Đảng ủy Agribank xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

24/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 07 - KH/ĐUK ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 30/6/2021, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chương trình hành động của Đảng ủy Agribank thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra mục đích, yêu cầu đó là tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Văn bản số 01-CTr/BCSĐ ngày 30/6/2021 của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, Quyết định số 1148/QĐ-NHNN ngày 30/6/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025.  Việc triển khai Nghị quyết được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng bộ Agribank trong suốt nhiệm kỳ. Những nội dung trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III là “kim chỉ nam” thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống thống nhất nhận thức, đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Agribank, ngành Ngân hàng và đất nước.

Những nội dung trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III là “kim chỉ nam” thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Agribank xác định bao gồm:

(i) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ Agribank trong sạch vững mạnh toàn diện; đổi mới sáng tạo, tiếp tục xây dựng Agribank hiện đại và hội nhập. Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, mạng lưới từ Trụ sở chính đến các chi nhánh để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành, quản trị rủi ro và hoạt động, vận hành theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn hoạt động này với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, chủ nghĩa cá nhân. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp lãnh đạo của Agribank, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đủ khả năng hội nhập.

(ii) Lãnh đạo sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại mô hình hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đổi mới sáng tạo, tiếp tục xây dựng Agribank hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại hướng tới ngân hàng số; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, triển khai chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp. Phát huy trách nhiệm của Agribank đối với bảo vệ môi trường; tham gia có hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, tiếp tục duy trì vị thế doanh nghiệp hàng đầu vì cộng đồng, “tư duy vì cộng đồng, hành động vì cộng đồng”. Cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung phòng chống, kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19.

(iii) Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế. Tận dụng tối đa cơ hội, chủ động kiểm soát thách thức, đảm bảo Agribank hoạt động an toàn, hiệu quả trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước và chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau.

(iv) Khơi dậy niềm tự hào, tinh thần cống hiến, khát vọng đưa Agribank phát triển an toàn, chất lượng, hiệu quả hàng đầu, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục bồi đắp, làm sâu sắc thêm văn hóa doanh nghiệp, kết nối người lao động yêu ngành, yêu nghề, nỗ lực phấn đấu dựng xây phát triển Agribank. Thực hiện tốt chính sách xã hội, đảm bảo ổn định việc làm, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, qua đó góp phần bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam. Xây dựng Agribank đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết, văn minh; tiếp tục củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, khách hàng và đối tác đối với Agribank, góp phần củng cố lòng tin của xã hội đối với doanh nghiệp nhà nước.

(v) Thường xuyên, chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động kinh doanh, về quá trình chuẩn bị cho cổ phần hóa, và công tác xây dựng Đảng. Cùng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia xây dựng các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phân cấp quản lý, về tự chủ trong hoạt động kinh doanh, về trách nhiệm người đứng đầu, về bảo vệ cán bộ, trước hết là người đứng đầu dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích của doanh nghiệp, cũng như lợi ích chung của Nhà nước, nhân dân.

(vi) Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài sản, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt thông qua tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, trong đó triển khai hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước về thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng; chú trọng nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

Các đột phá phát triển được Đảng ủy Agribank xác định đó là:

(i) Giải phóng, huy động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực (văn hóa, con người, đất đai, khoa học - công nghệ, tài chính, cơ sở vật chất…); phát huy vai trò then chốt của các nguồn lực đối với quá trình phát triển của Agribank. Quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tăng hiệu quả đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tăng cơ hội tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm triển khai có hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030, góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế.

(ii) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tìm kiếm, bồi dưỡng và có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích cán bộ người lao động tích cực đổi mới sáng tạo. Phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng định hướng chiến lược chuyển đổi số, phát triển và vận hành mô hình ngân hàng số. Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động. Phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, là động lực thúc đẩy Agribank phát triển và hội nhập, xây dựng con người Agribank “vừa hồng, vừa chuyên”, góp phần phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(iii) Tập trung nguồn lực hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, tạo nền tảng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, xây dựng ngân hàng số, góp phần thực hiện chuyển đổi số trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, từng bước phát triển kinh tế số, quản trị số, xã hội số, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

(iv) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động kinh doanh, kịp thời phát hiện, phản ánh, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn là lực cản của cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát huy vai trò, vị thế của NHTM Nhà nước hàng đầu Việt Nam, giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn. Hoạt động theo cơ chế thị trường, cạnh tranh bình đẳng, kinh doanh an toàn, hiệu quả. Quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh, cùng các tổ chức tín dụng Nhà nước phát huy vai trò chủ đạo và chủ lực trong việc thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Việc triển khai Nghị quyết được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng bộ Agribank trong suốt nhiệm kỳ

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá phát triển, Đảng bộ Agribank đã xác định 09 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: (i) Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; (ii) Xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ; (iii) Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; (iv) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; (v) Thực hiện hiệu quả công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; (vi) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới; (vii) Thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; (viii) Tiên phong, tích cực, trách nhiệm thực hiện an sinh xã hội, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường; (ix) Phát triển văn hóa doanh nghiệp, góp phần phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của mỗi tổ chức đảng, đơn vị, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống Agribank vì mục tiêu chung xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng cường thịnh, nhân dân ngày càng hạnh phúc, đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.

Bảo Linh

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi