Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ

08/07/2021

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9.
 - Địa chỉ: số 568A Lê Văn Việt , phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ: số 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Phú Nhơn B, quận 9, Tp. HCM.
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Khoản nợ cần đấu giá: 
Khoản nợ cần đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Ông Lê Hồng Hà tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng số 6302-LAV-201100568/HĐTD ngày 29/09/2011 ký giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành và Ông Lê Hồng Hà. 
3. Thông tin về khoản nợ:
Giá trị ghi sổ khoản nợ của Ông Lê Hồng Hà tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9 tạm tính đến ngày 21/10/2020 là 11.434.756.788 đồng, trong đó:
Dư nợ gốc:  4.408.791.667  đồng
Nợ lãi:  7.025.965.121 đồng
Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 21/10/2020 cho đến khi Ông Lê Hồng Hà thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9.
4. Thông tin về tài sản bảo đảm:
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 393042, số vào sổ cấp GCN: T00190/1a do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 11/10/2005.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người thứ ba số:6302-LGA-201100023 ngày 29/09/2011 giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành với Công ty TNHH TM-XD-KD nhà Tân Hồng Uy, ông Đinh Hồng Hải và Lê Hồng Hà. được Phòng Công chứng số 3 Tp. Hồ Chí Minh công chứng ngày 29/09/2011; số công chứng: 23980;
- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
b. Tình trạng pháp lý:
- Hợp đồng tín dụng số 6302-LAV-201100568/HĐTD ngày 29/09/2011 ký giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành và Ông Lê Hồng Hà.
 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 393042, số vào sổ cấp GCN: T00190/1a do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 11/10/2005.
 - Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người thứ ba số:6302-LGA-201100023 ngày 29/09/2011 giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành với Công ty TNHH TM-XD-KD nhà Tân Hồng Uy, ông Đinh Hồng Hải và Lê Hồng Hà. được Phòng Công chứng số 3 Tp. Hồ Chí Minh công chứng ngày 29/09/2011; số công chứng: 23980.
 - Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm số: 6302-LCA-201103310 ngày 28/09/2011.
 - Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Tp. Hồ Chí Minh chấp nhận ngày 23/08/2013.
 - Thông báo về việc thu lý vụ án số: 1316/TB-TLVA ngày 13/10/2017 của Tòa án nhân dân Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự số: 02/2020/QĐST-DS ngày 06/01/2020 của Tòa án nhân dân Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Quyết định xem xét thẩm định tại chỗ số: 298/2020/QĐ-XXTĐTC ngày 08/05/2020 của Tòa án nhân dân Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Quyết định xem xét thẩm định tại chỗ số: 391/2020/QĐ-XXTĐTC ngày 29/05/2020 của Tòa án nhân dân Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 19/06/2020 của Tòa án nhân dân Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh;
-    Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
5. Hồ sơ kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng số 6302-LAV-201100568/HĐTD ngày 29/09/2011 ký giữa Ông Lê Hồng Hà với Agribank Chi nhánh Mỹ Thành.  
- Các hồ sơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản (nêu tại điểm b mục 4);
+ Tham khảo chứng thư thẩm định giá số 216/CT-ĐV ngày 15/12/2020 của Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Đất Việt.
 - Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên; Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.
7. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 7.546.740.201 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn, hai trăm lẻ một đồng).
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Từ ngày 12/07/2021 đến hết ngày 13/07/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh – Đ/c: Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Agribank Chi nhánh 9 – Đ/c: 284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh Mỹ Thành - Đ/c: 568A Lê Văn Việt, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh.
Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/07/2021 đến hết ngày 13/07/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
10. Tiền đặt trước: 754.674.020 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi bốn triệu, sáu trăm bảy mươi bốn ngàn, không trăm hai mươi đồng) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khoản nợ.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/07/2021, ngày 13/07/2021 và ngày 14/07/2021 (trong giờ hành chính).
 -  Hình thức nộp: chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh mở tại Agribank Chi nhánh 9.
11. Bước giá: 50.000.000 đồng.
12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 - Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:
Đối với tổ chức:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).
 - Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
 - Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
 - Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
 - Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
 - CMND của người tham gia đấu giá (bản photocopy).
 - Sổ hộ khẩu (bản photocopy).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/07/2021.
 - Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh- Địa chỉ: Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
14.1.Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
 - Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 - Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;
 - Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 - Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
14.2.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Người trúng đấu giá khoản nợ và người có khoản nợ đấu giá ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành.
 b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:
 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt trước) là 30% số tiền mua khoản nợ đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua được khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.
 - Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Mỹ Thành.
 - Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Mỹ Thành.
15. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.
16. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
 - Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh- Địa chỉ: Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Hotline: 0286.270.4858.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi