Agribank tự hào cùng Khối Doanh nghiệp Trung ương đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước

02/02/2023

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức về vấn đề lạm phát, bất ổn kinh tế vĩ mô, nhất là áp lực từ bối cảnh thế giới, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank với sự chủ động, quyết liệt và bằng các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phát huy tối đa mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực thi có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 với nhiều dấu ấn nổi bật, cùng ngành Ngân hàng và các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương có những đóng góp quan trọng vào thành tựu nền kinh tế Việt Nam trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đạt trên 8%.

Cùng Khối Doanh nghiệp TW giữ vững vị trí then chốt nền kinh tế

Trong năm 2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các đơn vị trong Khối tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, có các giải pháp cụ thể để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Dấu ấn nổi bật trong thành tựu của Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 là tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 33,4% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị đạt 195 nghìn tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm, tăng 40,5% so với năm 2021; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị ước đạt 242 nghìn tỷ đồng, vượt 25,6% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với năm 2021. Trong đó, có 21/27 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 25/31 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế, 24/30 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao.

Hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với sự chủ động, quyết liệt và bằng các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phát huy tối đa mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực thi có hiệu quả các giải pháp, Agribank đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 với nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện rõ nét vai trò gương mẫu đi đầu của một ngân hàng thương mại Nhà nước lớn trong tuân thủ pháp luật, thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ của Chính phủ, NHNN; là công cụ quan trọng của Nhà nước, NHNN góp phần hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại cổ phần trong thời điểm khó khăn, ổn định thị trường tiền tệ, ổn định lãi suất; tích cực đồng hành và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần triển khai có hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Agribank tích cực đồng hành và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần triển khai có hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, vai trò tiên phong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng thể hiện rõ nét, là hạt nhân trong triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của doanh nghiệp là an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Đại hội Đoàn thanh niên Agribank nhiệm kỳ 2022-2027; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để vận hành Đảng bộ toàn hệ thống Agribank. Đảng ủy Agribank đã ban hành các nghị quyết, quy chế, quy định… và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có tính khả thi, phù hợp yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, đồng thời chỉ đạo nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Agribank, thông qua đó nghiêm túc đánh giá kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần tiếp tục phát huy và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng ủy, Agribank triển khai nhiều giải pháp phù hợp để hỗ trợ khách hàng vay vốn, thực hiện chính sách cơ cấu nợ, hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước; chủ động tiết giảm, san sẻ từ lợi nhuận 2.000 tỷ đồng để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ gần 2,2 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất quy mô 160.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh, vượt qua tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Agribank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt là triển khai thành công mô hình Ngân hàng số - Agribank Digital tại nhiều địa phương giúp khách hàng trải nghiệm sử dụng dịch vụ ngân hàng không qua giao dịch viên, là cơ sở đẩy mạnh ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng số. Agribank tích cực phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, cùng ngành Ngân hàng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số; cùng các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương nâng cao uy tín, vị thế của doanh nghiệp Việt, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với Đề án phát triển thị trường trong nước.
Hoạt động an toàn, hiệu quả, đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Agribank đạt 1,87 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỷ đồng, trong đó trên 65% dư nợ cho vay phục vụ phát triển "Tam nông". Nguồn vốn Agribank chiếm tỷ trọng lớn nhất thị phần tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo quy định. Kết quả kinh doanh đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra, tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất đối với ngân sách Nhà nước. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng với ngân sách 600 tỷ đồng tài trợ cho lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Agribank cùng ngành Ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số 

Uy tín, thương hiệu của Agribank tiếp tục được khẳng định thông qua sự đánh giá, ghi nhận, vinh danh của các tổ chức có uy tín trong nước và quốc tế và đặc biệt giá trị thương hiệu tiếp tục tăng mạnh, là Thương hiệu Quốc gia năm 2022; Moody’s xếp hạng tín nhiệm Agribank ở mức Ba2, tương đương mức tín nhiệm qốc gia và là thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất Việt Nam theo đánh giá của Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance.

Đảng bộ Agribank vinh dự được Đảng ủy Khối tặng thưởng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2022

Với những kết quả đạt được năm 2022, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Đảng bộ Agribank vinh dự là một trong 7 đảng bộ trực thuộc được Đảng ủy Khối tặng thưởng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2022.

Vững tin ghi dấu hành trình tự hào 35 năm phát triển 

Năm 2023 là năm ghi dấu hành trình 35 năm xây dựng và phát triển Agribank (26/3/1988- 26/3/2023). Hoạt động năm 2023 được xác định có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế và hoạt động ngân hàng, bám sát Nghị quyết 01 của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, ngày 05/01/2023 Đảng ủy Agribank đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 19-NQ/ĐU-NHNo về nhiệm vụ công tác năm 2023, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung triển khai Đề án Đảng bộ toàn ngân hàng theo Quy định 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022, Quy định số 87- QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư; tổ chức đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank giữa nhiệm kỳ, xây dựng, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Năm 2023, Đảng bộ Agribank phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc xếp loại chất lượng “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; trên 95% đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng gắn với chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới phù hợp mô hình đảng bộ toàn ngân hàng. Lãnh đạo Agribank tiếp tục hoạt động an toàn, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, kế hoạch đề ra năm 2023, ghi dấu hành trình tự hào 35 năm phát triển.

Cán bộ, người lao động Agribank vững tin bước sang năm 2023 với tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích hướng đến kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Agribank

Tiếp nối kết quả đầy khích lệ năm 2022, toàn Đảng bộ, toàn hệ thống Agribank vững tin bước sang năm 2023 với tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích hướng đến kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Agribank (26/3/1988-26/3/2023), sẵn sàng tâm thế triển khai thành công Đề án Đảng bộ toàn ngân hàng, Đề án chiến lược phát triển Agribank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, cùng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương có nhiều đóng góp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhất là năm 2023 được xác định là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Bảo Linh

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi