Cội rễ tư tưởng Hồ Chí Minh trong văn hóa Agribank

13/02/2021

Trải qua hơn 32 năm xây dựng và trưởng thành, bằng sự nỗ lực vun đắp và cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động, Agribank đã phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay với vị thế và uy tín của một Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, tiên phong, chủ lực trong đầu tư cho Tam nông, đồng thời khẳng định văn hóa mang đậm bản sắc Agribank. Kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp từ các thế hệ đi trước, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank hôm nay trong vai trò là một “đại sứ” thương hiệu đã góp phần truyền tải thông điệp văn hóa của Agribank tới đông đảo khách hàng và cộng đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc, qua đó, ngày càng khẳng định một thương hiệu Ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam dẫn đường cho văn hóa Agribank

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam - luôn nhận thức rõ vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của văn hóa. Cốt lõi trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh chính là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đề cao lý tưởng cứu nước, cứu dân, “Tổ quốc trên hết”, “Dân tộc trên hết”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; vì thế, cho đến nay, những di sản tư tưởng của Người về văn hóa nói chung và văn hóa doanh nghiệp nói riêng vẫn còn nóng hổi tính thời sự và thấm đẫm trong đời sống xã hội. 
Kế thừa và phát huy những di sản văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời biết vận dụng sáng tạo, linh hoạt những giá trị kết tinh cao quý này vào cẩm nang văn hóa, Agribank đã truyền thụ đến các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank  lòng tự hào, sự trân trọng, nâng niu những giá trị tinh hoa tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Người trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động toàn hệ thống để tiếp nối gìn giữ và phát triển thương hiệu Agribank bền vững. 

Nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Agribank luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng môi trường văn hóa theo chuẩn mực thống nhất chung trên toàn hệ thống nhằm tạo nên bản sắc văn hóa Agribank: Trung thực, Kỷ cương, Sáng tạo, Chất lượng, Hiệu quả và đặc trưng văn hóa Agribank: Gắn kết, Thân thiện, Nghĩa tình, Địa phương, Tam nông.

Agribank đã truyền thụ đến các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động lòng tự hào, sự trân trọng, nâng niu những giá trị tinh hoa tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần gìn giữ và phát triển thương hiệu Agribank bền vững

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người là hạt nhân, là gốc của doanh nghiệp vì mọi việc đều do con người làm ra; mọi sự thành công và thất bại của doanh nghiệp đều do nhân lực tốt hay kém. Vì vậy, xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp phải gắn với việc xây dựng nguồn nhân lực, bồi dưỡng quan điểm, giá trị và tinh thần doanh nghiệp để trở thành nhận thức chung của mọi thành viên và trở thành động lực nội tại, khích lệ mọi người phấn đấu làm việc hăng say, chính là phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân vào xây dựng và phát triển doanh nghiệp. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến văn hóa đạo đức, nhất là đạo đức người cán bộ với các giá trị cốt lõi là Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người cán bộ, nhất là người quản lý kinh tế giỏi theo Bác cần phải có đủ các đức tính: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có tri thức, kiến thức chuyên môn vững vàng, nắm vững lý luận, sâu sát thực tế, có lý trí vững chắc, tình cảm trong sáng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa, đạo đức, chính trị và khoa học, chấp hành đúng pháp luật, hiểu biết về pháp luật. 

Thực hiện văn hóa Agribank, cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank luôn thấm nhuần, tôi luyện các chuẩn mực đạo đức người cán bộ theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư và chuyển hóa thành những biểu hiện cụ thể trong công việc hàng ngày như nghiêm túc chấp hành pháp luật, quy định nội bộ của Agribank; trung thành vì lợi ích của Agribank; luôn  khắc sâu những phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ Agribank: Uy tín - Công bằng - Cần kiệm - Tận tâm - Vượt khó - Cầu tiến. Có thể nói, trong suy nghĩ và hành động, cán bộ, viên chức Agribank luôn xuất phát từ lợi ích của Agribank và vì lợi ích của Agribank. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank luôn quán triệt và tuân thủ nguyên tắc "Đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân”; tự hào, tôn vinh, có ý thức, trách nhiệm phát huy thành tựu, truyền thống tốt đẹp của Agribank; mọi lúc, mọi nơi khẳng định, giữ gìn uy tín, thương hiệu và hình ảnh của Agribank. 

Đã là người cán bộ Agribank, bản thân mỗi người đều ý thức giữ gìn chữ “Tín” của bản thân, uy tín của Agribank; đảm bảo công bằng, công tâm, bình đẳng trong mọi hoạt động. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank luôn lao động cần cù, siêng năng, tận tâm, hết lòng vì lợi ích của Agribank, của khách hàng và cộng đồng. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank cũng nêu cao tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, sẵn sàng thay đổi hướng đến cái mới, xóa bỏ cái cũ, lạc hậu để đạt hiệu quả cao trong công việc và hoạt động kinh doanh.

Trong vấn đề quản lý kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc chống tham ô, lãng phí và quan liêu. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước, vấn đề chống tham nhũng, lãng phí và quan liêu đang là vấn đề nóng hổi, không chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực kinh tế và quản lý kinh tế mà còn là uy tín chính trị của Đảng và Nhà nước, là sự tồn vong của chế độ xã hội. Vận dụng sáng tạo quan điểm, tư tưởng này, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank trong xử lý công việc, tuyệt đối không để quan hệ cá nhân, tình cảm riêng tư chi phối; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để trục lợi cá nhân; đồng thời thực hành tiết kiệm, bảo vệ tài sản, nguồn vốn, chất xám, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu, hách dịch, thành tích.

Có thể nói, sau hơn một nửa thế kỷ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng những chỉ dẫn của Người thực sự là kim chỉ nam cho hành động của chúng ta hôm nay và mãi mãi về sau. Thực tế cho thấy ở bất cứ thời điểm nào, dù ở đâu, việc vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa doanh nghiệp, vấn đề con người, đạo đức cán bộ,… sẽ mang lại hiệu quả và tránh được thiếu sót, tiêu cực xảy ra.

Chung tay vun đắp giá trị văn hóa Agribank phát triển bền vững

Văn hóa Agribank với chuỗi giá trị giàu bản sắc được lớp lớp thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống vun đắp, làm giàu, trở thành niềm tự hào và là nền tảng, là động lực để mỗi thành viên trong đại gia đình Agribank hôm nay luôn nỗ lực hết mình phấn đấu dựng xây Agribank - một Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam thủy chung, đồng hành cùng Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Có được thành quả đó, phải kể đến công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ viên chức Agribank qua các thời kỳ, luôn đồng lòng, chung sức vì sự phát triển của Agribank. Chúng ta hẳn không quên đằng sau những thành tựu vẻ vang ấy là sự hi sinh thầm lặng của hàng vạn con người Agribank vẫn đang ngày đêm cống hiến cho những bước tiến vững chắc của Agribank. Đó là những cán bộ, đảng viên, người lao động bình dị với những công việc hàng ngày như kế toán, tín dụng, kiểm ngân..., họ đã trở thành một phần kết nối máu thịt trong nỗ lực cống hiến vì một Agribank phát triển bền vững. 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trong những năm qua, Đảng bộ Agribank đã nghiêm túc quán triệt và đẩy mạnh triển khai sâu rộng việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn hệ thống Agribank. Với mục đích đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, trước hết là của người đứng đầu tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Agribank đã từng bước tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả” trong cán bộ, đảng viên và người lao động theo cẩm nang văn hóa Agribank. 

Những cán bộ, đảng viên, người lao động bình dị với những công việc hàng ngày đã trở thành một phần kết nối máu thịt trong nỗ lực cống hiến vì một Agribank phát triển bền vững

Hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng với rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt vấn đề rủi ro trong đạo đức nghề nghiệp, đòi hỏi người cán bộ ngân hàng luôn phải giữ vững bản lĩnh, thường xuyên trau dồi tri thức và đạo đức nghề nghiệp. Học tập và làm theo những đức tính, phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên,người lao động Agribank đã cụ thể hóa thành những phẩm chất đạo đức, những đức tính cần thiết đối với từng vị trí công tác, trong từng giai đoạn cụ thể, trong triển khai, thực thi nhiệm vụ. Những sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của mỗi cá nhân đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng, bồi đắp, khẳng định thêm truyền thống văn hóa đậm bản sắc của Agribank.

Là một doanh nghiệp lớn, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu kinh doanh ngày càng cao, Agribank cũng không ngừng nỗ lực tạo dựng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, lấy đạo đức trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, là định hướng xuyên suốt và cốt lõi để tạo nên những lớp cán bộ có đủ tài và đức.

Đối với người cán bộ ngân hàng, sự trung thực, liêm khiết là phẩm chất hết sức cao quý và đáng trân trọng trong đạo đức nghề nghiệp của các cán bộ Agribank. Hàng năm, cán bộ, nhân viên của Agribank trong toàn hệ thống trả lại tiền thừa cho khách hàng với số tiền bình quân trên 100 tỷ đồng. Riêng trong 05 năm 2015 – 2019, cán bộ thủ quỹ, giao dịch viên, kiểm ngân đã trả lại 182.707 món/ tổng số tiền trên 610 tỷ đồng. Đây là một việc làm thường xuyên đã góp phần làm nên nét đẹp trong văn hóa giao tiếp của người cán bộ Agribank với khách hàng, đối tác và cộng đồng, được đông đảo khách hàng tin yêu và khen ngợi, góp phần xây đắp uy tín thương hiệu Agribank.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, Agribank đặc biệt quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, nhân viên, coi công tác xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao tiếp với khách hàng, văn hóa ứng xử trong nội bộ trở thành yếu tố nền tảng hỗ trợ cho công tác kinh doanh. Chính điều này đã giúp mỗi cán bộ, nhân viên của Agribank trở thành một “đại sứ” thương hiệu, góp phần truyền tải thông điệp văn hóa của Agribank tới khách hàng.

Nói đến Agribank, khách hàng và cộng đồng luôn nhớ đến một ngân hàng giữ vai trò tiên phong, chủ lực trong cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích cho nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực “Tam nông”, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Trong 4 năm liên tiếp (2016 - 2019) Agribank đạt và vượt toàn bộ chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu, hiệu quả kinh doanh tăng cao, có mặt trong nhóm doanh nghiệp nộp thuế cao nhất cả nước, tạo tiền đề vững chắc cho việc hoàn thành toàn diện mục tiêu phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và quá trình cổ phần hóa Agribank, đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn ngành ngân hàng và sự phát triển chung của nền kinh tế. 

Sự trung thực, liêm khiết là phẩm chất hết sức cao quý và đáng trân trọng trong đạo đức nghề nghiệp của các cán bộ Agribank

Bên cạnh đó, Agribank luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội thông qua việc thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và vận động cán bộ, viên chức hưởng ứng công tác an sinh xã hội của đất nước và cộng đồng. Trong nhiều năm qua, Agribank luôn chủ động, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, ủng hộ bà con vùng thiên tai lũ lụt,… đồng thời, chung tay cùng cộng đồng ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, trao tặng sổ tiết kiệm cho các cựu nữ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; tài trợ kinh phí mổ tim cho các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước; nhiều công trình trường học, trạm y tế cho các địa phương,... Thông qua các hoạt động này đã góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa, nhân văn của từng cán bộ, viên chức Agribank; uy tín của cán bộ, đảng viên, người lao động cũng chính là uy tín, hình ảnh của Agribank.

Có thể nói, sự sẻ chia, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau đã trở thành truyền thống quý báu và là đạo lý, văn hóa riêng mang đậm bản sắc Agribank. Tình cảm cao quý đó không chỉ hiện hữu giữa mỗi thành viên trong Ngôi nhà chung Agribank với nhau mà đã được nhân lên nhiều lần và vượt ra khỏi phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, trở thành phong trào rộng lớn ngoài xã hội, có sức lan tỏa và lay động đối với cộng đồng.

Với những gì đã gây dựng trong hơn ba thập kỷ qua, trên nền tảng văn hóa giàu truyền thống và đậm đà bản sắc riêng có, Agribank có quyền tin tưởng và kiên định với vị thế của một ngân hàng Việt Nam uy tín, thủy chung, gắn bó và đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng. Chúng ta hoàn toàn tự hào về những thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank đã không ngừng cống hiến, vun đắp, làm giàu thêm cho văn hóa Agribank. Chính sự hòa quyện về ý chí và hành động của mỗi cá nhân con người Agribank đã làm nên một Agribank Gần gũi và Chuyên nghiệp, Truyền thống mà Hiện đại, Đồng thuận, Đoàn kết, Kỷ cương, có trách nhiệm cao trước khách hàng và cộng đồng - nơi mà mỗi Agribanker đều được phát triển năng lực sáng tạo, góp sức cho một tập thể đầy nội lực, khát vọng, tình yêu và tinh thần cống hiến - Agribank. 

Nhật Minh

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi