Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế

12/08/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, mọi việc “thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Có thể nói, việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng cơ sở luôn là khâu quan trọng ở mọi giai đoạn phát triển. Nhận rõ điều đó, những năm qua, Agribank luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn. Nhờ đó, công tác cán bộ trong Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.


Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước.  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" đã khẳng định: thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đội ngũ cán bộ trẻ được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người”. 

 

Phát triển thế hệ thanh niên Agribank vừa hồng vừa chuyên

Cùng với chủ trương của Đảng, Agribank cũng hết sức chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo, phát triển các cán bộ trẻ, đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho công tác ngành được bền vững, kế cận và phát huy những thành tựu mà các lớp tiền bối đi trước đã làm được. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ trẻ cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm để không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

 Sản phẩm "Hệ thống thanh toán hóa đơn Billpayment" của Đoàn thanh niên Agribank vinh dự là một trong mười sản phẩm tiêu biểu

trong 30 Công trình đề tài, sản phẩm đổi mới, sáng tạo tiêu biểu giai đoạn 2017-2019

 

Trong những năm qua, lãnh đạo Agribank luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ kế thừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, năng động, dám nghĩ, biết làm, có năng lực công tác, biết ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ vào thực tế giải quyết công việc; khắc phục tình trạng hụt hẫng, chưa đảm bảo tính kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán bộ, thiếu cơ cấu cán bộ trẻ. 

Vinh dự, trách nhiệm khi đứng trong hàng ngũ của Đảng


Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng không ngừng lớn mạnh nhờ thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng, chăm lo bồi dưỡng những người ưu tú trong giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp xã hội khác để bổ sung vào đội ngũ của mình. Để trẻ hoá đội ngũ của mình, Đảng ủy Agribank luôn quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên nhằm bảo đảm sự phát triển lâu dài và tương lai của Đảng. 


Trước hết, khi vinh dự được đứng trong hành ngũ của Đảng, mỗi đảng viên trẻ sẽ phải có nhận thức chính trị cơ bản. Nhận thức chính trị giúp mỗi đảng viên hiểu rõ lý tưởng cộng sản, kiên định với mục tiêu cách mạng và sẵn sàng tự giác đi đầu trong việc làm theo chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp.


Bên cạnh nhận thức chính trị, việc học tập tu dưỡng đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh ngay từ khi còn là đảng viên trẻ chính là nền tảng để giữ vững phẩm chất của một cán bộ đảng viên trưởng thành sau này. Mọi đảng viên trẻ cần nhận thức sâu sắc rằng: phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ năng lực của con người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có, mà một phần lớn phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và bền bỉ như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, đảng viên.

 


Các đồng chí lãnh đạo và Đoàn Thanh niên Agribank tham gia trồng cây tại Khu di tích quốc gia xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


Là một bộ phận quan trọng của doanh nghiệp với mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế đất nước; bằng sức sống tràn trề của mình; đảng viên trẻ cần sẵn sàng xung kích, đi đầu trong đảm nhận những công việc mới, công việc khó do đơn vị giao cho. Muốn vậy, mỗi đảng viên trẻ thường xuyên cần rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác; tận tâm, trung thực, sáng tạo với năng suất, chất lượng cao; kết hợp được lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, xã hội; góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ  đơn vị.


Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua, các chỉ tiêu “Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt 92,6% (Nghị quyết đề ra đạt trên 90%); “Số lượng đảng viên kết nạp mới” đạt 604 đồng chí (Nghị quyết từ 500-600 đảng viên mới); “Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội”: Tổ chức Công đoàn xếp loại vững mạnh xuất sắc hàng năm, Tổ chức Đoàn Thanh niên xếp loại xuất sắc hàng năm; đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Tạo môi trường để được rèn luyện và cống hiến


Chúng ta không thể phủ nhận, đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ là lớp người hăng hái, tích cực năng động, nhạy bén với cái mới, nhưng lý luận của chúng ta còn thiếu, kinh nghiệm còn ít, chúng ta chưa được trải nghiệm nhiều trong hoạt động thực tiễn. Cho nên trong công tác, các cán bộ, đảng viên trẻ thường gặp những khó khăn nhất định. Chính vì vậy mỗi cán bộ trẻ là đảng viên trẻ phải nhận thức sâu sắc rằng: phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ năng lực của con người không phải hoàn toàn tự nhiên mà có, mà một phần lớn phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và bền bỉ để “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, đảng viên. Để công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên có hiệu quả thì cần giáo dục thanh niên không chỉ tác động bằng sức mạnh của lý trí, mà bằng cả sức mạnh của tình cảm cách mạng, ý chí quyết tâm mãnh liệt, có như vậy những tri thức giáo dục mới in đậm trong tâm trí của thanh niên. Khi đảng viên trẻ đã có một tình cảm cách mạng sâu sắc, có sự say mê, thì sẽ thôi thúc họ tìm đến với kiến thức về lý tưởng cộng sản, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục cho mỗi thanh niên. Các hình thức, phương pháp giáo dục theo lối áp đặt, nhận thức một chiều, máy móc, cứng nhắc theo một khuôn mẫu có sẵn sẽ không còn phù hợp trong quá trình giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay. Giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên không chỉ dừng lại ở những buổi lên lớp chính trị, mà cần thường xuyên tiến hành các hình thức trao đổi, tọa đàm, đối thoại, tranh luận, diễn đàn, qua đó giúp các cán bộ trẻ nhận thức đúng bản chất của các vấn đề, biến những tri thức tiếp nhận được thông qua các hình thức giáo dục đó thành tài sản riêng của mỗi người. Cần phối hợp với các Chi bộ, Đảng bộ thường xuyên tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đoàn viên thanh niên Agribank tích cực tham gia ủng hộ các phong trào Đoàn Agribank

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao tính Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội. Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 86-NQ/ĐU-NHNo ngày 6/5/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Agribank; Triển khai Chương trình phát triển Thanh niên Agribank giai đoạn 2016- 2020, kết nối các tổ chức Đoàn thanh niên tại các đơn vị trong toàn hệ thống xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội…phát huy lợi thế của thanh niên trong quảng bá SPDV, ứng dụng công nghệ 4.0 gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; ban hành 2 Chỉ thị, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ Công đoàn, Đoàn thanh niên; tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng về biển đảo tổ chức 03 đoàn thăm và động viên nhân dân và chiến sỹ Trường Sa, tri ân thương binh liệt sỹ...với trị giá gần 50 tỷ đồng; tổ chức hội thao, hội diễn, hội thi thanh niên tài năng toàn hệ thống... Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên được xếp loại vững mạnh, xuất sắc hàng năm. Hơn 500 đoàn viên thanh niên được kết nạp Đảng trong 5 năm, chiếm 83% số lượng đảng viên mới toàn Đảng bộ.


 

Agribank luôn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế

Tiếp bước các thế hệ thanh niên đi trước, kế thừa những kết quả đã đạt được, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm của Đảng ủy, HĐTV, Ban Điều hành, Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên, kỳ vọng công tác phát triển thanh niên với mục tiêu xuyên suốt xây dựng và phát triển thế hệ thanh niên Agribank “vừa hồng, vừa chuyên” sẽ đạt được mục tiêu đề ra, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng thanh niên đối với quá trình dựng xây Agribank ngày càng phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của một Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trên những chặng đường tiếp theo./.


                                                                                                                                                                                Lê Thảo
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi