Đảng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, Agribank hoạt động an toàn, hiệu quả, tích cực hỗ trợ khách hàng và nền kinh tế

24/08/2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến nền kinh tế - xã hội đất nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Agribank, hoạt động của Agribank diễn ra đảm bảo an toàn, hiệu quả, các hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt những kết quả đáng ghi nhận. Khẳng định vai trò NHTM hàng đầu, chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”, phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, Agribank tiên phong, tích cực cùng ngành Ngân hàng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng, nền kinh tế vượt khó, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động Agribank

Bám sát chủ trương, đường lối, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN, Đảng ủy Agribank lãnh đạo Đảng bộ và toàn hệ thống thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Agribank lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng, ban hành và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.
Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, vai trò của NHTM hàng đầu Việt Nam, Đảng bộ Agribank đã quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII, cụ thể hóa trong công tác xây dựng đảng và trong nhiệm vụ, hoạt động của Ngân hàng. 


Đảng bộ Agribank vinh dự nhận bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Agribank triển khai nghiêm túc, bám sát định hướng, nhiệm vụ công tác toàn khóa và năm 2021 của Đảng bộ, cụ thể: đã ban hành các quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức thành công các Hội nghị: sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17- HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp; sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết TW4 khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với triển khai học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong toàn Đảng bộ và toàn hệ thống. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức kinh doanh của cán bộ, đảng viên và người lao động, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ và toàn hệ thống triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy Agribank đã ban hành và triển khai các Nghị quyết chuyên đề phù hợp với thực tiễn hoạt động Agribank: Nghị quyết 01- NQ/ĐU-NHNo ngày 25/12/2020 về “Tăng cường đổi mới khoa học công nghệ, hướng đến mục tiêu ngân hàng số, đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại”, làm cơ sở để Agribank xây dựng và triển khai Chương trình hành động hướng đến mục tiêu phát triển hướng đến ngân hàng số, góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và ngành Ngân hàng, mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam. Ngày 13/4/2021, Đảng ủy Agribank ban hành Nghị quyết 03- NQ/ĐU-NHNo về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. Hiện Đảng ủy Agribank đang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và ban hành triển khai một số nghị quyết chuyên đề khác về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy Agribank chỉ đạo các nội dung về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Agribank thực hiện tốt vai trò, chức năng của từng tổ chức; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Agribank đảm bảo an toàn, thông suốt, hiệu quả. Các hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt những kết quả đáng ghi nhận, Agribank đẩy mạnh nhiều hoạt động hỗ trợ khách hàng, nền kinh tế vượt khó, cùng Đảng, Chính phủ, toàn dân, toàn quân nỗ lực trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản Agribank đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng. Agribank tiếp tục dẫn đầu thị trường về thị phần tín dụng, cho vay khách hàng đạt 1.232.051 tỷ đồng. Nhiều chỉ tiêu kinh doanh đã đạt và vượt tiến độ kế hoạch năm 2021 đề ra (tổng tài sản, nguồn vốn, tài chính, thu dịch vụ, thu hồi nợ, trích lập DPRR...). 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Agribank đảm bảo an toàn, thông suốt, hiệu quả

Agribank là Ngân hàng đi đầu về ưu đãi lãi suất và triển khai nhiều giải pháp kịp thời hỗ trợ khách hàng và nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, cho vay mới... theo Thông tư 01,03 của NHNN; trong đó thực hiện cơ cấu lại, miễn giảm lãi, phí cho 12.500 khách hàng với dư nợ 30.109 tỷ đồng, cho vay mới hơn 203.000 tỷ đồng cho trên 50.000 khách hàng. Agribank đồng thời triển khai nhiều chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi, bao gồm: Tăng gấp đôi hạn mức chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với quy mô 100.000 tỷ đồng, mức lãi suất, phí hỗ trợ tối đa 2,5%/năm; Cho vay ưu đãi đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy mô 30.000 tỷ đồng, hỗ trợ mức phí tối đa 2%; Cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất nhập khẩu quy mô 15.000 tỷ đồng và 300 triệu USD; Cho vay khách hàng lớn quy mô 15.000 tỷ đồng; Cho vay khách hàng tiêu dùng quy mô 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Agribank đã triển khai nhiều giải pháp như tập trung phát triển các SPDV trên nền tảng công nghệ hiện đại, phù hợp với xu hướng thanh toán điện tử; nâng cao chất lượng và mở rộng tiện ích, loại hình thanh toán; tăng cường hợp tác thu hộ, chi hộ với nhiều đối tác, cung cấp tài khoản số đẹp cho khách hàng,... Đặc biệt, Agribank tiên phong triển khai chính sách miễn phí chuyển tiền trong nước với khách hàng mở tài khoản tại Agribank trên tất cả các kênh giao dịch, phát triển khách hàng mở tài khoản thanh toán, sử dụng dịch vụ của Agribank. Để tiếp tục hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kể từ 15/7/2021, Agribank tiếp tục thực hiện chính sách giảm 10% lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu, giảm 10% lãi suất đối với dư nợ cho vay mới. Theo đó, Agribank dự kiến sẽ cắt giảm khoảng hơn 7.000 tỉ đồng lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng và nền kinh tế chịu ảnh hưởng của Covid-19.

Cùng Khối Doanh nghiệp Trung ương và ngành Ngân hàng đi đầu trong phòng chống dịch Covid-19

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Đảng, Chính phủ đã có chủ trương, giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” đúng đắn và hiệu quả. Điều đó đã và đang được khẳng định bằng kết quả thực tiễn mang lại về kiểm soát dịch bệnh trong cả năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, về phát triển kinh tế - xã hội; về hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu; về tín nhiệm Quốc gia và vị thế trên trường quốc tế. Trong thành quả chung đó, Agribank tự hào cùng Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngành Ngân hàng - một trong những ngành đã tích cực thực hiện và có đóng góp toàn diện vào việc thực hiện các giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19 của Chính phủ. Những đóng góp cụ thể của Agribank đó là:

Thứ nhất, Agribank triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân nhanh chóng, kịp thời, đồng thời cung ứng các sản phẩm dịch vụ, nhất là các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử phục vụ nhu cầu giao dịch, thanh toán của khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hạn chế đi lại, tiếp xúc.

Agribank tự hào cùng Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngành Ngân hàng tích cực đóng góp toàn diện vào việc thực hiện các giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19 của Chính phủ

Thứ hai, Agribank tích cực ủng hộ các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 với kinh phí trên 300 tỷ đồng, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, ủng hộ ngành Y tế và các địa phương trên cả nước về kinh phí, trang thiết bị, nhu yếu phẩm… phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, Agribank chủ động phối với các Bộ, Ngành, địa phương triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa Covid-19 cho cán bộ, người lao động.

Thứ ba, Agribank phát động và triển khai thực hiện nhiều hoạt động Vì cộng đồng thiết thực thông qua các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên… với sự tham gia hưởng ứng tích cực của toàn thể gần 40.000 cán bộ, người lao động trên toàn hệ thống với sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm đẩy lùi thành công dịch bệnh, sớm ổn định sản xuất kinh doanh và đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Từ nay đến cuối năm 2021 dự báo tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức bởi diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Agribank trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, NHNN, Đảng ủy Khối DNTW; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, Ngành, các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo Agribank tiếp tục chủ động triển khai các hoạt động kinh doanh; phát huy vai trò NHTM hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”, với nỗ lực quyết tâm cao nhất cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy lùi chiến thắng dịch bệnh Covid-19, cùng Chính phủ kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép” năm 2021.

Xuân Thu

Các tin khác

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi