Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ

12/01/2022

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
1.1.Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh 9.
 -  Địa chỉ: số 284 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
1.2. Người đại diện xử lý tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
 - Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2.   Tài sản đấu giá:
2.1. Tài sản đấu giá: toàn bộ các khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân Mộc Phát tại Agribank Chi nhánh 9, theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 6300LAV201502668 ngày 24/11/2015 và hợp đồng tín dụng số 6300LAV201600394 ngày 29/02/2016. 
 - Giá trị ghi sổ khoản nợ (tính đến ngày 18/05/2021) của hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 6300LAV201502668 ký ngày 24/11/2015:
+ Nợ gốc    : 30.376.000.000 đồng.
+ Nợ lãi    : 17.053.359.811 đồng.
- Giá trị ghi sổ khoản nợ (tính đến ngày 18/05/2021) của hợp đồng tín dụng số 6300LAV201600394 ký ngày 29/02/2016:
+ Nợ gốc    : 0 đồng.
+ Nợ lãi    : 2.985.828.533 đồng.
2.2. Thông tin về tài sản bảo đảm: 
2.2.1. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6300-LCP-201700539:
a. Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Lê Lý Thà. Thửa đất số: 211; Tờ bản đồ số: 16A; Diện tích: 14.875 m2; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác (HNK); Thời hạn sử dụng: 06/2025.
b. Tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY366693, số vào sổ cấp GCN số: CS01604 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh cấp ngày 10/06/2015.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6300-LCP-20170 0539, đã được Văn phòng công Trần Duy Linh, tỉnh Tây Ninh chứng nhận ngày 31/03/2017; Số công chứng: 1656. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 03/04/2017, tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Tân Biên.
2.2.2. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác  số 6300-LCP-201700540 ngày 31/03/2017:
a. Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Lê Lý Thà. Thửa đất số: 19; Tờ bản đồ số    : 16A; Diện tích: 18.136 m2; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm (CLN); Thời hạn sử dụng: 06/2048.
b. Tính pháp lý của tài sản bảo đảm:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY443011, số vào sổ cấp GCN số: CS01620 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh cấp ngày 30/06/2015.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6300-LCP-201700540 đã được Văn phòng công Trần Duy Linh, tỉnh Tây Ninh chứng nhận ngày 31/03/2017; Số công chứng: 1657. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 03/04/2017, tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Tân Biên.
2.2.3. Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai ngày 16/02/2016:
a. Tài sản bảo đảm: Nhà kho, phân xưởng tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thuộc thửa 211, tờ bản đồ số 16A (bao gồm kho ngoại quan 4.968 m2 và các công trình phụ khác) thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY366693, số vào sổ cấp GCN số: CS01604 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh cấp ngày 10/06/2015.
b. Tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm:
- Hồ sơ dự toán ngày 25/06/2015.
- HĐ thi công xây dựng số 11/06/2015/HĐXD ngày 26/06/2015.
- Hóa đơn số 0000054 ngày 10/12/2015.
- HĐ thuê quyền sử dụng đất số 2506/2015/HĐTQSDĐ ngày 25/06/2015.
- Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai ký ngày 16/02/2016 giữa Agribank chi nhánh 9 và Công ty TNHH Đầu tư TM DV Tân Mộc Phát.
3.   Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 

Toàn bộ các khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ và có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế trước khi tham gia đấu giá. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào liên quan đến khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công. 
4.  Giá khởi điểm: 35.070.924.375 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ không trăm bảy mươi triệu chín trăm hai mươi bốn nghìn ba trăm bảy mươi lăm đồng).
5.  Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: 
- Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 12/01/2022 đến ngày 25/01/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng (Địa chỉ: số 52 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc Agribank Chi nhánh 9 (Địa chỉ: số 284 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh).
- Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, các tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
6.  Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: 
 - Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 12/01/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/01/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng - Địa chỉ: số 52 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
 - Điều kiện, đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp đầy đủ tiền đặt trước theo đúng thời hạn quy định nêu trên. Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
7. Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính các ngày 21/01/2022, ngày 24/01/2022 và ngày 25/01/2022. 
 - Hình thức nộp: chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng, theo số tài khoản: 6170201009220 tại Agribank Chi nhánh 7.
8. Bước giá: 100.000.000 đồng.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26/01/2022.
 - Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng - Địa chỉ: số 52 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 
10. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
11. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
 - Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng - Địa chỉ: số 52 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 
 + Điện thoại liên hệ: 028 - 62946889.
- Agribank AMC LTD 
+ Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 
Hoặc Phòng Quản lý, khai thác tài sản – Agribank AMC LTD.
+ Địa chỉ: Lầu 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Agribank Chi nhánh 9.
+ Địa chỉ: số 284 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi