Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo bán đấu giá khoản nợ số 1211

17/06/2024

1. Khoản nợ đấu giá: toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH ĐT XD An Tâm tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số  1900-LAV-200800756 ngày 11/09/2008 và Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-200800984 ngày 08/09/2008. 

2. Thông tin về khoản nợ:
Giá trị ghi sổ khoản nợ của Công ty TNHH ĐT XD An Tâm đến ngày 30/05/2024 là 93.214.255.475 đồng: 
Trong đó:   + Nợ gốc       : 61.829.911.000 đồng
+ Nợ lãi         : 31.384.344.475 đồng
Tiền lãi sẽ tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/05/2024 cho đến khi Công ty TNHH ĐT XD An Tâm thanh toán hết nợ gốc và nợ lãi tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

3. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ:
Bao gồm 28 căn hộ chung cư thuộc dự án Cherry Apartment tại Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Thủ Đức, Tp. HCM. Gồm:

STT

TÊN CĂN HỘ

SỐ HỢP ĐỒNG

NGÀY HỢP ĐỒNG

DIỆN TÍCH (m2)

1

D-2

01/HĐMB-11

19/07/2011

106,8

2

E-2

02/HĐMB-11

19/07/2011

122

3

F-2

03/HĐMB-11

19/07/2011

120,2

4

G-2

04/HĐMB-11

19/07/2011

116,1

5

H-2

05/HĐMB-11

19/07/2011

133,5

6

D-3

07/HĐMB-11

19/07/2011

106,8

7

E-3

08/HĐMB-11

19/07/2011

122

8

F-3

09/HĐMB-11

19/07/2011

120,2

9

H-3

11/HĐMB-11

19/07/2011

133,5

10

D-4

12/HĐMB-11

19/07/2011

106,8

11

E-4

13/HĐMB-11

19/07/2011

122

12

F-4

14/HĐMB-11

19/07/2011

120,2

13

H-4

15/HĐMB-11

19/07/2011

133,5

14

F-5

16/HĐMB-11

19/07/2011

120,2

15

H-5

17/HĐMB-11

19/07/2011

133,5

16

D-6

18/HĐMB-11

19/07/2011

106,8

17

H-6

19/HĐMB-11

19/07/2011

133,5

18

D-7

20/HĐMB-11

19/07/2011

106,8

19

H-7

21/HĐMB-11

19/07/2011

133,5

20

D-8

22/HĐMB-11

19/07/2011

106,8

21

F-8

23/HĐMB-11

19/07/2011

120,2

22

H-8

24/HĐMB-11

19/07/2011

133,5

23

I-8

25/HĐMB-11

19/07/2011

140,6

24

D-9

26/HĐMB-11

19/07/2011

106,8

25

F-9

27/HĐMB-11

19/07/2011

120,2

26

D-10

28/HĐMB-11

19/07/2011

106,8

27

I-10

29/HĐMB-11

19/07/2011

140,6

28

H-11

30/HĐMB-11

19/07/2011

133,5

TỔNG CỘNG

3.407

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/sử dụng:
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 01/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000040 ngày 26/07/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 02/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000041 ngày 26/07/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 03/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000042 ngày 26/07/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 04/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000043 ngày 26/07/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 05/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000044 ngày 26/07/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 07/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000045 ngày 26/07/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 08/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000046 ngày 26/07/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 09/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000047 ngày 26/07/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 11/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000048 ngày 26/07/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 12/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000049 ngày 26/07/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 13/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000050 ngày 26/07/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 14/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000070 ngày 03/08/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 15/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000071 ngày 03/08/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 16/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000072 ngày 03/08/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 17/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000073 ngày 03/08/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 18/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000074 ngày 03/08/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 19/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000075 ngày 03/08/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 20/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000076 ngày 03/08/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 21/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000077 ngày 03/08/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 22/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000078 ngày 03/08/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 23/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000079 ngày 03/08/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 24/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000101 ngày 01/09/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 25/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000102 ngày 01/09/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 26/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000103 ngày 01/09/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 27/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000104 ngày 01/09/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 28/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000105 ngày 01/09/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 29/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000106 ngày 01/09/2011.
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 30/HĐMB-11 ngày 19/07/2011 ký giữa Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân – Trung tâm giao dịch bất động sản Hoàng Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Tâm + Hóa đơn Giá trị gia tăng số 0000107 ngày 01/09/2011.

4. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 68.110.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, một trăm mười triệu đồng chẵn). 
Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).

5. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về hồ sơ khoản nợ: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến hết ngày 09/07/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

6. Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến hết ngày 09/07/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM. 
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

7. Tiền đặt trước: 6.811.000.000 đồng (Sáu tỷ tám trăm mười một triệu đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/07/2024 đến hết ngày 11/07/2024 (trong giờ hành chính).
Nộp tiền vào tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Số tài khoản: 1900201447383 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn
Nội dung nộp tiền: Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH ĐT XD An Tâm tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

8. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/bước giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 12/07/2024.
- Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
10. Hình thức, phương thức đấu giá đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
(cụ thể theo Thông báo công khai đấu giá khoản nợ số 0652/TB-LS ngày 17/06/2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn).
Cán bộ liên hệ: Trương Thị Dung- Phòng Xử lý nợ. Điện thoại di động: 0918919542. Điện thoại cố định: 08.38231880-400

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi