Đảng ủy Agribank ban hành kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

27/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 77 – KH/ĐUK ngày 04/4/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối), ngày 20/4/2023, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ban hành kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 (Kế hoạch số 30-KH/ĐU-NHNo) để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank về nội dung cốt lõi của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” của Đảng ủy Khối; tuyên truyền, phổ biến kế hoạch năm 2023, chuyên đề toàn khóa gắn với các phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ của Agribank và từng đơn vị.

Đại diện Agribank nhận giải Nhì Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021.

Theo đó, việc triển khai Kế hoạch số 30-KH/ĐU-NHNo nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Kết luận và văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Đảng ủy Agribank; tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII),… 

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; Công đoàn, Đoàn Thanh niên Agribank căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả vệc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 gắn với thực hiện: các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; xây dựng và phát triển Agribank, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh xây dựng Đảng theo tinh thần Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các quy định, kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện.
Việc thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐU-NHNo cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương lan tỏa những điển hình trong cán bộ, đảng viên và người lao động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Agribank vinh danh 35 gương mặt đoàn viên, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019-2022.

Bên cạnh đó, thông qua việc triển khai Kế hoạch số 30-KH/ĐU-NHNo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng hàng năm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương đạo đức sáng ngời về sự tiên phong, gương mẫu. Ở Người kết tinh chặt chẽ sự thống nhất tư tưởng, đạo đức và phong cách, giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức, đạt tới sự nhất quán giữa công việc và đời tư, giữa đạo đức vĩ nhân và đạo đức đời thường. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người coi “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”, “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyển không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy, toàn bộ máy cũng tê liệt” và đi đến kết luận “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện tính tiên phong, gương mẫu đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Và để giáo dục, nhân rộng cho xã hội những cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, Người chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, quy định về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Khi nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, các cấp ủy đảng bám sát chủ đề công tác năm của Đảng ủy Khối: “Tập trung xây dựng Đảng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”, quán triệt các tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện tốt các yêu cầu được Đảng ủy Khối đề ra trong chuyên đề, đồng thời quán triệt thực hiện bổ sung 07 nội dung, nhiệm vụ.

Thứ nhất, mỗi cán bộ đảng viên nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phong cách tác phong lề lối công tác để quần chúng, người lao động noi theo, phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; có phong cách lãnh đạo dân chủ, khoa học, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn là trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thực hiện nghiêm Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Thứ hai, tăng cường công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, nhất là về chính trị, tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên Internet, mạng xã hội; tăng cường quản lý đảng viên ở nước ngoài và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động… kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không thực hiện đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng; đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước; đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

Thứ ba, tiếp tục cải tiến phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn liền với tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác cán bộ. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách hiệu quả, đảm bảo đúng quy định, quy trình, công tâm khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ; không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm, không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Khuyến khích văn hóa từ chức và giáo dục để “từ chức” trở thành nét văn hóa phổ biến trong cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống (sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, quan liêu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của người lao động…). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng văn hóa liêm chính, ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước. Chỉ đạo kiểm tra, thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên.

Cán bộ, đảng viên, người lao động chung tay nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Agribank 

Thứ năm, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Kịp thời bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người dũng cảm tố cáo, tố giác tham nhũng tiêu cực, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng, tiêu cực gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, bôi nhọ, hạ bệ người khác.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ đảng viên, đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Hiến pháp, pháp luật, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng, quy định của pháp luật vào các quy chế, quy định nội bộ của doanh nghiệp; tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là các nội dung liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp gắn với việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cấp ủy, tổ chức đảng hằng năm.

Thứ bảy, từ nhận thức phải chuyển biến thành hành động, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người lao động; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác về đạo đức cách mạng, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, lời nói và việc làm, qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, khát vọng xây dựng doanh nghiệp, cơ quan đơn vị phát triển, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi