Đảng ủy Agribank tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

23/01/2020

Ngày 21/01/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Tham dự Hội nghị, có đồng chí Phạm Tấn Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Hoàng Minh Thuyết – Vụ phó vụ kiểm tra tài chính, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW.


Về phía Agribank, có đồng chí Tiết Văn Thành – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank; đồng chí Phạm Hoàng Đức - Ủy viên Ban chấp hành, Thành viên phụ trách HĐTV Agribank; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra; Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban điều hành Agribank; lãnh đạo các đơn vị hợp nhất; các Bí thư, phó bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Agribank.


Tại Hội nghị, đồng chí Tiết Văn Thành cho biết: Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Agribank đã đề ra các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kinh doanh. Đảng ủy, Ban lãnh đạo Agribank đã lãnh đạo, bám sát diễn biến thị trường để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, kịp thời; hoạt động kinh doanh đã đạt được những kết quả vượt bậc, các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt mức tiến độ kế hoạch đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, tổng tài sản 1.452.181 tỷ đồng, tăng 170.584 tỷ đồng, tăng 13,3% (KH năm tăng 10%-13%); Vốn huy động thị trường I đạt 1.347.382 tỷ đồng, tăng 161.094 tỷ đồng, tăng13,6% (KH năm tăng 10%-13%); Dư nợ cho vay nền kinh tế 1.121.970 tỷ đồng, tăng 117.208 tỷ đồng, tăng 11,7% (KH năm tăng 10%-12%); Tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn  đạt 69,8% (KH năm đạt tỷ trọng 65-70%); Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 02 đạt 1,46% (KH năm đạt dưới 2%), Tỷ lệ nợ xấu theo Quyết định 01 đạt 2,14% (KH năm đạt dưới 3%); Thu dịch vụ 6.695 tỷ đồng, tăng 24,5% (KH năm tăng 15-17%); Thu nợ sau xử lý là 12.268 tỷ đồng vượt KH đề ra (KH thu 12.000 tỷ đồng); Các tỷ lệ an toàn hoạt động được đảm bảo theo quy định; đảm bảo việc làm ổn định, duy trì và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Agribank đã chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát. Trong năm 2019, Đảng bộ Agribank đã triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW; lãnh đạo, phát động các phong trào thi đua, gắn các phong trào thi đua, lao động giỏi với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…


Trong năm 2019, Đảng ủy Agribank đã kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định, quyết định của Đảng ủy cấp trên, của Chính phủ và NHNN. Các nghị quyết, kết luận của đảng ủy cấp trên có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Đảng bộ đã được Đảng ủy Agribank tổ chức triển khai thông qua việc ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể; giao các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đơn vị tham mưu của Đảng triển khai thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực hiện. Đảng ủy Agribank đã chỉ đạo ban hành Nghị quyết số 19-NQ/ĐU – NHNo ngày 11/01/2019 về việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2019. Nghị quyết nêu rõ trong năm 2019, Đảng ủy Agribank tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, công tác quản trị điều hành để thực hiện tốt các định hướng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và công tác xây dựng Đảng năm 2019.


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank luôn làm tốt công tác quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Agribank tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động như ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và thông báo kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thay mặt Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Phạm Tấn Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Agribank.


Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy Agribank đã triển khai bài bản các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Đồng thời, Đảng bộ Agribank tiếp tục thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối; lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, giữ vững vị trí là Ngân hàng thương mại lớn, uy tín, có thương hiệu mạnh; đóng góp rất tích cực trong công tác ASXH, luôn thể hiện trách nhiệm cao vì cộng đồng, xã hội; Đảng bộ Agribank đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 3 của Đảng bộ Khối và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


Đồng chí Phạm Tấn Công cũng đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là công tác kinh doanh. Năm 2019 là một năm tiếp tục ghi nhận dấu ấn mới trong hoạt động kinh doanh, Agribank tiếp tục là NHTM chủ lực trong việc cung ứng tín dụng tại thị trường nông nghiệp nông thôn; giữ vững thị phần lớn nhất về quy mô dư nợ cho vay khách hàng, thu hút tiền gửi khách hàng trên thị trường. Đồng chí cũng yêu cầu, Đảng ủy Agribank tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, các hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo đã trình bày tại Hội nghị và tập trung quan tâm thực hiện 1 số nhiệm vụ chính và trọng tâm cốt lõi để đạt được các mục tiêu đề ra trong thời gian tới. Trong đó, tập trung bám sát Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối Doanh nghiệpTrung ương, triển khai đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, tiến độ; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 28/11/2019 của BTV Đảng ủy Khối hướng dẫn một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đại hội.


Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 14-QĐi/ĐUK, ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Quyết liệt đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, kịp thời sửa đổi, hoàn thiện và chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Agribank; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài. Quan tâm đổi mới hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở.


Đồng chí Tiết Văn Thành – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Tấn Công để triển khai thực hiện trong Đảng bộ Agribank.


Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ; thống nhất dự thảo mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020, thông qua Nghị quyết công tác năm 2020 của Đảng bộ Agribank.

Minh Trung – Trụ sở chính
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi