Đảng ủy Agribank tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

09/07/2024

Sáng ngày 09/7/2024, tại Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cơ sở.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng bộ Agribank kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông qua điểm cầu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và triển khai đến điểm cầu các tổ chức đảng trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

Tham dự tại điểm cầu của Đảng ủy Agribank (số 02 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) có đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí Thành viên Hội đồng Thành viên, Ban điều hành; Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng; Trưởng, Phó trưởng ban Thường trực các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW tại điểm cầu của Đảng ủy Agribank

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW.

Xây dựng, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Quy định 144-QĐ/TW được Bộ Chính trị ban hành như một cẩm nang cần thiết cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng. Quy định không chỉ là những chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự tu dưỡng hàng ngày mà còn là một giải pháp xây dựng đảng vững mạnh về đạo đức, đấu tranh hiệu quả với những biểu hiện suy thoái đang diễn ra ở một bộ phận cán bộ đảng viên. Quy định 144-QĐ/TW có 5 điều, 19 điểm, là sự kế thừa của Đảng ta về tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự rèn luyện đạo đức cách mạng và yêu cầu đạo đức cách mạng đối với mỗi đảng viên; là sự cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng đạo đức trong Đảng, bởi theo Tổng Bí thư với mỗi đảng viên, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Nội dung Quy định 144-QĐ/TW thể hiện rõ mối quan hệ giữa xây và chống (xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, thường xuyên; chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết) trong rèn luyện đạo đức cách mạng; trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để Đảng ta và hệ thống chính trị luôn trong sạch, vững mạnh. Quy định thể hiện quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài, đủ uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong giai đoạn Đảng ta đang chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu nghe Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chỉ thị 35-CT/TW xác định thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp trong năm 2025 với các mốc cụ thể: Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4 và hoàn thành trước 30/6; Đại hội Đảng bộ cấp huyện hoàn thành trước 31/8; Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trước 31/10; Dự kiến, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức vào tháng 1/2026.

Để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIV của Đảng, Chỉ thị đưa ra 7 yêu cầu, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; Lãnh đạo tổ chức thảo luận thật kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên; Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp uỷ các cấp. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, chặt chẽ, dân chủ, khoa học, khách quan, công tâm, minh bạch, trách nhiệm, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước; có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ “sót” những người thật sự có đức, có tài; trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền…. Chỉ thị số 35-CT/TW là cơ sở quan trọng để các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; việc bám sát các nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW là yếu tố đảm bảo cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc ban hành Quy định số 144-QĐ/TW khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị trong công tác xây dựng đảng về đạo đức. Quy định được ban hành mới là thành công bước đầu, điều quan trọng cốt lõi nhất là mọi cán bộ đảng viên, cấp ủy các cấp phải thật sự thấm nhuần sâu sắc quy định và phải tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức một cách tự giác, thường xuyên hàng ngày, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng nổi bật của người cán bộ đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén vượt qua mọi thách thức cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí Lương Cường yêu cầu cấp ủy các cấp cần tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; đồng thời, tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên. Tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW, đặc biệt là lựa chọn, giới thiệu, bầu cử được cấp ủy khóa mới bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hài hòa, hợp lý, có sự kế thừa và phát triển....

Với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng, sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân; Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW sẽ được thực hiện nghiêm túc, thắng lợi; góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra. Chuẩn bị thật tốt văn kiện và nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quyết tâm hoàn thành mục tiêu: “Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”; “đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”.

Đỗ Loan - Ban Tuyên giáo Đảng ủy

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi