Đảng bộ Agribank đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

19/05/2023

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Trong suốt chặng đường hơn 35 năm đổi mới xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn khẳng định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc và nhất quán đó, trong những năm qua, Đảng ủy Agribank lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Agribank xác định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng Đảng.

Là một trong số ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính, nhất là nông nghiệp, nông thôn, Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Agribank là một trong số ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính, nhất là nông nghiệp, nông thôn.

Với quy mô, mạng lưới rộng lớn và đội ngũ cán bộ nhân viên gần 40.000 người, để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Agribank lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đảm bảo kịp thời, đồng bộ, toàn diện gắn với các giải pháp cụ thể trong công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp… Hàng năm, Đảng ủy Agribank đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp chủ đề, định hướng công tác năm để triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, trong đó, đặt trọng tâm việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; hoàn thiện cơ chế quản trị, điều hành; thay đổi quy trình, thủ tục giao dịch nhằm đơn giản về thủ tục, nhanh chóng trong giao dịch đảm bảo an toàn và hiệu quả; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

Năm 2023, Đảng ủy Agribank ban hành Kế hoạch số 30-KH/ĐU-NHNo ngày 20/4/2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch của Đảng ủy Khối năm 2023.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 tại Đảng bộ Agribank tiếp tục được triển khai gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; xây dựng và phát triển Agribank, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh xây dựng Đảng theo tinh thần Hội nghị lần thứ V, Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các quy định, kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện.

Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương lan tỏa những điển hình trong cán bộ, đảng viên và người lao động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng hàng năm.

Học tập và làm theo Bác, cán bộ, người lao động Agribank nỗ lực phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Học tập và làm theo Bác thông qua chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tấm gương điển hình, nêu gương Người tốt, việc tốt theo đúng tinh thần của Bác Hồ: “Một tấm gương sống còn hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Hàng năm, cán bộ thủ quỹ, giao dịch viên, kiểm ngân Agribank trả lại tiền thừa cho khách hàng với số tiền bình quân trên 120 tỷ đồng. Riêng năm 2022, toàn hệ thống Agribank đã trả lại tiền thừa cho khách hàng với 27.651 món với tổng số tiền trên 103 tỷ đồng, đây là những hành động cụ thể của cán bộ đảng viên, người lao động Agribank trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức cán bộ theo Cẩm nang văn hóa Agribank, Bộ quy tắc ứng xử của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trên tinh thần thấm nhuần, tôi luyện các chuẩn mực đạo đức cách mạng "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư" theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhằm tăng tính thuyết phục trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Agribank không ngừng đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền thông qua tổ chức hội nghị, tọa đàm, mời báo cáo viên nói chuyện về Bác Hồ, tổ chức các chuyến đi có ý nghĩa “Về nguồn”, tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tính xuất sắc trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhân dịp 35 năm thành lập Agribank, ngày 22/3/2023, Agribank tổ chức Lễ Tuyên dương 35 gương Thanh niên Agribank tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019 – 2022, tuyên dương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác, rèn luyện, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Agribank tổ chức Lễ Tuyên dương 35 gương Thanh niên Agribank tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019 – 2022.

Năm 2023 được xác định là năm bản lề thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đối với Đảng bộ Agribank, đây là năm ghi dấu việc Đảng bộ triển khai mô hình Đảng bộ toàn ngân hàng, Agribank vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 35 năm thành lập. Hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, hơn bao giờ hết, toàn Đảng bộ Agribank quyết tâm nỗ lực cố gắng cao nhất thực hiện hiệu quả Nghị quyết nhiệm vụ công tác đã đề ra, đạt cao nhất các chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, góp phần hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng, phát huy trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Đây là những hành động cụ thể của toàn Đảng bộ Agribank thiết thực kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).

Phương Liên

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi