Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

09/08/2020

Ngày 8/8/2020, Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tham dự Hội nghị có các Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Ủy viên Ban Chấp hành; Các đồng chí trong Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy Agribank; Các đồng chí đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Các đồng chí thuộc Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên; Ban thường vụ đoàn thanh niên Agribank.

Sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng đã cho độc giả cơ hội tốt để tiếp nhận các thông tin đa dạng về mọi mặt của đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Mạng xã hội trên nền tảng internet cũng là kênh quan trọng để mọi người chia sẻ tình cảm, giao lưu gắn kết cộng đồng, quảng cáo, kinh doanh, giải trí… Việc trao đổi thông tin trong cộng đồng xã hội trên không gian mạng trở nên dễ dàng, đơn giản hơn bao giờ hết. Không gian mạng cũng mang đến những thông tin giả, thông tin xấu độc, thiếu tính lành mạnh, không hướng đến chân – thiện – mỹ… làm cho người đọc hiểu chưa đúng về vấn đề, mơ hồ, mất cảnh giác.

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Ủy viên Ban thường vụ, Phó trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Agribank,

 Phó Tổng Giám đốc Agribank phát biểu tại Hội nghị

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị. Đảng bộ Agribank tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trước yêu cầu của công tác chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trước thềm Đại hội XIII, đồng thời để triển khai hiệu quả Nghị quyết 35 NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Agribank nhấn mạnh: “Thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, dưới sự chỉ đạo đúng đắn, sát sao, trực tiếp của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Agribank cùng với làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Agribank thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam phát huy vai trò tiên phong, chủ lực trong cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích cho nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực “Tam nông”, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội; Đảng bộ thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đảm bảo an ninh thông tin, an ninh tiền tệ”.

Đồng chí Vũ Trọng Hà - Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương trao đổi tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Trọng Hà - Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương trao đổi những thông tin quan trọng liên quan đến: tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị; nhận viện những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch; dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới. Trong thời gian gần đây, tình hình thế giới và trong nước có những biến động chính trị sâu sắc, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã, đang tác động đến chính sách của nhiều nước; xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo có chiều hướng gia tăng; đại dịch Covid-19 toàn cầu ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế, an ninh chính trị của thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc đấu tranh chống lại sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động đòi hỏi các cấp ủy Đảng, cả hệ thống chính trị phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc: Tăng cường thông tin tích cực giáo dục chính trị tư tưởng qua các kênh truyền thông; Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; Nâng cao ý thức, trách nhiệm và chủ động của báo chí, truyền thông trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, phần mềm kỹ thuật đáp ứng nhu cầu nghiệm vụ…

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn trao đổi thông tin về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Trong thời gian qua, Agribank cùng với các cấp bộ ngành triển khai nhiều biện pháp hiệp quả nhằm kịp thời ngăn chặn và giảm thiểu ảnh hưởng của những thông tin xấu độc liên quan đến Agribank nói riêng và ngành ngân hàng nói chung. Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank đã thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35); Cử cán bộ đảng viên được giao nhiệm vụ tham gia buổi tập huấn do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Đồng thời, Đảng bộ Agribank triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, người lao động gắn với đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền vể Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Agribank thực hiện truyền thông nội bộ gắn với truyền thông bên ngoài, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực, sai lệch về Agribank và ngành ngân hàng. Agribank kiện toàn, xây dựng phát triển lực lượng nòng cốt là cán bộ làm công tác truyền thông từ Trụ sở chính đến các chi nhánh; Thường xuyên theo dõi diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên, người lao động, tăng cường trao đổi, đối thoại với cán bộ, đảng viên để giải quyết các vấn đề nội bộ ngay tại chi nhánh, đơn vị nhằm tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội tại Agribank.

Hội nghị trao đổi thông tin về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được tổ chức một lần nữa giúp các cán bộ đảng viên Agribank nắm rõ những nội dung luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và có những hành động cụ thể và cần thiết để đấu tranh phản bác lại những luận điệu sai trái đó, giữ vững lập trường tư tưởng, chung sức đồng lòng cùng hệ thống chính trị dựng xây đất nước giầu mạnh.

Thanh Bình

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi