Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu phát hành riêng lẻ đợt 1 năm 2021 của Agribank

15/08/2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu phát hành riêng lẻ đợt 1 năm 2021 của Agribank.

- Tên chứng khoán: Trái phiếu riêng lẻ dài hạn Agribank 2021

- Mã chứng khoán: VBA12127

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng/trái phiếu.

- Sàn giao dịch: Chỉ ĐKCK tại VSD.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022.

1. Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ nhất (từ và bao gồm ngày 30/08/2021 đến và không bao gồm ngày 30/08/2022) của trái phiếu VBA12127.

2. Nội dung cụ thể:

- Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp

- Lãi suất: 6,53%/năm

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận 6.530.000 đồng (Sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 100.000.000 * 6,53%.

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)

- Ngày thanh toán: 30/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

(Tài liệu, Công văn số 7578/NHNo - KDVTT ngày 15/8/2022 )

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi