Hoạt động khoa học và sáng kiến tại Agribank: Tạo động lực để phát triển

29/10/2020

Trong thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban lãnh đạo, hoạt động của Agribank vẫn tiếp tục ổn định và phát triển với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào dịch vụ ngân hàng hiện đại; phát huy sáng kiến cải tiến nghiệp vụ được coi là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong thời đại số hóa tại Agribank. Đây là bước chuyển mình quan trọng cùng với sự đổi mới và đột phá của toàn hệ thống.

Hoạt động khoa học với nhiều đổi mới tích cực

Những năm qua, hoạt động khoa học và sáng kiến của Agribank có nhiều đổi mới tích cực; đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học đã và đang thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến với nội dung nghiên cứu đa dạng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đặt ra, gắn với các lĩnh vực cụ thể nhằm phát huy lợi thế của từng đơn vị thành viên Agribank để mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh của Agribank. Các đề tài, sáng kiến khoa học được công nhận đã đóng góp thiết thực vào hoạt động kinh doanh và công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hoạt động trong cuộc cách mạng số hóa 4.0 hiện nay. 

Hội đồng khoa học đề ra mục tiêu, định hướng nghiên cứu từ đầu năm và gửi tới toàn thể các đơn vị trong hệ thống Agribank để các đơn vị/cá nhân đăng ký đề tài nghiên cứu sát với các vấn đề khoa học mà thực tiễn mà hoạt động kinh doanh đặt ra đồng thời có cơ chế hỗ trợ giúp đỡ, động viên khuyến khích các đơn vị và người lao động say mê nhiên cứu, học hỏi, tìm tòi, sáng tạo để đưa ra những đề tài, sáng kiến khoa học có chất lượng thiết thực nhất áp dụng vào hoạt động trong hệ thống Agribank.

Từ năm 2018 đến nay, Hội đồng khoa học đã xem xét, đánh giá 16 hồ sơ đăng ký đề tài; 15 sáng kiến do các đơn vị thành viên Agribank gửi về. Kết quả có 9 đề tài, 13 sáng kiến được công nhận và cho phép triển khai thực hiện với mức kinh phí, khen thưởng xứng đáng đảm bảo quyền lợi cho tác giả/đồng tác giả. Đặc biệt vào quý I/2020, đề tài cấp Bộ “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ngân hàng tại Việt Nam” do các thành viên Agribank thực hiện đã được nghiệm thu với kết quả loại Giỏi.

Hội đồng khoa học đã xem xét, đánh giá và công nhận 394 sáng kiến cho 393 cá nhân đề nghị xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành, toàn quốc và Huân chương Lao động. Trong năm 2018, Hội đồng Thành viên (HĐTV) đã ra quyết định phân công Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Agribank đối với 13 đề tài.

Công tác tổ chức, quản lý nghiên cứu khoa học và sáng kiến từng bước được kiện toàn thông qua việc nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá đề tài, sáng kiến; đa dạng hóa các hình thức tổ chức triển khai thực hiện. Ngoài các đơn vị, cá nhân chủ động đăng ký đề tài gửi về Hội đồng khoa học; HĐTV còn có cơ chế giao, phân công đề tài gắn với chức năng, nhiệm vụ hoạt động cụ thể của các đơn vị, cá nhân trong hệ thống nhằm đưa hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến từng bước trở thành hoạt động thường xuyên của Agribank.

Phối hợp với Viện Chiến lược Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước tổ chức các buổi Hội thảo, ký Hợp đồng khai thác dữ liệu khai thác trên Cổng Thông tin Khoa học và công nghệ ngành ngân hàng; ký Thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh… trong đó có nội dung hợp tác về nghiên cứu khoa học. 

Phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ” được phát động trong toàn hệ thống nhằm phát huy vai trò của các tập thể và cá nhân cống hiến sức lực, trí tuệ nghiên cứu và ứng dụng khoa học phục vụ cho hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Agribank. 

Tạo động lực phát triển hoạt động khoa học và sáng kiến đóng góp hiệu quả vào thành công chung của Agribank

Để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến công nghệ, dịch vụ nhằm thực hiện mục tiêu “hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến, đổi mới sáng tạo gắn liền với thực tiễn từng bước đem lại hiệu quả cao trong hoạt động và tạo động lực phát triển bền vững cho Agribank trong thời đại số”, năm 2021 và những năm tiếp theo cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp. 

Một là, Hội đồng khoa học tiếp tục có định hướng, khuyến khích các đơn vị, tập thể và cá nhân nghiên cứu các đề tài, sang kiến có hàm lượng công nghệ cao, có tính khoa học hiện đại để đưa vào hoạt động thực tiễn kinh doanh của Agribank; Có cơ chế giao, phân công đề tài gắn với chức năng, nhiệm vụ hoạt động cụ thể của các đơn vị, cá nhân trong hệ thống nhằm đưa hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến từng bước trở thành hoạt động thường xuyên của Agribank.

Hai là, Hội đồng khoa học phối hợp với các đơn vị kịp thời khảo sát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ để tham mưu cho HĐTV, Tổng giám đốc đề ra các giải pháp, cơ chế phù hợp, tích cực để phát huy tối đa tinh thần chủ động, sáng tạo của các tập thể và cá nhân cống hiến sức lực, trí tuệ nghiên cứu và ứng dụng các sang kiến khoa học phục vụ cho hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Agribank. 

Ba là, Phát huy vai trò của các cán bộ có trình độ với lực lượng cán bộ trên 70% lao động có trình độ đại học và trên đại học, trong đó 35 Tiến sĩ (chiếm 0,09% tổng số lao động), 4.003 Thạc sĩ (chiếm 10% tổng số lao động) trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đào tạo, đưa ra nhiều sáng kiến cải tiến khoa học, công nghệ, nghiệp vụ chất lượng cao để ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Agribank. 

Bốn là, Có chính sách khen thưởng, vinh danh kịp thời các cá nhân/tổ chức trong và ngoài hệ thống có đóng góp lớn vào hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến của Agribank. Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn của Hội đồng khoa học trong việc giúp Ban lãnh đạo Agribank định hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn kinh doanh, đề ra chính sách khuyến khích đối với hoạt động khoa học và công nghệ, cũng như đội ngũ làm việc trong lĩnh vực này.

Năm là, Phối hợp và tăng cường mối quan hệ về quản lý và nghiên cứu đề tài khoa học với các Trường Đại học, Học viện và các NHTM khác. Đi cùng với đó là đa dạng hóa các hình thức hoạt động nghiên cứu khoa học như: Tổ chức các buổi Hội thảo theo chuyên đề; tham gia thực hiện đề tài, sáng kiến với các tổ chức, cá nhân có liên quan, nghiên cứu và viết bài tham gia với các tạp chí chuyên ngành, tham luận tại các Hội thảo khoa học…; 

Năm là, Xây dựng một hệ thống theo dõi, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến quản lý, công nghệ … để thường xuyên nắm bắt các vấn đề phát sinh nhằm định hướng và chỉ đạo hoạt động “nghiên cứu khoa học, sáng kiến” của Agribank một cách thường xuyên, hiệu quả theo định hướng của HĐTV và Tổng giám đốc.  

Có thể nói, Khoa học và công nghệ không chỉ là nền tảng mà còn là kết quả, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp phát triển, một doanh nghiệp hiện đại; xác định đúng và tích cực thực hiện công tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ nhất là công nghệ cao vào thực tiễn hoạt động trở thành động lực tăng trưởng mới. Với thành tựu trong hoạt động khoa học và sáng kiến những năm qua cùng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên có đầy đủ cơ sở tin tưởng rằng hoạt động khoa học và sáng kiến năm 2021 của Agribank sẽ đóng góp ngày càng hiệu quả, tích cực hơn vào thành công chung của Agribank trong những năm tới.

Ngọc Lan

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi