Phát huy truyền thống vẻ vang ngành Kiểm tra Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Agribank trong sạch, vững mạnh

22/10/2021

Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, xác định kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Ngành Kiểm tra Đảng qua 73 năm xây dựng và trưởng thành đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước qua các thời kỳ. Thực hiện nhiệm vụ chung của ngành Kiểm tra Đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Agribank đã nỗ lực phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Đội ngũ cán bộ kiểm tra không ngừng phát triển, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ kiểm tra được cấp ủy, UBKT các cấp thường xuyên quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn kiên định lập trường, quan điểm tỏ rõ bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Kết luận số 72-KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; các quy định, quy chế, quyết định, hướng dẫn của Trung ương Đảng. Đồng thời xây dựng, ban hành các văn bản để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về chỉnh đốn, xây dựng Đảng, phong trào thi đua “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”; triển khai phong trào cán bộ Agribank là đại sứ thương hiệu, phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến; cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập 30 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 30 tổ chức đảng và 117 đảng viên, trong đó có 69 cấp ủy viên các cấp. Thường trực Đảng ủy thành lập 02 lượt, mỗi lượt 04 đoàn công tác hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thành lập 12 đoàn, kiểm tra, giám sát đối với 10 cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc, 45 đồng chí Bí thư cấp ủy và 115 đảng viên; thành lập 5 đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp nhận, xử lý 17 lượt đơn/thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh; Cấp ủy, UBKT cấp ủy và cấp chi bộ trực thuộc thành lập 165 lượt đoàn KTGS 165 lượt chi bộ trực thuộc/268 lượt đảng viên (trong đó 58 chi ủy viên).

Qua kiểm tra, giám sát đã đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong việc đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; giúp các tổ chức đảng, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; uốn nắn những lệch lạc để các đơn vị được kiểm tra điều chỉnh; qua kiểm tra đã phát hiện, xem xét xử lý các trường hợp vi phạm phải thi hành kỷ luật để giữ vững kỷ cương trong Đảng, góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, . . .

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời, cụ thể hóa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của Agribank.

Hai là, xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020- 2025; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và phấn đấu hoàn thành 100% chương trình đề ra; tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý. Tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, những điều đảng viên không được làm; việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

Ba là, triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cấp ủy đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, báo chí phản ánh, dư luận quan tâm; xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để, đồng bộ, nghiêm minh các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, đảng viên vi phạm. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ và đồng đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động kiểm tra, giám sát cũng như vai trò giám sát, phản biện xã hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Agribank. Tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán để tăng cường sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí nguồn lực, không hiệu quả; thực hiện tốt tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Năm là, đổi mới, kiện toàn Ủy ban kiểm tra, tổ chức bộ máy và cơ quan Ủy ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ Agribank; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác kiểm tra.

Thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng rất nặng nề, đòi hỏi UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ Agribank phải không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Mỗi cán bộ kiểm tra phải không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống tốt đẹp của người cán bộ kiểm tra của Đảng là: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Ghi nhận những thành tích, hoạt động chung trong đó có hoạt động của công tác kiểm tra Đảng những năm qua, Đảng bộ Agribank được tặng thưởng 02 Cờ thi đua của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; 17 tổ chức đảng và 32 đảng viên được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; 121 tổ chức đảng, 174 cấp ủy cơ sở và 275 đảng viên được tặng giấy khen của Đảng ủy Agribank; 75 đảng viên được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 16 đảng viên được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”.

Minh Trung - TSC

Các tin khác

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi