Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản bảo đảm số 911

27/06/2022

1. Tổ chức bán đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM. Điện thoại: 028-35174055; Fax: 028-35174054.

2. Bên có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9 (Agribank Chi nhánh 9). Địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP.HCM.

3. Đại diện bên có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam (Agribank AMC LTD) - địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ ông Nguyễn Quang Huy theo Hợp đồng tín dụng từng lần số 6300LAV201702101 ký ngày 30/10/2017.
4.1. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ của ông Nguyễn Quang Huy tại Agribank Chi nhánh 9 tạm tính đến ngày 01/06/2022 là 11.001.987.885 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, không trăm lẻ một triệu,chin trăm tám mươi bảy ngàn, tám trăm tám mươi lăm đồng), trong đó:
+ Dư nợ gốc: 9.138.810.667 đồng
+ Nợ lãi: 1.863.177.218 đồng
Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/06/2022 cho đến khi ông Nguyễn Quang Huy thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh 9.
4.2 Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ: 
a. Tài sản bảo đảm thứ nhất: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM theo Giấy chứng nhận số CD546729, CD546730, CD546731, CD546732 số vào sổ cấp GCN: CH06116 do UBND Quận 9 cấp ngày 24/10/2016, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 13/09/2017.
Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 1186
- Tờ bản đồ số: 55
- Diện tích: 1783,9 m2
- Hình thức sử dụng: chung
- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm
- Thời gian sử dụng: 05/04/2018
- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất
b. Tài sản bảo đảm thứ hai: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM theo Giấy chứng nhận số CD546733, CD546734, CD546735, CD546736 số vào sổ cấp GCN: CH06114 do UBND Quận 9 cấp ngày 24/10/2016, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 13/09/2017.
Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 1187
- Tờ bản đồ số: 55
- Diện tích: 954,6 m2
- Hình thức sử dụng: chung
- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm
- Thời gian sử dụng: 05/04/2018
- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất
4.3. Tình trạng pháp lý:
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6300LCP201701639 ngày 30/10/2017 giữa ông Nguyễn Duy Linh, bà Nguyễn Thị Thu Hà (bên thế chấp) và ông Nguyễn Quang Huy (bên được cấp tín dụng) với Agribank CN 9 (bên nhận thế chấp), đuợc Văn phòng Công chứng Quận 9 công chứng ngày 30/10/2017, số: 18773, quyển số 04TP/CC-SCC/HĐGD; Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có chứng nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9 ngày 31/10/2017.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD546729, CD546730, CD546731, CD546732 số vào sổ cấp GCN: CH06116 do UBND Quận 9 cấp ngày 24/10/2016, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 13/09/2017.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6300LCP201701640 ngày 30/10/2017 giữa ông Nguyễn Duy Linh, bà Nguyễn Thị Thu Hà (bên thế chấp) và ông Nguyễn Quang Huy (bên được cấp tín dụng) với Agribank CN 9 (bên nhận thế chấp), đuợc Văn phòng Công chứng Quận 9 công chứng ngày 30/10/2017, số: 18774, quyển số 04TP/CC-SCC/HĐGD; Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có chứng nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9 ngày 31/10/2017.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD546733, CD546734, CD546735, CD546736 số vào sổ cấp GCN: CH06114 do UBND Quận 9 cấp ngày 24/10/2016, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 13/09/2017.
Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
4.4. Nguồn gốc của khoản nợ đấu giá: Là khoản vay của ông Nguyễn Quang Huy tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng từng lần số 6300LAV201702101 ký ngày 30/10/2017.
4.5. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam – CN TP.HCM không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá. 

5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 11.001.987.885 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, không trăm lẻ một triệu, chín trăm tám mươi bảy ngàn, tám trăm tám mươi lăm đồng./.)
Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: ngày 19/07/2022 và 20/07/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - CN TP.HCM – địa chỉ: 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM hoặc Agribank CN 9 – địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện đăng ký tham giá đấu giá:
7.1. Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/06/2022 đến hết ngày 22/07/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ
7.2. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
a. Đối tượng tham gia đấu giá
+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá: là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá, người có liên quan của bên nợ theo quy định pháp luật
+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.
b. Cách thức tham gia đấu giá
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:    
-    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).
-    Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
-    Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
-    Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
-    Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
-    Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
-    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
-    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
-    CMND của người tham gia đấu giá (bản sao).
-    Sổ hộ khẩu (bản sao).
-    Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
-    Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
-    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
-    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

8. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: 
- Tiền đặt trước: 1.100.198.788 đồng (bằng chữ: Một tỷ, một trăm triệu, một trăm chín mươi tám ngàn, bảy trăm tám mươi tám đồng); tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 20/07/2022 đến ngày 22/07/2022 (trong giờ hành chính). 
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM
+ Số tài khoản: 6300201040082 mở tại Agribank Chi nhánh 9.

9. Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ theo thủ tục đấu giá thông thường.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00’ ngày 25/07/2022 
- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam – CN TP.HCM – Địa chỉ: số 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

12. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
12.1. Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá
- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;
- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh); 
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
12.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá: 
+ Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.
+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
b. Thời hạn thanh toán:
+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 
Toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9. 
d. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh 9 theo số tài khoản nêu tại điểm c Điều này.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi