Hội nghị Ban Chỉ đạo Agribank về phòng, chống tham nhũng và tội phạm 

02/04/2023

Ngày 28/03/2023, tại Trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Agribank về phòng, chống tham nhũng và tội phạm (PCTN&TP) nhằm tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Agribank về PCTN&TP năm 2022 và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác PCTN&TP của Agribank năm 2023. Đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP Agribank chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2022, Đảng bộ Agribank đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước và của ngành Ngân hàng, đặc biệt các văn bản liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực đến toàn thể cán bộ và người lao động trong hệ thống Agribank; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản định chế; xây dựng và thực hiện tốt các quy tắc ứng xử của cán bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; quy định và thực hiện phân công, phân cấp, ủy quyền, bố trí, luân chuyển cán bộ rõ ràng, minh bạch; công khai, minh bạch trong hoạt động phát huy quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra của Agribank; chỉ đạo, chấn chỉnh các đơn vị khắc phục, chỉnh sửa các tồn tại, vi phạm qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm; tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi tham nhũng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động ngân hàng, bảo đảm an toàn và phát triển vốn. 

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP Agribank phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2022, với việc triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN, chủ động tăng cường các biện pháp để phòng ngừa tham nhũng, phối hợp với các cơ quan pháp luật để ngăn chặn các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn trong hoạt động kinh doanh; đồng thời thực hiện tốt vai trò là đơn vị thí điểm về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của ngành Ngân hàng theo chỉ đạo của NHNN, Agribank đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác PCTN. Agribank đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Agribank về PCTN,TC&TP, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank là Trưởng Ban Chỉ đạo; Ban Kiểm tra, giám sát nội bộ là đơn vị thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo theo Quy chế số 415/QC-HĐTV-KTNB ngày 13/7/2022 của Agribank. Ban Kiểm tra, giám sát nội bộ đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ của đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc về công tác PCTN, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN của Agribank như: Phối hợp với các đơn vị để tham mưu cấp có thẩm quyền phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước và của cơ quan cấp trên các văn bản liên quan đến công tác PCTN đến toàn thể cán bộ và người lao động trong hệ thống Agribank; tham mưu ban hành các văn bản triển khai chế độ báo cáo về PCTN theo Hướng dẫn số 25-HD/BNCTW ngày 16/9/2020 và Văn bản số 3205/NHNN-TTGSNH ngày 10/5/2021, công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Văn bản số 704/TTGSNH7 ngày 28/3/2021 về kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước; tham mưu Ban Chỉ đạo PCTN&TP tổ chức họp định kỳ để tổng kết công tác PCTN&TP năm 2021, đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác PCTN,TC&TP năm 2022 của toàn hệ thống Agribank; Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Tổng Giám đốc Agribank ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng, đơn vị, cá nhân thuộc Agribank trong việc chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước và Agribank nhằm phát hiện, cảnh báo, xử lý và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi tiêu cực, tham nhũng cụ thể: Chương trình công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH, UBKT Đảng ủy Agribank năm 2022, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả PCTN của Agribank định kỳ quý, năm,...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Ấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác PCTN&TP của Agribank đã và đang có tác dụng rõ rệt thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc tuân thủ các quy định của Agribank và pháp luật; răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, hành vi tham nhũng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của Agribank, bảo đảm an toàn và phát triển vốn. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2022, công tác PCTN, tiêu cực của Agribank cũng gặp một số khó khăn do việc thu hồi, khắc phục tài sản thất thoát liên quan đến vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, lãng phí rất khó khăn, quá trình điều tra, xét xử, thi hành án một số vụ án kéo dài. Bên cạnh đó, tội phạm công nghệ cao đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, đặt ra thách thức cho Agribank trong việc đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này trong thời đại công nghệ 4.0, bảo đảm thông tin được bảo mật, không bị lộ lọt ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của Agribank.

Toàn cảnh Hội nghị

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PCTN,TC&TP trong thời gian tới, Agribank cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (i) Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về công tác PCTN&TP đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống Agribank; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, tác phong nghề nghiệp đến cán bộ, nhân viên, người lao động để ngăn ngừa, phòng chống các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, tội phạm xảy ra; (ii) Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Agribank về PCTN,TC&TP, Tiểu Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP của các đơn vị; (iii) Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, quản lý, điều hành của người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTN,TC&TP; (iv) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ toàn hệ thống Agribank; kết hợp trong các Hội nghị tổng kết, sơ kết, giao ban và các chương trình đào tạo tập trung hàng năm của Agribank; (v) Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác PCTN&TP năm 2023 gắn với các Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Agribank, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank; tăng cường kiểm tra các lĩnh vực, nghiệp vụ trọng yếu, dễ phát sinh vi phạm như: Tín dụng, tài chính, kế toán, kho quỹ, tổ chức cán bộ,...; (vi) Thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo rủi ro và hành vi tiêu cực, tham nhũng và tội phạm xảy ra tại các Tổ chức tín dụng để thông báo kịp thời trong toàn hệ thống, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, phòng tránh rủi ro, tiêu cực, tham nhũng và tội phạm trong nội bộ Agribank; (vii) Tiếp tục bổ sung, sửa đổi các quy chế quản trị điều hành, quy chế, quy trình nghiệp vụ ngân hàng, tập trung hoàn thiện các quy chế về hệ thống kiểm soát nội bộ; (viii) Tăng cường công tác giám sát từ xa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và cảnh báo đối với hoạt động tiềm ẩn rủi ro của các đơn vị trong hệ thống, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra nội bộ; (ix) Tiếp tục thực hiện một số giải pháp nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong tình hình mới về mô hình tổ chức, mạng lưới; bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ; (x) Chủ động phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phổ biến, cảnh báo thủ đoạn, hành vi phạm tội trong hoạt động ngân hàng; cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của các đối tượng phạm tội để phục vụ công tác điều tra theo đúng quy định của Agribank; chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự sang Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, Agribank; phối hợp cơ quan bảo vệ pháp luật để đẩy nhanh việc xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng; (xi) Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng đạo đức cán bộ; khuyến khích và có chế độ khen thưởng người lao động phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị; chỉ đạo và xử lý, giải quyết đơn thư kịp thời, đúng quy định,… nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống Agribank.

Cũng tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác PCTN,TC&TP của Agribank năm 2023 và thống nhất các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau: Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC&TP; Thứ hai, chủ động rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác PCTN, tiêu cực đã được chỉ ra tại kết quả tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực; Thứ ba, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Thứ tư, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về hoạt động ngân hàng; Thứ năm, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp với các Cơ quan chức năng trong công tác PCTN,TC&TP; Thứ sáu, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong công tác PCTN,TC&TP; Thứ bảy, tiếp tục chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN,TC&TP.

Thời gian tới, với việc tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN,TC&TP; phát huy những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác PCTN,TC&TP trong thời gian qua để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN,TC&TP; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong công tác PCTN,TC&TP, toàn hệ thống Agribank kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, tội phạm trong hệ thống với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo hoạt động Agribank an toàn, hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Agribank News
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi