Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

17/05/2022

1. Thông tin tài sản bảo đảm bán đấu giá : 
1.1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai
- Địa chỉ: số 01 Trần Phú, khu Phước Hải, thị Trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
1.2. Đại diện cho người có tài sản đấu giá:
- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

2. Tài sản đấu giá và hồ sơ pháp lý:
2.1. Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số: 641, 642; tờ bản đồ số: 44 tọa lạc tại P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (nay là TP.Thủ Đức), Tp.HCM, cụ thể:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số: 641, tờ bản đồ số: 44  tọa lạc tại P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (nay là TP.Thủ Đức), Tp.HCM theo Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CI 852931, số vào sổ cấp GCN: CH 06402, do UBND Quận 9, Tp.HCM cấp ngày 14/11/2017:
-     Vị trí: thửa đất số: 641, tờ bản đồ số: 44  tọa lạc tại P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM
-     Diện tích: 493,7m2; 
-     Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 
-     Mục đích sử dụng: Đất ở: 476,5m2; đất trồng cây lâu năm: 17,2m2;  
-     Thờ gian sử dụng: đất ở: lâu dài; đất trồng cây lâu năm: 10/5/2061.  

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số: 642, tờ bản đồ số: 44  tọa lạc tại P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (nay là TP.Thủ Đức), Tp.HCM theo Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CI 852932, số vào sổ cấp GCN: CH 06401, do UBND Quận 9, Tp.HCM cấp ngày 14/11/2017:
-     Vị trí: thửa đất số: 642, tờ bản đồ số: 44  tọa lạc tại P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM
-     Diện tích: 497,7m2; 
-     Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 
-     Mục đích sử dụng: Đất ở: 479,2m2; đất trồng cây lâu năm: 18,3m2;  
-     Thờ gian sử dụng: đất ở: lâu dài; đất trồng cây lâu năm: 10/5/2061.

Tài sản 3: Công trình xây dựng trên đất không có giấy chứng nhận quyền sở hữu có diện tích sàn xây dựng: 3525,53m2 theo Báo cáo hiện trạng công trình số 803/BC-SV ngày 10/3/2022 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Sơn Việt, cụ thể:
-     Vị trí công trình: thuộc thửa đất số 641, 642; tờ bản đồ số 44 tọa lạc tại Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (nay là Tp.Thủ Đức), Tp.HCM
-     Diện tích sàn xây dựng: 3525,53m2; trong đó:
+ Tầng hầm      : 615,99m2;
+ Tầng 1           : 636,56m2;
+ Tầng 2           : 561,69m2;
+ Tầng 3           : 561,69m2;
+ Tầng 4           : 561,69m2;
+ Tầng mái       : 561,69m2;
+ Tầng tum       :   26,22m2;
Ghi chú: Tài sản đang được thế chấp tại Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai theo Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 37/2019/HĐTCTS-TG ngày 07/8/2019 (đính kèm Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 37/2019/HĐTCTS-T/PL01 ngày 11/9/2019)  và Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 38/2019/HĐTCTS-TG ngày 07/8/2019 (đính kèm Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 38/2019/HĐTCTS-T/PL01 ngày 11/9/2019)  giữa Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai (bên nhận thế chấp), Công ty TNHH XNK Thương mại Dịch vụ Tấn Giàu (bên được cấp tín dụng) và ông Lê Trọng Đại (bên thế chấp).
2.2. Hồ sơ pháp lý :  
-    Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 37/2019/HĐTCTS-TG ngày 07/8/2019 (đính kèm Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 37/2019/HĐTCTS-T/PL01 ngày 11/9/2019) giữa Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai (bên nhận thế chấp), Công ty TNHH XNK Thương mại Dịch vụ Tấn Giàu (bên được cấp tín dụng) và ông Lê Trọng Đại (bên thế chấp).
-    Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 38/2019/HĐTCTS-TG ngày 07/8/2019 (đính kèm Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 38/2019/HĐTCTS-T/PL01 ngày 11/9/2019)  giữa Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai (bên nhận thế chấp), Công ty TNHH XNK Thương mại Dịch vụ Tấn Giàu (bên được cấp tín dụng) và ông Lê Trọng Đại (bên thế chấp).
-    Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CI 852932, số vào sổ cấp GCN: CH 06401, do UBND Quận 9, Tp.HCM cấp ngày 14/11/2017;
-    Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CI 852931, số vào sổ cấp GCN: CH 06402, do UBND Quận 9, Tp.HCM cấp ngày 14/11/2017;
-     Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

2.4. Nơi có tài sản đấu giá: Lô E22, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Nguồn gốc của tài sản đấu giá:
- Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH XNK TMDV Tấn Giàu tại Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai theo Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 37/2019/HĐTCTS-TG ngày 07/8/2019 (đính kèm Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 37/2019/HĐTCTS-T/PL01 ngày 11/9/2019)  và Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 38/2019/HĐTCTS-TG ngày 07/8/2019 (đính kèm Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 38/2019/HĐTCTS-T/PL01 ngày 11/9/2019) ký giữa Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai (Bên nhận thế chấp) và Ông Lê Trọng Đại (bên thế chấp), Công ty TNHH XNK TMDV Tấn Giàu (bên vay vốn), 

4. Hiện trạng tài sản đấu giá:
- Tài sản nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản bảo đảm cho khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của tài sản. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.
- Agribank Chi nhánh Nam Đông Nai/Agribank AMC LTD và ông Lê Trọng Đại đã thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm, trường hợp tài sản gắn liền với đất chưa được chứng nhận quyền sở hữu, người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để xác nhận sự thay đổi hoặc đăng ký biến động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Những thông tin về tài sản đấu giá nêu tại khoản 1, Điều 1 của Hợp đồng này được mô tả theo Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CI 852932, số vào sổ cấp GCN: CH 06401; Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CI 852931, số vào sổ cấp GCN: CH 06402, do UBND Quận 9, Tp.HCM cấp cùng ngày 14/11/2017 và Báo cáo hiện trạng công trình số 803/BC-SV ngày 10/3/2022 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Sơn Việt. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tự xem xét, tự tìm hiểu để xác định tình trạng thực tế của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá và cam kết nhận tài sản trúng đấu giá theo hiện trạng đã xem, giám định trước đó.
Đối với các trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, trường hợp diện tích đất và tài sản gắn liền với đất thực tế khác biệt so với diện tích trên giấy chứng nhận thì người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 26/5/2022 và ngày 27/5/2022 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản. 
Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: ngày 26/5/2022 và ngày 27/5/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - địa chỉ số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai (Địa chỉ: số 01 Trần Phú, khu Phước Hải, TT.Long Thành, H.Long Thành, T.Đồng Nai); hoặc Agribank AMC LTD (Địa chỉ: Tầng 8, 9 số 135 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Liên tục từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 31/5/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

7. Giá khởi điểm: 96.761.949.000đồng (Chín mươi sáu tỷ,  bảy trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn đồng), trong đó:
-    Tài sản 1: 35.026.454.000đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi bốn ngàn đồng) 
-    Tài sản 2: 35.294.020.000đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, hai trăm chín mươi bốn triệu không trăm hai mươi ngàn đồng)
-    Tài sản 3: 26.441.475.000đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, bốn trăm bốn mươi mốt triệu, bôn trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)
 (*) Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến tài sản, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của tài sản đấu giá, trực tiếp xem hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá và đồng ý mua tài sản đấu giá theo nguyên trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó.

Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá:
-    Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
-    Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
-    Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, chịu và nộp các loại thuế, phí gồm: lệ phí trước bạ, chịu các loại chi phí xử lý tài sản và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
-    Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.
-    Đối với tài sản đấu giá chưa hoàn tất thủ tục sở hữu, người mua được tài sản phải tự liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Các nghĩa vụ tài chính, chi phí thủ tục phát sinh người mua được tài sản đấu giá chịu.
- Các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho Nhà nước như tiền sử dụng đất, tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền điện, tiền nước, cước điện thoại... (nếu có) phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá và thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thuộc nghĩa vụ của người có tài sản phải nộp... những khoản này người mua tài sản trúng đấu giá nộp thay người có tài sản đấu giá).

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng/01 bộ hồ sơ).

9. Tiền đặt trước: 9.676.194.900đồng (Chín tỷ, sáu trăm bảy mươi sáu triệu, một trăm chín mươi bốn nghìn, chín trăm đồng), tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá tài sản
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 31/5/2022 đến ngày 02/6/2022 (trong giờ hành chính). 
- Hình thức: Chuyển khoản.
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.
+ Số tài khoản: 5911.2010.09599  mở tại Agribank – Chi nhánh Nam Đồng Nai.

10. Bước giá: 100.000.000đồng/bước giá.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
-    Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 03/6/2022
-    Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

12.  Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
-    Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
-    Phương thức trả giá lên.

Thông tin chi tiết liên hệ:
-    Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam – Tầng 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM. SĐT: 0904.877.317 (Trần Quang Thụ - Phòng QLKTTS) và tại Website: www.agribankamc.com.
-    Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

        
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi