
* Thửa đất:
- Thửa đất số: 12 , tờ bản đồ số: 4
- Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Xá, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.       
- Diện tích: 138,5 m2 (bằng chữ: Một trăm ba mươi tám phẩy năm mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích  sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 868247, Số vào sổ cấp GCN: CS 26544 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 11/6/2018. 
2.3. Tài sản thứ ba:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 32, tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 150 m2 tại địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Xá, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 905103; Vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: 00736.QSDĐ/2001/QĐ-UBH do UBND huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội cấp ngày 21/07/2003, cụ thể như sau:
* Thửa đất:
- Thửa đất số: 32, tờ bản đồ số: 4
- Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Xá, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.       
- Diện tích: 150 m2 (bằng chữ: Một trăm năm mươi mét vuông)
- Mục đích  sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 905103; Vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: 00736.QSDĐ/2001/QĐ-UBH do UBND huyện Từ Liêm (nay là quận Bắc Từ Liêm)  thành phố Hà Nội cấp ngày 21/07/2003. 
2.4. Tài sản thứ bốn:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số:  57, tờ bản đồ số: 46, địa chỉ: Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, diện tích 508,1 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất  số CS 951886, Số vào sổ cấp GCN: CS 36758 do Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hà Nội cấp ngày 29/08/2019, cụ thể như sau:
* Thửa đất:
- Thửa đất số:  57, tờ bản đồ số: 46
- Địa chỉ: Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Diện tích: 508,1 m2 (bằng chữ: Năm trăm linh tám phẩy một mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất  số CS 951886, Số vào sổ cấp GCN: CS 36758 do Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hà Nội cấp ngày 29/08/2019.
II. Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá khoản nợ.
1. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
2. Phương thức và thời hạn thanh toán:
- Phương thức thanh toán: Thanh toán trả ngay.
- Thời hạn thanh toán: Theo quy chế đấu giá.
3. Tiêu chí chọn đơn vị tổ chức đấu giá:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp, số lượng chi nhánh...).
b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;....
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Cầu Giấy trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;
g. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá, trong trường hợp Agribank Chi nhánh Cầu Giấy yêu cầu.
4. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
- Phương án bán đấu giá tài sản.
5. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:
- Thời gian: trước 17h00 ngày 13/08/2021.
- Địa điểm: Phòng Tín dụng - Agribank Chi nhánh Cầu Giấy, địa chỉ: số 99 phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
- Điện thoại : 024.37910768      - Fax: 024.37932557
Người nhận thông tin:     
Ông: Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng phòng Tín dụng - Điện thoại: 0912.084.966
Ông: Hồ Tuấn Hùng – Cán bộ Phòng tín dụng; Điện thoại: 0985.368.678
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi