Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá khoản nợ số 131

30/01/2024

1. Tổ chức đấu giá khoản nợ:
Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành an
Địa chỉ trụ sở: Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

2. Thông tin người có khoản nợ đấu giá : 
2.1. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Tân Bình
Địa chỉ : Số 1200 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
2.2. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá: Agribank AMC LTD
Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 

3. Khoản nợ đấu giá:
3.1. Thông tin về khoản nợ: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xuất nhập khẩu Phú Khánh tại Agribank Chi nhánh Tân Bình (có bảo đảm bằng tài sản) theo Hợp đồng tín dụng số 6360-LAV-201800724 ngày 26/6/2018 và Phụ lục hợp đồng tín dụng đính kèm.
Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 14/4/2023 là: 49.517.411.091 đồng, trong đó:
+ Dư nợ gốc   : 38.320.000.000 đồng;
+ Nợ lãi          : 11.197.411.091 đồng.
Ghi chú: Tiền lãi trên tiếp tục phát sinh kể từ ngày 15/4/2023 cho đến khi Công ty TNHH TM ĐT XNK Phú Khánh thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Tân Bình.
3.2.Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:
Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6360-LCL-201600154 ngày 29/01/2016 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 6360-LCL-201600154/1 ngày 08/01/2019 giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình (Bên nhận thế chấp), Bà Nguyễn Thị Vân Anh (Bên thế chấp) và Công ty TNHH TM ĐT XNK Phú Khánh (Bên được cấp tín dụng). Chi  tiết như sau:
Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số         : 41;  Tờ bản đồ số         : 4  ;     
- Địa chỉ: 4A Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Tp.HCM .
- Diện tích: 282 m2.
- Hình thức sử dụng       :  Riêng 282 m2, chung: Không;
- Thời hạn sử dụng      : Lâu dài;
- Nguồn gốc sử dụng      : Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Ghi chú:
- Lộ giới đường Trần Quang Diệu là 20,0 m quy hoạch theo Quyết định số 6982/QĐ-Ub ngày 30/09/1995 của UBND Thành phố.
- Khi nhà nước thực hiện quy hoạch chủ sở hữu nhà ở phải chấp hành theo quy định.
Nhà ở:
- Địa chỉ: số 4A Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;
- Diện tích xây dựng: 128,4 m2
- Diện tích sàn: 274 m2
- Kết cấu: tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT+tôn
- Cấp (hạng) cấp 1
- Số tầng: 02 tầng
Ghi chú:
Tài sản gắn liền với đất (nhà ở) có sự thay đổi so với mô tả trong Hợp đồng thế chấp nêu trên, bên thế chấp chưa thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để xác nhận sự thay đổi hoặc đăng ký biến động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngày 17/12/2018, bà Nguyễn Thị Vân Anh có đơn đề nghị Ngân hàng chấp nhận cho hoàn công tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 4A Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. Ngày 18/12/2018, Agribank Chi nhánh Tân Bình có văn bản số 2380/TB-NHNoTB-DN về việc chấp thuận hoàn công.   
3.3. Thông tin giấy tờ tài sản bảo đảm khoản nợ: 
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC404023, số vào sổ cấp GCN CH01416/2010/GCN do UBND Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 18/06/2010, cập nhật  chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Vân Anh; 
- Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất;
- Hợp đồng thế chấp số 6360-LCL-201600154 ngày 29/01/2016 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình, Bà Nguyễn Thị Vân Anh và Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xuất nhập khẩu Phú Khánh được chứng nhận tại VPCC số 4, số công chứng 004423, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/01/2016 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng thế chấp số 6360-LCL-201600154/1 ngày 08/01/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình, Bà Nguyễn Thị Vân Anh và Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xuất nhập khẩu Phú Khánh được chứng nhận tại VPCC số 4, số công chứng 000847, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD.
- Đơn đề nghị Ngân hàng chấp nhận cho hoàn công tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 4A Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh ngày 17/12/2018 bà Nguyễn Thị Vân Anh. 
- Văn bản số 2380/TB-NHNoTB-DN về việc chấp thuận hoàn công của Agribank Chi nhánh Tân Bình ngày 18/12/2018.
- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định.  
Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản bảo đảm và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốn và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản bảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

5. Giá khởi điểm: 40.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, tám trăm triệu đồng).
Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

6. Tiền đặt trước: 4.080.000.000 đồng, tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An, số tài khoản 6360201144295 tại Agribank Chi nhánh Tân Bình.

7. Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/03/2043 đến ngày 07/03/2024 (trong giờ hành chính).

9. Mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

10. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày 23/01/2024 đến ngày 05/03/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An.

11. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: ngày 01/03/2024 đến ngày 05/03/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 08/03/2024 tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. 

13. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

14. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá: 
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.
- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc.
- Thời hạn thanh toán:
+ Đợt 1: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành, thanh toán 40% giá trị khoản nợ trúng đấu giá (đã bao gồm số tiền đặt cọc);
+ Đợt 2: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày đấu giá thành, thanh toán tiếp 20% giá trị khoản nợ trúng đấu giá.
+ Đợt 3: Thanh toán hết số tiền còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành.
+ Quá thời hạn thanh toán, nếu không thanh toán đủ sẽ mất toàn bộ số tiền đã thanh toán.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản theo số tài khoản sau
+ Đơn vị thụ hưởng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình
+ Số tài khoản: 459901 tại Agribank Chi nhánh Tân Bình.

15. Thông tin liên hệ:
Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An
Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. 
Điện thoại: 028.3820.4858 - 0948.68.99.86

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi