Đảng ủy Agribank nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường sức chiến đấu của Đảng

14/10/2022

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng.

Tự hào truyền thống

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, công tác kiểm tra cần được tăng cường, ngày 16/10/1948 tại An toàn Khu Định Hóa - Thái Nguyên Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khoá I) ban hành quyết nghị số 29/QN/TW  thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Quyết nghị có đoạn ghi: “...Trung ương quyết định thành lập Ban Kiểm tra, đi xuống các khu xét xem chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng...”. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm 3 đồng chí là: Trần Đăng Ninh, Nguyễn Thanh Bình, Hà Xuân Mỹ (tức Hà Minh Quốc), do đồng chí Trần Đăng Ninh làm Trưởng ban. Dưới ban Kiểm tra Trung ương là các phái viên có nhiệm vụ “đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát, đúng không? đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để tiếp thu kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết cho chính sách của Đảng”. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan Kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây cũng là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng.

Từ khi ra đời đến nay, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn khác nhau. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương quyết nghị: “Ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiêm Ban Thanh tra của Chính phủ, có trách nhiệm kiểm tra cả trong quân đội”, vì vậy, Ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ban Thanh tra Chính phủ hợp nhất làm một, đồng chí Hồ Tùng Mậu, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương được cử kiêm chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Ngày 25/4/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 263/SL cử đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Trưởng ban kiểm tra Trung ương kiêm chức Tổng thanh tra Chính phủ.

Tháng 4 năm 1957, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 16/CTTW quy định: “Về nội dung công tác Ban Kiểm tra của Đảng ở các cấp chỉ chuyên trách kiểm tra việc giữ gìn kỷ luật ở các cấp và xét đơn khiếu nại của các đảng viên về các vụ thi hành kỷ luật ở cấp dưới. Còn vấn đề kiểm tra việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, của Chính phủ do Ban thanh tra của chính quyền ở các cấp giúp cấp uỷ và Ủy ban hành chính tiến hành”. Từ đó đến nay, ngành Kiểm tra của Đảng và Thanh tra của chính quyền được tách riêng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Điều lệ Đảng quy định tăng thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên cho Ủy ban kiểm tra từ cấp huyện ủy, quận ủy và tương đương trở lên; quy định cơ quan Ủy ban kiểm tra cấp trên hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã được bổ sung nhiệm vụ “Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống...”. Riêng thẩm quyền xem xét kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra đã được quy định từ Điều lệ Đảng khóa III, theo đó, Ủy ban Kiểm tra từ cấp huyện ủy, quận ủy, thị ủy trở lên có quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên, kể cả cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý, nhưng không phải cấp ủy viên; quyền chuẩn y hoặc thay đổi hình thức kỷ luật trong việc giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng viên.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn với các nhiệm vụ đó, Ủy ban kiểm tra các cấp đã đề xuất, tham mưu các chương trình kiểm tra và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng vào công cuộc phòng chống quan liêu, tham nhũng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Đại hội XIII cũng đã đánh giá cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhờ có đổi mới, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được xử lý nghiêm minh, không có “ngoại lệ”, không có “vùng cấm”. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường không chỉ có tác dụng giáo dục những cá nhân, tổ chức có vi phạm mà còn “có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên”.

Suốt chặng đường lịch sử 74 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giúp các cấp ủy đảng làm hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết toàn dân, toàn quân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Đối với công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đó là "một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng", "là một chức năng lãnh đạo của Đảng", " mọi tổ chức Đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng". Kiểm tra, giám sát là " thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương".

Tăng cường sức chiến đấu của Đảng

Phát huy truyền thống ngành kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Agribank luôn tham mưu cho Đảng ủy làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; góp phần tích cực vào việc tăng cường sức chiến đấu của Đảng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung. 

Nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hệ thống Agribank, hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tập trung xây dựng và củng cố hệ thống kiểm tra giám sát hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, quy định của pháp luật liên quan.  

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Agribank đã quán triệt, triển khai, phổ biến kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, quy định, quyết định, kết luận, thông báo... do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối DNTW mới ban hành liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đến toàn thể tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ Agribank; đánh giá, tổng kết công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, xây dựng phương hướng nhiệm vụ và triển khai công tác năm 2022. UBKT Đảng ủy Agribank đã xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2022 theo đúng phương hướng, phương châm và tình hình của Đảng bộ Agribank; chỉ đạo cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; đồng thời tập trung ban hành các văn bản, hướng dẫn liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ thống nhất thực hiện. 

Việc ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo nêu trên là cơ sở để cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ triển khai công tác kiểm tra, giám sát đồng bộ, đảm bảo đúng quy định, quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày một nề nếp, bài bản hơn. Cấp ủy các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 theo đúng phương hướng, phương châm và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị mình; các đồng chí cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra công tác các cấp thực hiện giám sát các chi, đảng bộ trực thuộc thường xuyên hơn; toàn Đảng bộ không có vụ việc nổi cộm phát sinh; số đảng viên bị kỷ luật giảm so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank luôn quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đã quan tâm bổ sung thêm cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm từ các chi nhánh điều động về Ban Kiểm tra, giám sát nội bộ từ tháng 4/2022 là cơ sở để nâng cao năng lực, hiệu quả tham mưu giúp việc và tác nghiệp kiểm tra, giám sát của Đảng và chuyên môn. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Agribank đã chỉ đạo triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy, UBKT cấp ủy cấp trên.

Trong những tháng cuối năm, để tiếp tục chỉ đạo, thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank, UBKT Đảng ủy Agribank, các đơn vị tham mưu công tác đảng và các tổ chức đảng trực thuộc theo đúng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo yêu cầu về hiệu quả, chất lượng, thời gian, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Agribank tập trung nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, Ủy viên UBKT trong công tác kiểm tra, giám sát thông qua việc tham dự sinh hoạt cùng các tổ chức đảng cấp dưới; thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các chi, đảng bộ được phân công. Đồng thời , tăng cường giám sát các cấp ủy đảng, UBKT đảng ủy cơ sở trực thuộc trong việc ban hành quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt, ban hành quyết định và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; nâng cao công tác phòng ngừa, phát hiện sớm các hành vi vi phạm kỷ luật Đảng; bổ sung cán bộ có nghiệp vụ, kinh nghiệm làm công tác đảng cho bộ phận tham mưu, giúp việc UBKT Đảng ủy Agribank thuộc Ban Kiểm tra, giám sát nội bộ để đảm bảo đủ nhân sự có năng lực tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng khi triển khai đảng bộ toàn hệ thống Agribank. 

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cũng tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật/thi hành kỷ luật đảng tại Đảng bộ Agribank phù hợp với các quy định, hướng dẫn hiện hành của đảng; quan tâm chú trọng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng đến cấp ủy, UBKT các cấp, cán bộ thực hiện công tác kiểm tra đảng tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo, chấn chỉnh cấp ủy, UBKT các đơn vị trực thuộc khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện có hiệu quả các quy định trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. 

Với truyền thống ngành Kiểm tra Đảng “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy Agribank không ngừng nỗ lực, củng cố và phát triển, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần vun đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang của Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Agribank trong thời gian tới.   

Bảo Linh

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi