Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn thông báo bán đấu giá TSBĐ

07/11/2019

1. Tổ chức, người có tài sản bán đấu giá:
-  Bên thế chấp, chủ sở hữu tài sản: Bà Phan Thúy Uyên, địa chỉ: 138A Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. (Người được ủy quyền: Ông Phan Tiến Đức. Địa chỉ: 2B Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3. TP.HCM.
- Bên nhận thế chấp: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
2. Miêu tả tài sản bán đấu giá: 11 QSDĐ diện tích 48.751m2, mục đích sử dụng: CLN tại Xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Chủ sở hữu: Bà Phan Thúy Uyên. Chi tiết như sau:
2.1 Tài sản 1: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 904060, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 01028QSDĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 10/12/1999, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/12/2007.
Thửa đất số: 25 và 30           Tờ bản đồ số: 1
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 9.877 m2, trong đó: thửa số 25: 3.247 m2, thửa số 30: 6.630 m2
Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 07/2019  
2.2 Tài sản 2: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 822409, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 01441QSDĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 10/12/1999, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/08/2007.
Thửa đất số: 17               Tờ bản đồ số: 12
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 3.622 m2            Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 09/2019  
2.3 Tài sản 3: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 904046, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 01014QSDĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 10/12/1999, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/08/2007.
Thửa đất số: 4               Tờ bản đồ số: 12
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 3.838 m2            Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 07/2019  
2.4 Tài sản 4: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 094539, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 00690QSDĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 10/12/1999, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/08/2007.  
Thửa đất số: 18                Tờ bản đồ số: 12
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 3.459 m2             Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 05/2019
2.4 Tài sản 5: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 094943, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 00911QSDĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 10/12/1999, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/08/2007.
Thửa đất số: 29                Tờ bản đồ số: 1
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 3.600 m2             Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 07/2019  
2.6 Tài sản 6: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 095000, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 00968 QSDĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 10/12/1999, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/08/2007.
Thửa đất số: 186                Tờ bản đồ số: 2
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 3.005 m2             Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 07/2019  
2.7 Tài sản 7: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 094404, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 00559 QSDĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 10/12/1999, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/08/2007.
Thửa đất số: 22                Tờ bản đồ số: 11
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 6.636 m2             Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 05/2019  
2.8 Tài sản 8: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 523981, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 02857 QSDĐ/2018/QĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 01/04/2004, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/08/2007.
Thửa đất số: 16                Tờ bản đồ số: 12
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 5.931 m2             Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 07/2019  
2.9 Tài sản 9: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 115440, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 03476 QSDĐ/7556/QĐCTUBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 07/10/2004, cập nhật ngày 04/07/2007, 22/08/2007.
Thửa đất số: 10                Tờ bản đồ số: 12
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 4.348 m2             Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 04/2019  
2.10 Tài sản 10: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 186649, vào sổ cấp GCN QSDĐ: H02892 do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 31/08/2007.
Thửa đất số: 39                Tờ bản đồ số: 11
Địa chỉ: Ấp Giồng Ông Đông, Xã Phú Đông
Diện tích: 3.645 m2             Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 3.645 m2; sử dụng chung: 0
Thời hạn sử dụng: đất trồng cây lâu năm đến ngày 15/10/2013
2.11 Tài sản 11: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 227114, vào sổ cấp GCN QSDĐ: H02893 do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 31/08/2007.
Thửa đất số: 21                Tờ bản đồ số: 11
Địa chỉ: Ấp Giồng Ông Đông, Xã Phú Đông
Diện tích: 790 m2             Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 790 m2; sử dụng chung: 0
Thời hạn sử dụng: đất trồng cây lâu năm đến ngày 15/10/2043
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 23.850.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai ba tỷ, tám trăm lăm mươi triệu đồng chẵn.)
4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (năm trăm nghìn đồng)
5. Bước giá: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).
6. Tiền đặt trước: 2.385.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm tám lăm triệu đồng chẵn), nộp tiền hoặc chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Lam Sơn; số TK: 1900201447383 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/11/2019 đến ngày 15/11/2019 (trong giờ hành chính)
7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (niêm yết chậm nhất ngày 01/11/2019) đến hết ngày 15/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/11/2019 đến ngày 15/11/2019 tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Theo Luật đấu giá tài sản năm 2016.
- Lưu ý: Khách hàng mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá.
10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên. 
11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 18/11/2019 tại Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
13. Chi tiết liên hệ: 
- Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Lam Sơn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM. Điện thoại: 028.22455120.
- Chủ tài sản Phan Thúy Uyên ĐT: 0903906584
- Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, địa chỉ số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. HCM. Nguyễn Thị Kim Liên, CBXLN -Điện thoại di động: 0909 443 893. Điện thoại cố định: 028.38231880-423
 (Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến)
 Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi