Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn đăng thông báo bán đấu giá khoản nợ tại quận 1

24/01/2022

Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn đăng tải nội dung thông tin bán đấu giá tài sản trên website Agribank, cụ thể như sau:

1. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

2. Khoản nợ bán đấu giá là: 03 khoản nợ của 03 khách hàng vay tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn như sau:

Stt

Tên Bên nợ

Địa chỉ

Giá trị ghi sổ khoản nợ đến 30/04/2021

1

Công ty TNHH Phong Nguyên

số 10 Alexandre De Rhodes, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

178.068.133.262

2

Công ty CP Quản Lý Xanh

số 10 Alexandre De Rhodes, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

54.683.749.369

 

3

Công ty TNHH Kinh Tân

số 19 Trần Cao Vân, phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

80.815.082.083

 

Cộng

 

313.566.964.714

(Lưu ý: Tiền lãi của khoản nợ sẽ tiếp tục phát sinh kể từ ngày 30/04/2021).

2.2. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ bán đấu giá:

Tài sản bảo đảm chung cho 3 khoản nợ: Bất động sản là nhà chung cư, nhà và đất.

- Địa chỉ nơi có tài sản: số 19, và 19BIS Trần Cao Vân, Phường Đakao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

- Giấy tờ về tài sản:

o Tài sản bảo đảm (TSBĐ) thứ 1: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất (sau đây viết tắt là GCN QSHNƠ và QSDĐƠ), hồ sơ gốc số 6568/2001 do UBND Tp.HCM cấp ngày 26/4/2001.

o TSBĐ thứ 2: GCN QSHNƠ và QSDĐƠ, hồ sơ gốc số 28/2009/GCN-QSHNƠ&QSDĐƠ do UBND Tp.HCM cấp ngày 20/01/2009.

o TSBĐ thứ 3: GCN QSHNƠ và QSDĐƠ, hồ sơ gốc số 29/2009/GCN-QSHNƠ&QSDĐƠ do UBND Tp. HCM cấp ngày 20/01/2009.

o TSBĐ thứ 4: GCN QSHNƠ và QSDĐƠ, hồ sơ gốc số 30/2009/GCN-QSHNƠ&QSDĐƠ do UBND Tp. HCM cấp ngày 20/01/2009.

o TSBĐ thứ 5: GCN QSHNƠ và QSDĐƠ, hồ sơ gốc số 22252/2002 do UBND Tp. HCM cấp ngày 12/12/2002.

o TSBĐ thứ 6: GCN QSHNƠ và QSDĐƠ, hồ sơ gốc số 16003/2002 do UBND Tp. HCM cấp ngày 11/7/2002.

o TSBĐ thứ 7: GCN QSDĐ số AĐ 919915, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H001439 do UBND Quận 1 cấp ngày 07/7/2006.

o TSBĐ thứ 8: GCN QSDĐ số AC 124394, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00318 do UBND Quận 1 cấp ngày 14/4/2005.

2.3. Hồ sơ pháp lý khoản nợ:

Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-200800069 ngày 15/01/2008 ký giữa Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay đổi tên thành Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) và Công ty TNHH Phong Nguyên. Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-200800069/SĐBS ngày 07/5/2021 ký giữa Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và Công ty TNHH Phong Nguyên.

Hợp đồng thế chấp tài sản ký giữa Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi và Công ty Phong Nguyên: Hợp đồng thế chấp số 1900-LAV-200800069/TC.01 ngày 06/01/2009; Hợp đồng thế chấp số 1900-LAV-200800069/TC.T1 ngày 25/02/2009, Hợp đồng thế chấp số 1900-LAV-200800069/TC.T2 ngày 11/5/2009;

Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-200901836 ngày 30/12/2008; Phụ lục hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-200901836/PL01 ngày 31/12/2008; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-200901836/SĐBS ngày 07/05/2021 ký giữa Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và Công ty Cổ phần Quản Lý Xanh.

Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201100715 ngày 24/10/2011; Phụ lục hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201100715/PLHĐ ngày 25/10/2011 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi và Công ty Cổ phần Quản Lý Xanh.

Hợp đồng thế chấp tài sản bên thứ ba ngày 31/05/2013 ký giữa Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, Bên thế chấp là Công ty Phong Nguyên và Bên vay vốn là Công ty Cổ phần Quản Lý Xanh;

Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201001171 ngày 16/12/2010 ký giữa Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi và Công ty TNHH Kinh Tân. Hợp đồng thế chấp tài sản bên thứ ba số 1900-LCP-201300229 ngày 28/02/2014 ký giữa Ngân hàng, Bên thế chấp là Công ty Phong Nguyên và Bên vay vốn là Công ty Kinh Tân;

Giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ, hồ sơ gốc số 6568/2001 do UBND Tp.HCM cấp ngày 26/4/2001.

Giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ, hồ sơ gốc số 28/2009/GIẤY CHỨNG NHẬN-QSHNƠ&QSDĐƠ do UBND Tp.HCM cấp ngày 20/01/2009.

Giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ, hồ sơ gốc số 29/2009/GIẤY CHỨNG NHẬN-QSHNƠ&QSDĐƠ do UBND Tp.HCM cấp ngày 20/01/2009.

Giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ, hồ sơ gốc số 30/2009/GIẤY CHỨNG NHẬN-QSHNƠ&QSDĐƠ do UBND Tp.HCM cấp ngày 20/01/2009.

Giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ, hồ sơ gốc số 22252/2002 do UBND Tp.HCM cấp ngày 12/12/2002.

Giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ, hồ sơ gốc số 16003/2002 do UBND Tp.HCM cấp ngày 11/7/2002.

Giấy chứng nhận QSDĐ số AĐ 919915, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H001439 do UBND Quận 1 cấp ngày 07/7/2006.

Giấy chứng nhận QSDĐ số AC 124394, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00318 do UBND Quận 1 cấp ngày 14/4/2005.

3. Giá khởi điểm: 141.740.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu đồng). Cụ thể giá khởi điểm đấu giá từng khoản nợ như sau:

Công ty TNHH Phong Nguyên

Công ty Cổ phần Quản Lý Xanh

Công ty TNHH Kinh Tân

Cộng (đồng)

76.950.000.000

27.550.000.000

37.240.000.000

141.740.000.000

Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế theo quy định của pháp luật.

4. Tiền đặt trước: 14.174.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu đồng).

Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát, số 1900 2014 53652 mở tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Nộp tiền đặt trước từ ngày 15/02/2022 đến ngày 17/02/2022 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

Trong giờ hành chính liên tục từ ngày 24/01/2022 đến ngày 16/02/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát (Địa chỉ: 457/30 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM).

6. Xem hồ sơ khoản nợ:

Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 16/02/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát (địa chỉ: 457/30 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM) hoặc tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (địa chỉ: số 30 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh).

7. Tổ chức cuộc đấu giá:

Vào hồi 14 giờ 30, ngày 18/02/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát (Địa chỉ: 457/30 (lầu 1) Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM).

8. Bước giá: 90.000.000 đồng.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Đính kèm: Thông báo đấu giá tài sản số 155-08/2021/TB-SGHP ngày 21/01/2022 của Công ty đấu giá Hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát (xem tại đây)

Liên hệ: Đinh Quang Thắng - Phòng Xử lý nợ. Điện thoại di động: 0981.412.168. Điện thoại cố định: 028.38231880-425.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi