Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản

15/03/2022

1. Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng (Địa chỉ: 279 Bến Chương Dương, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM) tại Agribank Chi nhánh Bình Tân theo Hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008.
Giá trị ghi sổ khoản nợ đến ngày 15/10/2018 là: 708.313.039.033 đồng. 
Trong đó:
Dư nợ gốc    : 352.194.000.000 đồng.
Nợ lãi    : 356.119.039.033 đồng.
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 15/10/2018 cho đến khi Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Bình Tân.

1.1 Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:  
Tài sản 1: Giá trị quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh, diện tích: 6.952,2m2,  thuộc thửa 155, tờ bản đồ số 9 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Hồ sơ pháp lý của tài sản:
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành AB 830291, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 00108/1a do UBND TP.HCM cấp ngày 23/03/2005; Tờ khai nộp tiền sử dụng đất ngày 28/02/2005; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 28/02/2005.
-    Hợp đồng thế chấp số 6200LCP200900945 được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 23/09/2009, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 25/09/2009 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Tài sản 2: Tài sản hình thành trong tương lai là toàn bộ giá trị xây dựng của công trình cao ốc căn hộ Hạnh Phúc được xây dựng trên thửa đất số 155, tờ bản đồ số 9 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Hồ sơ pháp lý của tài sản:
-    Quyết định số 54/QĐ-SXD-PTN ngày 29/04/2008 của Sở Xây dựng TP.HCM v/v phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Cao ốc căn hộ Hạnh phúc tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
-    Các bản vẽ thiết kế kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SXD-PTN ngày 29/04/2008.
-    Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 của UBND TP.HCM v/v giao đất cho Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng để xây dựng nhà ở chung cư tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh
-    Hợp đồng thế chấp số 6200LCP200802331 được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 15/12/2008, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/12/2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.
-    Hợp đồng thế chấp số 6200LCP201102331(A) được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 16/12/2011, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 19/12/2011 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. 
-    Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp, số 6200LCP201102331(A)/ĐC được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 21/05/2012.
Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

1.2 Người có khoản nợ đấu giá, nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Bình Tân
Địa chỉ: số 676 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM.      
b. Đại diện của bên có khoản nợ đấu giá: Agribank AMC LTD
Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
(Agribank AMC LTD là bên nhận ủy quyền xử lý khoản nợ của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng tại Agribank Chi nhánh Bình Tân).
c. Nguồn gốc của khoản nợ đấu giá: Là khoản vay Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh Bình Tân theo Hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008.
Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:
-    Hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008 ký giữa Agribank Chi nhánh Bình Tân và Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng.
-    Hợp đồng thế chấp số 6200LCP200900945 được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 23/09/2009, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 25/09/2009 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.
-    Hợp đồng thế chấp số 6200LCP200802331 được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 15/12/2008, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/12/2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.
-    Hợp đồng thế chấp số 6200LCP201102331(A) được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 16/12/2011, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 19/12/2011 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. 
- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp, số 6200LCP201102331(A)/ĐC được Phòng Công chứng số 2, TP.HCM chứng nhận ngày 21/05/2012.

2. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 

Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh Bình Tân, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá. 

3. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 352.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng), chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: 15/03/2022 đến hết ngày 12/04/2022  (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Đ/c: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM hoặc Agribank Chi nhánh Bình Tân – Đ/c: số 676 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 12/04/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Đ/c: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ/khoản nợ.

6. Tiền đặt trước: 35.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng); tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá.

7. Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn)

8. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
8.1 Đối tượng tham gia đấu giá
+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá:  là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá, người có liên quan của bên nợ theo quy định pháp luật
+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.
8.2 Cách thức tham gia đấu giá
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:    
-    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).
-    Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
-    Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
-    Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
-    Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
-    Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
-    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
-    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
-    CMND của người tham gia đấu giá (bản sao).
-    Sổ hộ khẩu (bản sao).
-    Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
-    Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
-    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
-    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

9. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/04/2022 đến ngày 14/04/2022 (trong giờ hành chính). 
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
+ Số tài khoản: 6200201014116 mở tại Agribank Chi nhánh Bình Tân.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/04/2022.. 
- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

11. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

11.1 Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá
- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;
- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh); 
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

11.2 Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá: 
+Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.
+Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

b. Thời hạn thanh toán:
+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền còn lại để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Bình Tân. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 
Toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Tân, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Tân.

d. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Bình Tân theo số tài khoản nêu tại điểm c Điều này.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng; phương thức trả giá lên.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
-  Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi