Đảng bộ Agribank nhận bằng khen sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

28/04/2021

Sáng ngày 27/4/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. Tại Hội nghị, Đảng bộ Agribank vinh dự được Đảng ủy Khối DNTW trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối và đại diện các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thuộc 35 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Trần Văn Thịnh,  Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank tham dự Hội nghị. 

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ra đời đã cụ thể hóa chủ trương của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất quan trọng, rất cần thiết, phải thường xuyên, liên tục và lâu dài, không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương nói riêng và mọi người Việt Nam yêu nước nói chung. Với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp ủy đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian vừa qua, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Khối DNTW là một trong những đơn vị tổ chức triển khai học tập Chỉ thị 05 - CT/TW và chuyên đề toàn khóa sớm nhất trong toàn quốc bằng hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến tại 03 điểm cầu cho hơn 1.000 cán bộ chủ chốt của các đảng ủy trực thuộc. Điểm mới trong công tác chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW là khuyến khích các Đảng ủy trực thuộc tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn Đảng bộ, theo đó, cán bộ, đảng viên, người lao động đều được học tập, quán triệt Chỉ thị 05 - CT/TW và nghiên cứu các chuyên đề hàng năm với tỷ lệ trên 98%.

Toàn cảnh Hội nghị

Với nhận thức sâu sắc và nhất quán đó, trong những năm qua, Đảng ủy Agribank lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ, toàn hệ thống triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của một ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước trong việc thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Với quy mô, mạng lưới rộng lớn và đội ngũ cán bộ nhân viên gần 40.000 người, để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Agribank lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) đồng bộ, toàn diện gắn với các giải pháp xây dựng, thực hiện văn hóa doanh nghiệp Agribank, đạo đức công vụ; cụ thể hóa thành “Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Agribank theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hàng năm, Đảng ủy đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp chủ đề, định hướng công tác năm để triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, trong đó, đặt trọng tâm việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; hoàn thiện cơ chế quản trị, điều hành; thay đổi quy trình, thủ tục giao dịch nhằm đơn giản về thủ tục, nhanh chóng trong giao dịch nhưng an toàn và hiệu quả; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về chỉnh đốn, xây dựng Đảng, phong trào thi đua “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”; triển khai phong trào cán bộ Agribank là đại sứ thương hiệu, phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến; cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ theo Cẩm nang văn hóa Agribank, Bộ quy tắc ứng xử của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank thấm nhuần, tôi luyện các chuẩn mực đạo đức cách mạng "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư" theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hàng năm, cán bộ thủ quỹ, giao dịch viên, kiểm ngân Agribank trả lại tiền thừa cho khách hàng với số tiền bình quân trên 120 tỷ đồng (riêng trong 5 năm 2015 - 2019, cán bộ Agribank đã trả lại 182.707 món/tổng số tiền trên 610 tỷ đồng). Năm 2020, cán bộ Agribank đã trả lại tiền thừa cho khách hàng với 27.071 món/tổng số tiền trên 104 tỷ đồng. 

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương: 100% cán bộ đảng viên tham gia học tập Nghị quyết; Đảng ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Đồng chí Bí thư Đảng ủy và Tổng giám đốc xây dựng chương trình hành động tổ chức thực hiện; Các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt do đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và kế hoạch hành động của người đứng đầu, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng rèn luyện, công tác tự phê bình, phê bình đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao hàng năm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Agribank tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Hiện nay, trọng tâm là Chương trình hành động khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, nhận diện rõ hơn để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường phối hợp, quan tâm thực hiện kiểm tra giám sát đối với người đứng đầu đơn vị; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tạo điều kiện và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người lao động trong giám sát, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Nhằm tăng tính thuyết phục trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Agribank không ngừng đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền thông qua tổ chức hội nghị, tọa đàm, mời báo cáo viên nói chuyện về Bác Hồ, tổ chức các chuyến đi có ý nghĩa “Về nguồn”, thông điệp truyền thông, pa nô, khẩu hiệu…, chú trọng đẩy mạnh, nêu gương người tốt việc tốt theo đúng tinh thần của Bác Hồ: “Một tấm gương sống còn hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Agribank xác định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng. Theo đó, nghiên cứu sâu hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở bám sát các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, hướng dẫn nội dung học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; định hướng nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác sơ kết, tổng kết hằng năm và toàn khóa; Tăng cường các hình thức thông tin tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, những cách làm hình thức, kém hiệu quả. Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Đề cao tính nêu gương của người đứng đầu. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, tiếp tục thực hiện sâu rộng, thường xuyên, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuân thủ thực hiện văn hóa Agribank, Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, góp phần xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp. Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua lao động; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, người lao động, từng tổ chức cơ sở đảng, từng đơn vị về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới là hết sức quan trọng, bởi từ nhận thức đúng đắn, mỗi cá nhân, tập thể sẽ có những biện pháp, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, gắn học với hành, đem lại hiệu quả cao.

Năm 2021 là năm gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam. Đối với Agribank, đây là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chiến lược kinh doanh 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030, sẵn sàng lộ trình cổ phần hóa. Thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trong tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ đảng viên, người lao động cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức cùng dựng xây Agribank hiện đại và hội nhập, hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn; đóng góp tích cực vào sự phát triển lớn mạnh không ngừng của ngành Ngân hàng, luôn khẳng định vai trò huyết mạnh của nền kinh tế đất nước.

Đ/c Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Agribank (thứ 5 từ trái qua) thay mặt Đảng bộ Agribank nhận bằng khen của Ban Thường vụ ĐUKDNTW

Ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 -2020 của các cấp ủy đảng trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW đã quyết định khen thưởng 26 tập thể và 11 cá nhân. Tại Hội nghị, tập thể Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW tặng bằng khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. 

Minh Trung
 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi