Agribank đổi mới, phát triển cùng đất nước

11/02/2021

Trong những ngày này, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank với tinh thần thi đua lan tỏa ngay từ đầu năm quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động kinh doanh 2021, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ngành Ngân hàng hướng đến chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiên phong, nghiêm túc thực thi chính sách tiền tệ, tái cơ cấu thành công

Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, 5 năm qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; đất nước phát triển nhanh và bền vững; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Kinh tế nước ta duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 5,9%). Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ các năm trước đã được tập trung giải quyết và đạt những kết quả bước đầu. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Kinh tế vĩ mô ổn định khá vững chắc. Lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp. Các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm và có bước được cải thiện. Kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách được tăng cường. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh, hiệu quả sử dụng được nâng lên. Cán cân thương mại được cải thiện, xuất khẩu tăng nhanh. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện ba đột phá chiến lược đạt được những kết quả quan trọng. Môi trường đầu tư kinh doanh, tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên… 

Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020- 2025

Là Ngân hàng Thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam, Agribank tự hào cùng ngành Ngân hàng có những đóng góp tích cực đối với quá trình đổi mới của đất nước, luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của một ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước trong việc thực thi nghiêm túc, hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. 
Xác định tái cơ cấu là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Agribank, Agribank quyết liệt triển khai tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu hiệu quả và lộ trình cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ, qua đó góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế theo chủ trương của Đảng, Chính phủ nhằm đưa nền kinh tế nước ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, chủ động hội nhập sâu rộng hơn nền kinh tế thế giới.

Thực hiện Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 53/QĐ-NHNN.m ngày15/11/2013 của Thống đốc NHNN, Agribank thực hiện thành công tái cơ cấu giai đoạn 1 (2013- 2015) và tái cơ cấu giai đoạn 2 đồng thời thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016- 2020 gắn với xử lý nợ xấu, chuẩn bị cổ phần hóa. Đến nay, Agribank hoàn thành các mục tiêu quan trọng của hai giai đoạn tái cơ cấu. Hoạt động kinh doanh chuyển biến tích cực, quy mô kinh doanh được mở rộng, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao. Đến 31/12/2020, tổng tài sản của Agribank đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,21 triệu tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh an toàn , hiệu quả, nhiều năm liên tiếp, Agribank đều có tên trong danh sách 20 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất cả nước (năm 2020 ở vị trí Top 3 trong 1000 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất), vị trí 142/500 ngân hàng lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương về quy mô tài sản, được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s ngay lần đầu tiên thực hiện xếp hạng Agribank tương đương mức tín nhiệm quốc gia, mức xếp hạng cao nhất đối với các NHTM ở Việt Nam.

Khẳng định vai trò chủ lực đối với sự nghiệp phát triển “Tam nông”

Tại phiên thảo luận của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, trong 10 năm qua, cả nước đã huy động trên 3 triệu tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích trước gần 2 năm, đã thúc đẩy nông thôn "thay da đổi thịt" hàng ngày, phát triển văn minh và hiện đại hơn. Nông nghiệp không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ, mà còn vươn lên trở thành ngành kinh tế năng động, phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm ở nông thôn tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập của người dân đô thị, từ mức 12,8 triệu đồng năm 2010 lên mức 43 triệu đồng/người năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh (giảm bình quân khoảng 1,5%/năm) và đến nay chỉ còn 4,2%...

Agribank triển khai nhiều giải pháp đưa Nghị quyết về "Tam nông" của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống

Bám sát chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng về đẩy mạnh thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua, Đảng ủy Agribank lãnh đạo, tổ chức thực hiện đưa các Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhanh chóng đi vào cuộc sống (Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 18/3/2002, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008), quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo Agribank tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả Chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 41/2010/NĐ-CP, Nghị định 55/2015/NĐ-CP, Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 55) và các chương trình tín dụng chính sách khác. Trong số 1,21 triệu tỷ đồng Agribank cho vay nền kinh tế, nguồn vốn Agribank đầu tư phát triển “Tam nông” chiếm đến 70%, chiếm tỷ trọng lớn nhất thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Agribank tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới, vốn tín dụng Agribank phủ kín đến 100% số xã trên cả nước. Agribank cũng là Ngân hàng duy nhất có phòng giao dịch tại 9/13 huyện đảo. Cùng với đầu tư tín dụng, Agribank cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích và đa dạng kênh phân phối đáp ứng yêu cầu giao dịch thanh toán của khách hàng, nền kinh tế. Triển khai hiệu quả Tổ vay vốn, Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, Đề án Thẻ “Tam nông”, Chương trình tín dụng tiêu dùng… qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính ngân hàng, hạn chế tín dụng đen và đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Agribank luôn khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank rất quan tâm đến công tác hỗ trợ an sinh xã hội với nhiều dự án, chương trình tài trợ tổng thể và dài hạn trên khắp cả nước, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới theo chủ trưởng của Đảng, Nhà nước.

Thông qua cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích và tham gia, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của NHTM Nhà nước phục vụ phát triển “Tam nông”, góp phần tạo những bước bứt phá trong tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam.

Vì một nền nông nghiệp hiện đại, quá trình đổi mới đất nước

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao… Cùng với đó xác định “lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân là mục tiêu hàng đầu… xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”, “tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ…”. 

Tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank lan tỏa tinh thần thi đua quyết tâm dựng xây Agribank phát triển bền vững cùng quá trình đổi mới đất nước và sự nghiệp phát triển "Tam nông"

Kiên định với sứ mệnh “Tam nông”, có đóng góp tích cực đối với quá trình đổi mới đất nước, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Agribank quyết tâm triển khai thành công Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn 2030 và quá trình cổ phần hóa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn với hình ảnh Ngân hàng hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ hàng đầu, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Agribank ưu tiên đảm bảo vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục tập trung nguồn vốn, mở rộng cho vay có hiệu quả các dự án, chương trình cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là các chương trình, dự án tạo ra giá trị tăng thêm, nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo duy trì tỷ trọng dư nợ cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn 70%; Cải tiến quy trình thủ tục, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới phù hợp phục vụ ngày càng hiệu quả hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy nhanh hơn quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có sự thay đổi nhanh chóng, khó lường; cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số ngày càng phát triển đặt ra những thời cơ, thách thức mới, Agribank xác định mục tiêu xây dựng Ngân hàng hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số; chuyển đổi thành NHTM cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Trong không khí cả nước hướng đến chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn thể cán bộ, người lao động Agribank phát huy truyền thống, tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện mục tiêu đề ra, cùng dựng xây Agribank phát triển bền vững và hội nhập, cùng ngành Ngân hàng và hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.


Viết Chung

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi