Agribank phát động Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống lần thứ I

31/07/2023

Ngày 11/7/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐU-NHNo về tổ chức Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Agribank lần thứ I – năm 2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).

Ban Tổ chức yêu cầu Cuộc thi phải được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực để trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng; làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống Agribank ngày càng nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Các chủ đề dự thi tập trung vào các nhóm nội dung: (i) Phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; (ii) Kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 củ Bộ Chính trị khóa XII; (iii) Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới gắn với thực tiễn tại đơn vị; (iv) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống theo Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (v) Thành tựu đạt được trong việc triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Agribank gắn với quá trình hoạt động thực tiễn tại các chi, đảng bộ trực thuộc; (vi) Giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những tập thể điển hình, gương người tốt, việc tốt trong hệ thống Agribank gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (vii) Phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; (viii) Vai trò, trách nhiệm, tinh thần nêu gương của cán bộ, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trong toàn hệ thống để cho đảng viên, cấp dưới noi theo, qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần thúc đẩy Agribank phát triển bền vững; (ix) Đẩy mạnh việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái nhằm bảo vệ, xây dựng thương hiệu Agribank theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; (x) Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc tham gia xây dựng tổ chức Đảng; (xi) Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu, cá nhan tiêu biểu góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương; (xii) Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Agribank và các tổ chức Đảng trực thuộc trong việc triển khai Chương trình tín dụng chính sách, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phát triển khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số; Các chủ đề khác liên quan đến công tác Xây dựng Đảng.

Hội nghị quán triệt các Quy định của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức Đảng tại Trụ sở chính Agribank

Để đạt được các mục tiêu đề ra, góp phần vào thành công của Cuộc thi, các chi, đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Agribank phát động, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank về việc Tổ chức Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia, đảm bảo sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, phù hợp đặc điểm, tình hình của đơn vị; tổ chức nghiên cứu kỹ chủ đề Cuộc thi để lựa chọn và triển khai các đề tài phù hợp với thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại đơn vị và trong hệ thống Agribank.

Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi