Agribank Kiên Giang thay đổi tên Chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc

23/10/2019

Kể từ ngày 21/10/2019, Agribank chi nhánh tỉnh Kiên Giang thay đổi tên các Chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc như sau:

1. Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành
a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Châu Thành Kiên Giang
b) Tên gọi mới:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang II
- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Kiên Giang II
+ Địa chỉ: Khu phố Minh An, Thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
+ Điện thoại: 02973.863059/ Fax: 02973.610228

2. Agribank Chi nhánh Tân Hiệp
a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tân Hiệp Kiên Giang
b) Tên gọi mới:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tân Hiệp Kiên Giang II
- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh huyện Tân Hiệp Kiên Giang II
+ Địa chỉ: Khóm B, Thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân  Hiệp, tỉnh Kiên Giang
+ Điện thoại: 02973.834194/ Fax: 02973.834802

3. Agribank Chi nhánh huyện Giồng Riềng
a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Giồng Riềng Kiên Giang
b) Tên gọi mới:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Giồng Riềng Kiên Giang II
- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh huyện Giồng Riềng Kiên Giang II
+ Địa chỉ: Khu vực III, Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
+ Điện thoại: 02973.821065, Fax: 02973.821112 

4. Agribank Chi nhánh huyện Gò Quao
a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Gò Quao Kiên Giang
b) Tên gọi mới:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Gò Quao Kiên Giang II.
- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh huyện Gò Quao Kiên Giang II. 
+ Địa chỉ: Ấp Phước Hưng I, Thị trấn huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.
+ Điện thoại: 02973.824033/ Fax: 02973.660410

5. Agribank Chi nhánh huyện An Biên
a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện An Biên Kiên Giang
b) Tên gọi mới:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện An Biên Kiên Giang II
- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh huyện An Biên Kiên Giang II.
+ Địa chỉ: Khu vực III, Thị trấn Thứ 3, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
+ Điện thoại: 02973.881028, Fax: 02973.881798

6. Agribank Chi nhánh huyện An Minh
a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện An Minh Kiên Giang
b) Tên gọi mới:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện An Minh Kiên Giang II.
- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh huyện An Minh Kiên Giang II. 
+ Địa chỉ: Khu vực II, Thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
+ Điện thoại: 02973.884032/ Fax: 02973.884345

7. Agribank Chi nhánh huyện Vĩnh Thuận
a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Vĩnh Thuận Kiên Giang
b) Tên gọi mới:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Vĩnh Thuận Kiên Giang II.
- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh huyện Vĩnh Thuận Kiên Giang II.
+ Địa chỉ: Vĩnh Đông II, Thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
+ Điện thoại: 02973.829412/ Fax: 02973.829077

8. Agribank Chi nhánh huyện U Minh Thượng
a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện U Minh Thương Kiên Giang
b) Tên gọi mới:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện U Minh Thượng Kiên Giang II.
- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh huyện U minh Thượng Kiên Giang II.
+ Địa chỉ: Số 149 Ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
+ Điện thoại: 02973.522076/ Fax: 02973.522079

9. Agribank Chi nhánh Bến Nhứt
a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bến Nhứt Kiên Giang.
b) Tên gọi mới:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Nhứt Kiên Giang II.
- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Bến Nhứt Kiên Giang II. 
+ Địa chỉ: Ấp Bến Nhứt, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
+ Điện thoại: 02973.822947, Fax: 02973.822947

10. Phòng giao dịch Vĩnh Hòa Hiệp
a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Châu Thành Kiên Giang - Phòng giao dịch Vĩnh Hòa Hiệp.
b) Tên gọi mới:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Châu Thành Kiên Giang II - Phòng giao dịch Vĩnh Hòa Hiệp
- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh huyệnChâu Thành Kiên Giang II - Phòng giao dịch Vĩnh Hòa Hiệp. 
+ Địa chỉ: Số 76, Ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
+ Điện thoại: 02973.837088/ Fax: 02973.837088

11. Phòng giao dịch Thạnh Đông A
a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tân Hiệp Kiên Giang - Phòng giao dịch Thạnh Đông A.
b) Tên gọi mới:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tân Hiệp Kiên Giang II - Phòng giao dịch Thạnh Đông A.
- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh huyệnChâu Thành Kiên Giang II - Phòng giao dịch Thạnh Đông A. 
+ Địa chỉ: Số 225, Ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
+ Điện thoại: 02973.730540/ Fax: 02973.730540

12. Phòng giao dịch Thứ 7
a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện An Minh Kiên Giang - Phòng giao dịch Thứ 7.
b) Tên gọi mới:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện An Minh Kiên Giang II - Phòng giao dịch Thứ 7.
- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh huyệnChâu Thành Kiên Giang II - Phòng giao dịch Thứ 7. 
+ Địa chỉ: Tổ 14, Ấp Bảy Xáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
+ Điện thoại: 02973.888032/ Fax: 02973.888032

Agribank Kiên Giang

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi