Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ

29/10/2020

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn (Agribank Chi nhánh Hóc Môn).
 - Địa chỉ: số 12 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp. HCM.
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Khoản nợ cần đấu giá: 
Khoản nợ cần đấu giá: Toàn bộ Khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại – Xuất nhập khẩu Chuột Túi Việt tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn (có bảo đảm bằng tài sản) theo các hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201108672 ngày 27/12/2011;  số 6140-LAV-201108672 ngày 05/4/2012 và Phụ lục Hợp đồng tín dụng số số 6140-LAV-201108672/PLHĐ01 ngày 06/11/2012.  
3. Thông tin về khoản nợ:
Giá trị ghi sổ khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại – Xuất nhập khẩu Chuột Túi Việt (tạm tính đến ngày 13/4/2020) theo Hợp đồng tín dụng nêu trên là:
+ Dư nợ gốc :   4.811.975.000 đồng.
+ Nợ lãi        :   24.770.969.044 đồng (tạm tính đến ngày 13/4/2020).
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 13/4/2020 cho đến khi Công ty TNHH Thương mại – Xuất nhập khẩu Chuột Túi Việt thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
4. Thông tin về tài sản bảo đảm:
Tài sản bảo đảm khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại – Xuất nhập khẩu Chuột Túi Việt tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn:
4.1 Ba (03)Quyền sử dụng đất tại thửa số: 239, 129 tờ bản đồ số: 1 (BĐKTS); Quyền sử dụng đất tại thửa số: 612,533; tờ bản đồ số: 14; xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TPHCM; chủ tài sản Ông Đặng Hoàng Vũ.
    Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LGA-201000110 ngày 27/9/2010, công chứng tại Phòng Công chứng số 4, Tp. Hồ Chí Minh, số công chứng: 041614, quyển số 9/TP/CC-SCC/HĐGD. Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LGA-201000110/BS ngày 07/4/2012 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LGA-201000110/SĐBS-02 ngày 26/11/2019, đăng ký thế chấp ngày 28/9/2010, ngày 12/4/2012, đăng ký thay đổi ngày 28/11/2019 tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.
4.2 Ba (03) Quyền sử dụng đất tại thửa số: 139, 141, 194; tờ bản đồ số: 1, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TPHCM; chủ tài sản Ông Đặng Hoàng Vũ.
    Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LCP-201103067 ngày 28/12/2011, công chứng tại Phòng Công chứng số 4, số công chứng: 051834, quyển số 12/TP/CC-SCC/HĐGD. Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LCP-201103067/BS ngày 07/4/2012 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LCP-201103067/SĐBS-02 ngày 26/11/2019, đã đăng ký thế chấp ngày 29/12/2011, ngày 10/4/2012, đăng ký thay đổi ngày 28/11/2019 tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.
4.3 Quyền sử dụng đất tại thửa số: 138,  tờ bản đồ số: 1, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TPHCM; chủ tài sản Ông Trịnh Minh Cường.
    Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LGA-201000079 ngày 29/6/2010 công chứng tại Phòng Công chứng số 4, số công chứng: 026100, quyển số 6/TP/CC-SCC/HĐGD. Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LGA-201000079/BS ngày 07/4/2012 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LGA-201000079/SĐBS-02 ngày 26/11/2019, đăng ký thế chấp ngày 30/6/2010, ngày 09/4/2012 tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.
b. Tình trạng pháp lý:
- Hợp đồng tín dụng số số 6140-LAV-201108672 ngày 27/12/2011 giữa Công ty TNHH Thương mại – Xuất nhập khẩu Chuột Túi Việt với Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
- Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201108672 ngày 05/4/2012 giữa Công ty TNHH Thương mại – Xuất nhập khẩu Chuột Túi Việt với Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
- Phụ lục Hợp đồng tín dụng số số 6140-LAV-201108672/PLHĐ01 ngày 06/11/2012 giữa Công ty TNHH Thương mại – Xuất nhập khẩu Chuột Túi Việt với Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LGA-201000110 ngày 27/9/2010, công chứng tại Phòng Công chứng số 4, Tp. Hồ Chí Minh, số công chứng: 041614, quyển số 9/TP/CC-SCC/HĐGD. Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LGA-201000110/BS ngày 07/4/2012 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LGA-201000110/SĐBS-02 ngày 26/11/2019, đăng ký thế chấp ngày 28/9/2010, ngày 12/4/2012, đăng ký thay đổi ngày 28/11/2019 tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LCP-201103067 ngày 28/12/2011, công chứng tại Phòng Công chứng số 4, số công chứng: 051834, quyển số 12/TP/CC-SCC/HĐGD. Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LCP-201103067/BS ngày 07/4/2012 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LCP-201103067/SĐBS-02 ngày 26/11/2019, đã đăng ký thế chấp ngày 29/12/2011, ngày 10/4/2012, đăng ký thay đổi ngày 28/11/2019 tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LGA-201000079 ngày 29/6/2010 công chứng tại Phòng Công chứng số 4, số công chứng: 026100, quyển số 6/TP/CC-SCC/HĐGD. Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LGA-201000079/BS ngày 07/4/2012 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số: 6140-LGA-201000079/SĐBS-02 ngày 26/11/2019, đăng ký thế chấp ngày 30/6/2010, ngày 09/4/2012 tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 194/2020/HĐDV/AMC-CNHM ký ngày 21/4/2020, ký giữa Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Hóc Môn;
- Chứng thư thẩm định giá số 0576/2020/CT-VATC ngày 17/8/2020 của Công ty CP thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu (VATC).
- Văn bản số 1056/NHNo.HM-TD ngày 27/10/2020 của Agribank Chi nhánh Hóc Môn “V/v: Thông báo giá khởi điểm đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại – Xuất nhập khẩu Chuột Túi Việt”
- Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
5. Hồ sơ kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng số số 6140-LAV-201108672 ngày 27/12/2011 giữa Công ty TNHH Thương mại – Xuất nhập khẩu Chuột Túi Việt với Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
- Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201108672 ngày 05/4/2012 giữa Công ty TNHH Thương mại – Xuất nhập khẩu Chuột Túi Việt với Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
Phụ lục Hợp đồng tín dụng số số 6140-LAV-201108672/PLHĐ01 ngày 06/11/2012 giữa Công ty TNHH Thương mại – Xuất nhập khẩu Chuột Túi Việt với Agribank Chi nhánh Hóc Môn.  
- Các hồ sơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản (nêu tại điểm b mục 4);
- Văn bản số 1056/NHNo.HM-TD ngày 27/10/2020 của Agribank Chi nhánh Hóc Môn “V/v: Thông báo giá khởi điểm đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại – Xuất nhập khẩu Chuột Túi Việt”.
 - Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An.
6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
Toàn bộ các khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của các tài sản bảo đảm cho khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên; Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.
7. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 22.071.419.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, bốn trăm mười chín ngàn đồng)
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 04/11/2020 và ngày 05/11/2020 (trong giờ hành chính)tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ:Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Agribank Chi nhánh Hóc Môn -Địa chỉ: 12 Lý Thường Kiệt, TT. Hóc Môn, H.Hóc Môn, TP.HCM.
Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, các tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày 28/10/2020 đến hết ngày 09/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ:Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
10. Tiền đặt trước: 2.207.141.900 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm linh bảy triệu, một trăm bốn mươi mốt ngàn, chín trăm đồng) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khoản nợ.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 11/11/2020 (trong giờ hành chính)
 - Hình thức nộp: chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, theo số tài khoản: 6140.2010.20230 mở tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
11. Bước giá: 100.000.000 đồng.
12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 - Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:
Đối với tổ chức:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).
 - Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.
 - Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
 - Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
 - Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
 - CMNDcủa người tham gia đấu giá (bản photocopy).
 - Sổ hộ khẩu (bản photocopy).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 12/11/2020.
 - Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An- Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
14.1.Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
 - Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 - Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;
 - Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 - Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
14.2.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng đấu giá khoản nợ phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đã đấu giá thành với bên có khoản nợ đấu giá.
 b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:
 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt cọc) là 30% số tiền mua khoản nợ đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua được khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.
 - Trong thời hạn 45(bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn.
 - Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
15. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.
16. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
 - Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An- Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: 028 – 38204858và 0948689986.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi