Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ

27/05/2021

1. Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng (Địa chỉ: 279 Bến Chương Dương, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM) tại Agribank Chi nhánh Bình Tân theo Hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008.
Giá trị ghi sổ khoản nợ đến ngày 15/10/2018 là: 708.313.039.033 đồng. 
Trong đó:
Dư nợ gốc    : 352.194.000.000 đồng.
Nợ lãi    : 356.119.039.033 đồng.
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 15/10/2018 cho đến khi Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Bình Tân.
2. Tài sản bảo đảm của khoản nợ: 
Tài sản 1: Giá trị quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh, diện tích: 6.952,2m2,  thuộc thửa 155, tờ bản đồ số 9 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Hồ sơ pháp lý của tài sản:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành AB 830291, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 00108/1a do UBND TP.HCM cấp ngày 23/03/2005; Tờ khai nộp tiền sử dụng đất ngày 28/02/2005; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 28/02/2005.
- Hợp đồng thế chấp số 6200LCP200900945 được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 23/09/2009, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 25/09/2009 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.
Tài sản 2: Tài sản hình thành trong tương lai là toàn bộ giá trị xây dựng của công trình cao ốc căn hộ Hạnh Phúc được xây dựng trên thửa đất số 155, tờ bản đồ số 9 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Hồ sơ pháp lý của tài sản:
- Quyết định số 54/QĐ-SXD-PTN ngày 29/04/2008 của Sở Xây dựng TP.HCM v/v phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Cao ốc căn hộ Hạnh phúc tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
- Các bản vẽ thiết kế kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SXD-PTN ngày 29/04/2008.
- Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 của UBND TP.HCM v/v giao đất cho Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng để xây dựng nhà ở chung cư tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh
- Hợp đồng thế chấp số 6200LCP200802331 được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 15/12/2008, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/12/2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.
- Hợp đồng thế chấp số 6200LCP201102331(A) được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 16/12/2011, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 19/12/2011 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. 
- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp, số 6200LCP201102331(A)/ĐC được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 21/05/2012.
3. Nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Là khoản vay Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh Bình Tân theo Hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008.
Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:
- Hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008 ký giữa Agribank Chi nhánh Bình Tân và Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng.
- Hợp đồng thế chấp số 6200LCP200900945 được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 23/09/2009, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 25/09/2009 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.
- Hợp đồng thế chấp số 6200LCP200802331 được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 15/12/2008, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/12/2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.
- Hợp đồng thế chấp số 6200LCP201102331(A) được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 16/12/2011, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 19/12/2011 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. 
- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp, số 6200LCP201102331(A)/ĐC được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 21/05/2012.
4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế. Đơn vị tổ chức đấu giá và Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Bình Tân không chịu trách nhiệm về tình trạng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.
- Giá trị ghi sổ của khoản nợ được xác định trên cơ sở nợ gốc và lãi vay phát sinh thực tế theo Hợp đồng cấp tín dụng số: 6200LAV200806683 ký ngày 15/12/2008 ký giữa  Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng và Agribank Chi nhánh Bình Tân đến thời điểm 15/10/2018. 
- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng tại Agribank Chi nhánh Bình Tân với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, cầm cố, thế chấp tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Tình trạng pháp lý của chủ tài sản; khách hàng vay. Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Bình Tân và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
5. Giá khởi điểm khoản nợ: 352.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng), chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.
6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến hết ngày 08/06/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).
7. Thời gian xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 08/06/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì,  phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.
- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Đối với tổ chức:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô).
- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền.
- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản phô tô).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
- Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật
Đối với cá nhân:
- CMND của người tham gia đấu giá (bản phô tô)
- Sổ hộ khẩu (bản phô tô)
- Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
- Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).
Lưu ý: Khách hàng phải mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá. 
9. Số tiền đặt trước
Số tiền đặt trước: 35.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/06/2021 đến ngày 10/06/2021 (trong giờ hành chính).
- Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
- Số tài khoản:  6200201014116 tại Agribank – Chi nhánh Bình Tân.
Nội dung: Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ “Toàn bộ khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng tại Agribank Chi nhánh Bình Tân”.
Lưu ý:
 Khách hàng đã nộp tiền đặt trước phải cung cấp chứng từ nộp tiền trong thời hạn nộp tiền đặt trước, nếu thiếu sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
10. Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).
11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng; phương thức trả giá lên.
12. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
- Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng đấu giá khoản nợ phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đã đấu giá thành với bên có khoản nợ đấu giá.
- Giá trị mua bán trên hợp đồng mua bán khoản nợ bằng đúng giá trị khoản nợ được đấu giá thành công.
- Phương thức thanh toán:
+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá khoản nợ phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt trước) là 30% số tiền mua khoản nợ đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người trúng đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.
+ Chậm nhất là 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền còn lại để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Bình Tân. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
- Người mua khoản nợ đấu giá thanh toán tiền mua khoản nợ cho Agribank Chi nhánh Bình Tân theo số tài khoản sau:
+ Đơn vị thụ hưởng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Tân.
+ Số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Tân.
- Trong 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn phải chuyển toàn bộ số tiền đặt cọc (tiền đặt trước để tham gia đấu giá khoản nợ của người trúng đấu giá) cho Agribank Chi nhánh Bình Tân theo số tài khoản nêu trên.
13. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút,  ngày 11/06/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.
Để biết thông tin liên hệ tại:
Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22455120 - Fax: 028. 38123910.
Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi