Đảng bộ Agribank: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020-2025

26/12/2020

Ngày 26/12/2020, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Đảng bộ Agribank) tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III (DNTW) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở chính của Agribank và trực tuyến tại 47 điểm cầu tại các chi nhánh, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW. Về phía Đảng bộ Agribank có đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên Ban chấp hành, Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Điều hành; Trưởng ban kiểm soát và các Thành viên Ban Kiểm soát; Phó Chủ nhiệm và thành viên chuyên trách các Ủy ban; Trưởng, Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ; Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank; Trưởng, Phó trưởng ban, Trung tâm và tương đương tại Trụ sở chính; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp; Cấp ủy và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Agribank tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thịnh-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank, cho biết việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, quan trọng nhằm làm cho toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về kết quả thực hiện Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng, phát triển Agribank và những năm tiếp theo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trần Văn Thịnh đề nghị: Để các nội dung học tập được triển khai nhanh chóng, cụ thể trong Đảng bộ, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe để nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết; đồng thời, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn đơn vị công tác của mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các Nghị quyết.

Đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank phát biểu khai mạc hội nghị

Thay mặt BTV Đảng ủy khối DNTW, đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, quán triệt về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối giai đoạn 2020 - 2025; qua đó để từng tập thể, cá nhân xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả cũng như trách nhiệm trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động; Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW quán triệt những nội dung cơ bản,của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội nghị, Ủy viên BTV, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phượng cho biết: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X được chuẩn bị công phu, khoa học và là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã đạt được rất nhiều kết quả, dấu ấn tích cực, trong đó phải kể đến vai trò của công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và những bài học kinh nghiệm được rút ra sau khi giải quyết: (i)Thứ nhất, nhận thức và thực hiện đúng nguyên tắc, yêu cầu về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước;Các cấp ủy Đảng vừa phải thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng, vừa thể hiện rõ nét sự chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Phân định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chuyên môn (BTV, BCH, HĐTV, Ban điều hành) và tổ chức chính trị xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên) để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; (ii) Thứ hai, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là của người đứng đầu; Công khai, minh bạch, công tâm, khách quan qua đó tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao trong chỉ đạo hoạt động kinh doanh và xử lý công việc, là nền tảng quan trọng để vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; (iii) Thứ ba, nhân tố con người đóng vai trò cơ bản, quyết định sự phát triển ổn định, an toàn và bền vững của Agribank. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực “vừa hồng”, “vừa chuyên” gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi đạo đức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu, cán bộ đảng viên; (iv) Thứ tư, trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần giải quyết hài hòa giữa lợi ích, mục tiêu ngắn hạn với các vấn đề mang tính chiến lược dài hạn, tránh tư duy nhiệm kỳ; (v) Thứ năm, hoạt động kiểm tra, giám sát có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Hoạt động này cần được triển khai một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ Đảng bộ Agribank tới các tổ chức đảng cơ sở trực thuộc và trong toàn hệ thống.

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Agribank phát biểu tại hội nghị

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Agribank đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để phấn đấu góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm:(i) Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức;(ii) Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức đảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; (iii) Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; (iv) Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; (v) Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; (vi) Thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh,...

Nghị quyết đã được ban hành, vấn đề lúc này là phải khẩn trương cụ thể hóa bằng hành động. Đồng chí nhấn mạnh, không ai khác, đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ và trong hệ thống là chủ thể chính đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Muốn vậy, chỉ có hiểu sâu từng nội dung Nghị quyết mới có thể cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện đúng; nếu không nắm vững, thì thậm chí còn làm chệch hướng. Do đó việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện Nghị quyết. 

Agribank News

Các tin khác

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi